Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 28 xan 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (18.12.08).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. DACIÓN DE CONTA DA REMISIÓN AO MINISTERIO DE FOMENTO DOS INFORMES DE PLANEAMENTO E XESTIÓN E DO DIRECTOR DOS SERVIZOS TÉCNICOS SOBRE A MODIFICACIÓN DO TRAZADO DO AVE. EXPTE 11560/411.

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. INCIDENCIAS NO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA " UE ROSALÍA DE CASTRO II". EXPTE 15/403.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DOS TRABALLOS PREVIOS DE TOPOGRAFÍA E INFORMACIÓN PARCELARIA DOS AMBITOS A-4-29 SANTA CRISTINA, S-14-R FONTES-PERTEGUEIRAS, S-03-R TRONCAL, A-4-48 PONTENOVA. EXPTE 3306/407.

5. CONVALIDACIÓN DOS SERVIZOS PRESTADOS POR " CONSULTORA GALEGA S.A." NA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA NOS CASCOS HISTÓRICOS. EXPTE 3350/407.

6. NOMEAMENTO DE TRES TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL COMO PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS. EXPTE 3383/407.

7. EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NA ESTRADA DE MADROA Nº 12. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 13299/423.

8. PREGOS DE PRESCRICIONS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DOS PROXECTOS DE DERRUBA E EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DAS OBRAS CORRESPONDENTES AOS EXPEDIENTES 6660/423, 12806/423, 12323/423 E 14838/423.

9. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE INMOBLE NA RÚA MENDEZ NUÑEZ Nº 16. EXPTE 405/431.

10. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTAS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:
EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS

1. 63569/421 JOSE PEREZ PEREZ DEVOLUCION AVAL
2. 64779/421 BENIGNO ALONSO LAGO DEVOLUCION AVAL
3. 49296/421 "OGMA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL" EDIFICIO
4. 52585/421 "TERRA DO PAZO SL" EDIFICIO
5. 62227/421 LEONARDO COSTAS FERNANDEZ MURO/PECHE
6. 64392/421 FRANCISCO JAVIER SOTO BARCIA MURO/PECHE
7. 65102/421 CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO DERRIBO EDIFICACION
8. 51571/421 "GAMESEN S.L. PROMOCIONES" PRIMEIRA OCUPACION
9. 60945/421 DIANA MARIA COSTAS GARCIA PRIMEIRA OCUPACION
10. 61912/421 "DOMUS HOME, S.L." PRIMEIRA OCUPACION
11. 62905/421 "HORVICASAS 2002 SL" PRIMEIRA OCUPACION
12. 63012/421 "AFRA GESTIONES SL" PRIMEIRA OCUPACION
13. 63570/421 JOSE PEREZ PEREZ PRIMEIRA OCUPACION
14. 65133/421 "PROMODOMUS DESARROLLO DE ACTIVOS" PRIMEIRA OCUPACION
15. 65084/421 DALMIRO REBOREDO E OTROS COM PROP CAMBIO CUBERTA
16. 65407/421 MARIA LORENZO MONTENEGRO CAMBIO CUBERTA
17. 43741/421 "INVERSIONES GILREG S.L. " EDIFICIO
18. 62004/421 IGNACIO PEREZ FAUSTE REFORMA/AMPLIACION
19. 65447/421 "MERCADONA, S.A."
20. 34671/422 "MERCADONA, S.A."


DESESTIMADAS
21. 60872/421 LAUREANO ROUCO FONTANES NAVE INDUSTRIAL
22. 65177/421 ROSA MARIA NOVOA COSTAS PRIMEIRA OCUPACION
23. 32832/422 DARIO FERNANDEZ DGEZ. E OUTROS VENDA POLO MIUDO
24. 34442/422 "FUNDACION PARA ORIENTACION PROFESIONAL" ENSINANZA
25. 59674/421 "DARIO FERNANDEZ DOMINGUEZ E OUTROS" EDIFICIO
26. 38663/421 SONIA PENA IGLESIAS VIVENDA UNIFAMILIAR
27. 43846/421 ANTONIO GARCIA VILLAR VIVENDA UNIFAMILIAR
28. 62365/421 "FUNDACION ORIENTACION PROF." NAVE INDUSTRIAL
29. 62215/421 "RESERVILLAR SL" DERRIBO EDIFICACION
30. 65340/421 SERGIO SANLES DOMINGUEZ OBRA MENOR
31. 55771/421 SONIA PENA IGLESIAS PRIMEIRA OCUPACION


