Escoitar

Reunión da Xunta de Goberno Local

venres, 30 nov 2007
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns 3 de decembro, ás 08.00 horas en primeira convocatoria e ás 09.00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:


DEPORTES
1.- Solicitude da Asociación Deportiva RP3 para organizar a II Subida ó Castro, o día 9.12.07. Expte. 7366/333.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
2.- Convalidación de gasto por importe de 675,60 € a favor de GARPE pola realización de copias do Plan de Emerxencia Municipal. Expte. 74174/210.

3.- Indemnización substitutiva por importe de 20.000 € a favor de Curz Roja Española pola ampliación do Convenio de servizo de primeiros auxilios e transporte sanitario nos areais-2007. Expte. 74715/210.

4.- Devolución de aval á Asociación Cultural Triana constituido para a celebración da V Feira Trianera-2006. Expte. 74088/210.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
5.- Rectificación no Inventario Municipal da inscrición da Rúa Canadelo Alto como consecuancia da segregación da mesma en dúas fincas independentes. Expte. 4620/401.

6.- Liquidación do contrato de asistencia técnica para a comprobación, revisión e actualización do Inventario de bens e dereitos e a formación do Inventario separado do patrimonio municipal do solo, suscrito coa mercantil Soloplan S.L. Expte. 18135/240.

7.- Devolución de fianzas:
a) Guillen, Mateos y Llopiz, Arquitectos S.L. Expte. 2049/241.
b) Mondo Ibérica S.A. Expte. 2048/241.
c) Obras y Edificaciones Seixo S.L. Expte. 630/443.

8.- Reclamación de D. Camilo Ferro Paz de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1260/243. Responsable UTE Aqualia- FCCSA.


PERSOAL
9.- Proposta de xubilacións por idade de persoal municipal. Expte. 17866/220.

10.- Renuncia do titular da Asesoría Xurídica Municipal. Expte. 17888/220.

11.- Dar conta da autorización de reducción de xornada por interés particular a Dª. Beatriz Gómez Ouro. Expte. 17760/220.

12.- Prórroga da Comisión de Servizos de Dª. Sonia Lorenzo Santos, funcionaria de carreira de Admón. Da Comunidade adscrita ó Servizo de Patrimonio e Contratación. Expte. 17896/220.

13.- Productividade por toxicidade do Servizo de Desinfección-outubro 2007. Expte. 17871/220.

14.- Productividade por conducción de vehículos municipais sen sen conductor oficial- 3ª Trimestre. Expte. 17872/220.

15.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do Servizo de Cemiterios- outubro de 2007. Expte. 17873/220.

16- Productividade por xornada partida do servizo de Cemiterios- Outubro 2007. Expte. 17874/220.

17.- Programa de reforzos da Policía Local-outubro 2007. Expte. 17875/220.

18.- Gratificación por festividade e nocturnidade- outubro 2007. Expte. 17876/220.

19.- Gratificación por servizos espeicias e extraordinarios do persoal municipal. Xuño-outubro 2007. Expte. 17895/220.

20.- Contratación laboral-temporal de dúas ordenanzas para a Casa Galega da Cultura. Expte. 17891/220.


URBANISMO
21.- Proposta de aprobación provisional de axudas para rehabilitación de vivendas:
a) Rúa Esperanza nº 13. Expte. 332/431.
b) Rúa Teófilo Llorente, 55-1º. Expte. 348/431.

22.- Operación xurídica complementaria do Proxecto de compensación da UE II-03 San Andrés de Comesaña.Expte. 4555/401.

23.- Alleamento do aproveitamente urbanístico atribuido ó Concello na UE II-PERI UA Sensat. Declaración de deserto. Expte. 4721/401.

24.- Rogos e preguntas.