Escoitar
Mobilidade e Seguridade e Protección Civil

Eleccións da Xunta Directiva da Protección Civil (Censo Electoral)

<br /> <br />

venres, 30 nov 2007
Por Decreto do Concelleiro Delegado da Área de Mobilidade, Transportes e Seguridade do 19.11.2007, ordeábase á Comisión Xestora Provisional da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC), iniciar o proceso electoral para a designación dunha nova Xunta Directiva de acordo co previsto no regulamento municipal da AVPC, aprobado por acordo plenario do 1.08.1986.

Na sesión do 26.11.2007, a Comisión Xestora Provisional aprobaba o censo electoral dos membros integrantes da AVPC.

Comunícase as todas as persoas interesadas que:

1.- O censo electoral de voluntarios de protección civil está exposto ao público no tablón de edictos do Concello de Vigo, así como no tablón de anuncios da sede de Protección Civil, sita na rúa Pi y Margall nº 69 -baixo.

2.- Os voluntarios poderán consultar o censo, nos lugares indicados, e comprobar que os seus datos son correctos, así como que figuran inscritos no mesmo. No prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte ao da presente publicación, as persoas interesadas deberán presentar, de selo caso, no rexistro xeral do Concello, as reclamacións que estimen pertinentes.

3.- Os seguintes anuncios que se produzan co gallo do proceso electoral, publicaranse unicamente no tablón de edictos do Concello de Vigo, así como no tablón de anuncios da sede de Protección Civil.