DESESTIMENTO
32. 43051/421 BENIGNO ALONSO LAGO VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS
ESTIMADAS
33. 32717/422 M TERESA CLAVERO FERNANDEZ CAMBIO TITULARIADE/ACTV
34. 34259/422 "DISTRIB.INTERN.ALIMENTACION, SA" CAMBIO TITULARIADE/ACTV
35. 29323/422 "ROEIRASA SA" ALMACEN/ACTIVIDADE MOLESTA
36. 34397/422 "ASOCIACION DE INICIATIVA SOCIAL BERCE" VARIOS
37. 26393/422 "VODAFONE ESPAÑA SA" INSTALACION TELECOMUNICACIONS
38. 28285/422 "A FAVELA VIGO CB" CAFEBAR/RESTAURANTE
39. 52984/421 "ROEIRASA SA" NAVE INDUSTRIAL
40. 47066/421 "VODAFONE ESPAÑA SA" REFORMA COMERCIAL
41. 51149/421 "A FAVELA VIGO CB" REFORMA COMERCIAL
42. 30547/422 ALONSO CONDE DOLORES ACTIVIDADE RECREATIVA/BINGO
43. 31597/422 "DIROMALVAZ, S.L." CAFEBAR/RESTAURANTE
44. 55484/421 ALONSO CONDE DOLORES REFORMA COMERCIAL
45. 57601/421 "DIROMALVAZ, S.L." REFORMA COMERCIAL
46. 33157/422 MINA CHAFI LAVANDERIA/TINTURERIA
47. 32225/422 "DISCUS VIGO, SL" VENDA POLO MIUDO
48. 34353/422 GARATE ASES. FISCALES TRIB. Y LABORALES OFICINA
49. 31628/422 SERAFIN ROMAY BOUZA ACTIVIDADE RELIXIOSA
50. 32648/422 LUIS ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ ACTIVIDADE SANITARIA
51. 31414/422 M. DE LAS MERCEDE FDEZ. NANTES BAR/CAFEBAR
52. 57183/421 M. DE LAS MERCEDE FDEZ. NANTES REFORMA COMERCIAL
53. 57643/421 SERAFIN ROMAY BOUZA REFORMA COMERCIAL
54. 58823/421 "DISCUS VIGO SL" REFORMA COMERCIAL
55. 59770/421 LUIS ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ REFORMA COMERCIAL
56. 61452/421 MINA CHAFI REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS
57. 32949/422 "XFERA MOVILES S.A." INSTALACION TELECOMUNICACIONS
58. 33022/422 "XFERA MOVILES S.A." INSTALACION TELECOMUNICACIONS
59. 33725/422 "TELEF. MOVILES ESPAÑA SA" INSTALACION TELECOMUNICACIONS
60. 33868/422 "FRANCE TELECOM ESPAÑA SA" INSTAL. TELECOMUNICACIONS
61. 62834/421 "TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA" VARIOS
62. 60170/421 "XFERA MOVILES S.A." REFORMA COMERCIAL
63. 60948/421 "XFERA MOVILES S.A." REFORMA COMERCIAL
64. 63387/421 "FRANCE TELECOM ESPAÑA SA" REFORMA COMERCIAL
65. 33590/422 "EKOAMA, S.L." ALIMENTACION/CONXELADOS
66. 17741/422 JAQUELINE SOUTO VIEITEZ GASOLINEIRA/GARAXE
67. 28815/421 JAQUELINE SOUTO VIEITEZ GASOLINEIRA/GARAXE

CADUCIDADE
68. 33209/422 "URAZCA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L." OFICINA
69. 31678/422 "CAFETERIA BAIONA7, CB" CAFEBAR/RESTAURANTE
70. 33087/422 "DOLORES FERNANDEZ E HIJOS SL" CAFEBAR/RESTAURANTE
71. 57741/421 "BAIONA 7 C.B." REFORMA COMERCIAL
72. 61258/421 "DOLORES FERNANDEZ E HIJOS SL" REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO
73. 34736/422 JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ ALONSO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV
74. 18828/422 "OUT LET NOROESTE, S.L." VENDA POLO MIUDO

REMISION MEDIO AMBIENTE
75. 32930/422 "SEPHORA COSMÉTICOS ESPAÑA, SL" FARMACIA/DROGUERIA
76. 31919/422 "MILDURA, S.L." ACTIVIDADE SANITARIA
77. 21937/422 "DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACION SA" ALIMENTACION
78. 31373/422 MARIA DAFONTE BLANCO ESCOLA DE CREACIÓN DE MÚSICA


11. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS
1. 64850/421 "CONS. VICEP. IGUALDADE E BENESTAR" REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS

ESTIMADAS
2. 19170/422 RAUL PANDELO MEJUTO CAMBIO TITULARIDADE
3. 34536/422 JOSE LUIS PAZO PAMPILLON CAMBIO TITULARIDADE
4. 34728/422 JOSE MANUEL FERNANDEZ ACUÑA CAMBIO TITULARIDADE
5. 34752/422 JESUS FUENTES FERNANDEZ CAMBIO TITULARIDADE
6. 22160/422 MARIA ESTHER ROMERO GIL VENDA POLO MIUDO
7. 32136/422 "ASOC. ENXENEIROS TELECOMUNICACION GALICIA" OFICINA
8. 34471/422 "UTE PISCINAS DE VIGO" GRUAS
9. 33333/422 "METBAR VIGO 2007 SL" CAFEBAR/RESTAURANTE
10. 33518/422 ADEGA ROEL PEREIRA CAFEBAR/RESTAURANTE
11. 38158/421 MARIA ESTHER ROMERO GIL REFORMA/AMPLIACION
12. 61913/421 "METBAR VIGO 2007 S.L." REFORMA COMERCIAL
13. 62344/421 ADEGA ROEL PEREIRA REFORMA COMERCIAL


DESESTIMADAS
14. 25779/422 "PRODUCTOS GONGELADOS S.A." ALMACEN
15. 45678/421 "PRODUCTOS GONGELADOS S.A." REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO
16. 32227/422 FRANCISCO IGLESIAS GARRIDO GASOLINEIRA
17. 62064/421 FRANCISCO IGLESIAS GARRIDO REFORMA COMERCIAL

REMISION MEDIO AMBIENTE
18. 30594/422 "AMERICAN BIKES, S.L.U." GASOLINEIRA
19. 33221/422 "BAMBA INVESTIMENTS S.L." CAFEBAR/DISCOTECA


12. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 26 de xaneiro do 2009
A XERENTE


Julia Chamosa MartínDECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 29 de xaneiro de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 26 de xaneiro de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes