Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 16 abr 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo,do xoves 17 de abril, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR. (10.04.08).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a)SENTENZA DE DATA 21.01.08 RECAÍDA NO RCA PA 111/07 INTERPOSTO POR JOSÉ MANUEL ALONSO ESTEVEZ CONTRA INACTIVIDADE MUNICIPAL POR INEXECUCIÓN DO ACORDO DE 9.03.06 DICTADO NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 13113/423 INCOADO CONTRA NURIA CABALLERO PÉREZ POLO QUE SE DECLARADA SEN LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE AS OBRAS REALIZADAS NA RÚA PENÍS Nº 116 ORDENANDO A SÚA DERRUBA. ESTIMA AS PRETENSIÓNS DO RECURRENTE.

b)SENTENZA DE DATA 11.02.08 RECAÍDA NO RCA PO 228/05 INTERPOSTO POR BENITO IGLESIAS VERGARA E OUTROS CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 13.06.05 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DA DEVANDITA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 20.12.04 POLO QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE O PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PERI II-05 ROCIO (EXPTE 4250/401). ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO.

c)AUTO DE DATA 29.01.08 RECAÍDO NO RCA PA 327/2007 INTERPOSTO POR ANGEL DIONISIO HERMIDA ESTEVEZ CONTRA RESOLUCION DE 17.08.07 SOBRE INADMISIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN RECAÍDO NO EXPEDIENTE 29155/421. ACORDASE O ARQUIVO DO PROCEDEMENTO.

d)SENTENZA DE DATA 26.11.07 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN INTERPOSTO POR DONA ESTRELLA VAZQUEZ PAZ CONTRA SENTENZA DE 13.3.06 ESTIMATORIA DA DEMANDA INTERPOSTA POR DONA Mª DOLORES RIVERA CARBALLO CONTRA INEXECUCIÓN DO ACORDO DE 17.10.02 RECAÍDO NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR INFRACCIÓN NA RÚA BUXO Nº 1-TEIS EXPTE 11.477/423 . DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN.

3.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.26088/422.- ABALORIOS Y CUENTAS S.L.
2.32347/422.- BANCO SABADELL SA
3.32723/422.- BANKINTER SA
4.62629/421.- JOSÉ LUIS LAGO GONZÁLEZ
5.62645/421.- MARIA BERDIALES PROMOCIONES, S.L
6.62685/421.- FERNANDO BELOSO MARTINEZ
7.62691/421.- CHILECON SL
8.62796/421.- JUAN CARLOS AMENEIRO RIVAS
9.62831/421.- A PARDA SAN MAURO -SEROMAR S.A.
10.62871/421.- OGMA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
11.62949/421.- MONTELEIRA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
12.46190/421.- GALORGO SA
13.59067/421.- MIRACIES, SL
14.61098/421.- PROMOCIONES COE 75 SL
15.61846/421.- EFREN PEREZ PAZOS
16.58668/421.- ELOY RODRIGUEZ- CARRERA CARRERA-RODRIGUEZ
17.58931/421.- JESUS COVELO GARCIA
18.60946/421.- ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ
19.61746/421.- M TERESA VARELA REY
20.62214/421.- ELOY MUIÑOS MUIÑOS
21.61950/421.- NIEVES CASAL LAGO
22.62199/421.- FRIO MOAÑA SA
23.62265/421.- ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
24.61040/421.- PRONOVA 98 S.L.
25.61161/421.- PEDRO ALONSO JORGE
26.62176/421.- PIRSA VIGUESA S.L.
27.62244/421.- VALERY KARPIN S.L.
28.62246/421.- MARIA MAR GONZALEZ GONZALEZ
29.46329/421.- ABALORIOS Y CUENTAS S.L.
30.59078/421.- BANCO SABADELL SA
31.60080/421.- BANKINTER SA
32.61945/421.- GUILLERMO RODRIGUEZ LIJO
33.62143/421.- JOSE ANTONIO PEREZ SANTIAGO
34.59260/421.- JOSE FAJO RODRIGUEZ
35.60544/421.- ANDRES LUNA CALVO
36.48895/421.- GESTIONES URBANISTICAS Y DE NEGOCIOS SL
37.51220/421.- ALBERTO VILA VILA
38.61295/421.- BASKET, SL
39.54823/421.- GRUPO FECH
40.32443/422.- PLAZACOMPOS SL
41.32646/422.- RITA FREIRIA ALVAREZ
42.33045/422.- CLIMACAMELIAS, SL
43.33559/422.- DONATELLO SC
44.33578/422.- RAMON RODRIGUEZ TABANERA
45.33604/422.- XAIRO MANUEL GONCALVES NOYA
46.33608/422.- DEBORA MAGALHES GARMENDIA
47.33611/422.- MARIA CARMEN NUÑEZ MORAN
48.33646/422.- FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SA
49.33681/422.- JOQUINA ESPERANZA MARTINEZ ANDINO
50.33682/422.- MANUEL DOMINGUEZ OLVEIRA
51.33686/422.- KHAIBET EDUC, SL
52.33722/422.- JOAQUIN PUMAR COSTAS
53.32481/422.- SABORES DE CRIANZA CB
54.32567/422.- FRUTAS KATUXA SL
55.28457/422.- PUENTE SAMIL SL
56.31239/422.- ASOCIACION CULTURAL "OBRADOIRO DA LUZ"
57.33415/422.- MARINA ESTRELLA SL
58.32114/422.- GAES SA
59.58562/421.- GAES SA
60.59432/421.- SABORES DE CRIANZA CB
61.59619/421.- FRUTAS KATUXA SL
62.57250/421.- RIVAMARTI PROMOTORA SL
63.24045/422.- FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ESPAÑA SA
64.28322/422.- CARNICERIA DINIS CB
65.29137/422.- PURIFICACION TOUCEDA ARCA
66.29272/422.- UNIVERSITAS CAFE C.B.
67.32626/422.- STATION VIGO SL

4.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.