Escoitar
Xerencia de Urbanismo

Aprobación inicial do estudio de detalle na Rúa Coruña 33

<br />

venres, 21 mai 2010
A Xunta de Goberno Local do 3 de maio de 2010 acordou de conformidade cos informes técnicos que constan no Exp. nº 12293/411, aprobar inicialmente o estudio de detalle rúa Coruña nº 33, promovido pola mercantil Camponabal, S.L. e redactado polo arquitecto Sr. Cortizo Amaro, con visado colexial de datas 18.03.2010 e 31.03.2010.
Sométese o presente expediente ó trámite de información pública polo prazo vinte días hábiles, mediante publicación no DOG, e nun dous xornais de maior circulación da provincia. O prazo de exposición pública entenderase aberto dende a primeira publicación ata o remate dos vinte días contado dende o derradeiro anuncio.

A documentación do presente expediente está ao dispor do público en xeral na oficina de Información Urbanística, na planta baixa da Xerencia.