Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 20 mai 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

1. ACTAS ANTERIORES. (16.04.09, 07.05.09 e 14.05.09).


DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. RECEPCION PARCIAL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PLAN PARCIAL GANDARIÑA. EXPTE 4910/421


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. CESIÓN POR EL IGVS DA PARCELA A DO POLÍGONO 35 PERI CALVARIO. EXPTE 4911/401.

4. CONVALIDACIÓN DOS SERVIZOS PRESTADOS POR " CONSULTORA GALEGA" NA OFICINA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDA. EXPTE 3822/407.

5. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E NON LEGALIZABLES NA ESTRADA GÁNDARA-VALADARES. DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN.EXPTE 11704/423.

b) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA RÚA MESTRE GOLDAR Nº 2. INADMISIBILIDADE DO RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 11763/423

c) EXPEDIENTE SANCIONADOR POR OBRAS CONSTITUTIVAS DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO CAL DE OUTEIRO FRONTE O Nº 13-SAIANS. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12478/423

d) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA NA RÚA TRAVESÍA ESPIÑEIRO 1-Nº 52. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 13041/423.

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a. SENTENZA DE DATA 12.01.09 RECAÍDA NO RCA PO 141/2008 INTERPOSTO POR MILAGROS GARCÍA RÍOS CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 17.06.04 POLO QUE SE DECLARA SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA AS OBRAS REALIZADAS NA RÚA PARDAVILA Nº 20. EXPTE 11964/423. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

b. SENTENZA DE DATA 05.12.08 RECAÍDA NO RCA PO 202/2008 INTERPOSTO POR RAMON MARTINEZ CID CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO DA SOLICITUDE DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR AMPLIACIÓN ILEGAL DUNHA NAVE INDUSTRIAL NO CAMIÑO DO MONTE Nº 20-PORTO LOUREIRO-CASTRELOS. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.

c. SENTENZA DE DATA 28.01.09 RECAÍDA NO RCA PO 171/2007 INTERPOSTO POR COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RÚA COLÓN Nº 37 CONTRA RESOLUCIÓNS DO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA DE URBANISMO DE 08.03.07 E 14.04.05 POLO QUE SE ACORDA A CONCESIÓN A ENTIDADE MERCANTIL " MARCAMINAS S.L." DA LICENZA PARA DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE BAR CON MÚSICA. INADMITE O RECURSO PRESENTADO.

d. AUTO DE DATA 20.01.09 RECAÍDO NO RCA PO 101/2008 INTERPOSTO POR JOSÉ PÉREZ DAVILA CONTRA RESOLUCIÓN DO CONCELLO DE VIGO RECAÍDA NOS EXPEDIENTES 53522/421 E 29582/422 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN DENEGANDO A LICENZA DE OBRAS E ACTIVIDADES DUN TALLER MECÁNICO. TENSE POR APARTADO E DESISTIDO AO RECORRENTE.


7. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:

1. 66146/421 RESERVILLAR, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
2. 66661/421 VIGUESA DE EDIFICACIONES, S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
3. 65876/421 DAVID SANTIAGO TOLEDANO FERREIRA VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 64328/421 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ IGLESIAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
5. 64643/421 CARLOS ESTÉVEZ PARDIÑAS PRIMEIRA OCUPACIÓN

DESESTIMADAS:

6. 61274/421 MANUEL RAÑA RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 51034/421 JUAN ALEJOS LORENZO PRIMEIRA OCUPACIÓN

CADUCIDADE:

8. 33757/422 NADIA LÓPEZ GONZÁLEZ PERRUQUERÍA/BELEZA
9. 49755/421 MARÍA JOSÉ ALONSO DOSIL EDIFICIO
10. 38551/421 URBANIZADORA CÍES, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
11. 58101/421 PROYECTOS E INVERSIONES EUROCASA MURO DE CONTEN/PECHE
12. 62872/421 NADIA LÓPEZ GONZÁLEZ REFORMA COMERCIAL
13. 57700/421 ANA PÉREZ COMESAÑA CAMBIO DE CUBERTA
14. 51954/421 MANUEL NÚÑEZ MARTÍNEZ PARCELACIÓN
15. 61263/421 ÁNGELA COSTAS GONZÁLEZ PARCELACIÓN

INFORME:

16. 64153/421 JOSÉ FIDEL TEIJEIRO VARELA OBRA MENOR

RECTIFICACIÓN:

17. 59916/421 CASTROSEIROS, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
18. 63605/421 JAVIER SILVEIRA CURRAS PRIMEIRA OCUPACIÓN

DESESTIMENTO:

19. 61676/421 RESERVILLAR, S.L. EDIFICIO

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:

20. 34855/422 TOXO C.B. O ROSAL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
21. 34899/422 FLAVIA MARÍA CAMPO PINTO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
22. 34920/422 CENTRO ESTÉTICA LUCYBEL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
23. 35015/422 SILMO C.B. A GUARDA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
24. 35022/422 KAOUTAR EL ORFI CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
25. 35155/422 LA OVEJA NEGRA, S.C. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
26. 35157/422 ASGHAR ALI TARRAR CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
27. 34550/422 DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
28. 34501/422 ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES. OFICINA
29. 34710/422 REA BALL LOGISTICS, S.L. OFICINA
30. 24568/422 Mª BEGOÑA AGUILAR CARRASCAL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
31. 64999/421 ORG. AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES REFORMA/AMPLIACIÓN
32. 65221/421 DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:

33. 31445/422 CADTECH IBÉRICA, S.A. OFICINA
34. 26414/422 VODAFONE ESPAÑA, S.A. INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
35. 46692/421 VODAFONE ESPAÑA, S.A. VARIOS

CADUCIDADE:

36. 18498/422 LUIS ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ INSTALACIÓN

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:

37. 28666/422 Mª DOLORES LAGO CARRERA ARTESANÍA

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 15 de maio do 2009
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa Martín
DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 21 de maio de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 15 de maio de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes