Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo ,na sesión ordinaria que ten lugar o xoves día 16, tratará entre outros asuntos da resolución de alegacións e aprobación definitiva da ordenanza municipal sobre captación e aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos en edificacións e instalacións no termo municipal de Vigo.

mércores, 16 nov 2005
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (3.11.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. RESOLUCION DE ALEGACIÓNS E APROBACION DEFINITIVA DA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CAPTACION E APROVEITAMENTO DA ENERXIA SOLAR PARA USOS TERMICOS EN EDIFICACIONS E INSTALACIONS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. (EXPTE 3256/306)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACION DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN UA 3 CHANTADA (EXPTE 4618/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. MOCION DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE RESPOSTA DAS ALEGACIÓNS
PRESENTADAS AO PXOM ( doc. 50184357)

Con data 14 de novembro do 2005 o Grupo Municipal Socialista presenta no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo (doc. 50184357) a seguinte moción:

Que antes da aprobación provisional do Plan Xeral o Goberno Municipal remita a cada cidadán, colectivo ou entidade que presentou alegacións ao PXOM resposta escrita e razoada a súas peticións ou observacións. Dita resposta poderá ser común para todas aquelas alegacións que plantexen cuestións sustancialmente iguais e deberá remitirse aos domicilios que consten nos correspondentes escritos de alegacións.


5. DECLARACION DE RUINA DA EDIFICACION SITA NA RÚA FERRERIA Nº 31 (EXPTE
53912/421).

6. EXPEDIENTES DE INFRACCIONS URBANISTICAS:

a) RESOLUCION DE EXPEDIENTE DE RESTAURACION DA LEGALIDADE URBANISTICA ALTERADA POR INFRACCION EN ESTRADA O BAO Nº 16 (EXPTE 11038/423)

b) DESESTIMACION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA SOBRE EXPEDIENTE DE RESTAURACION DA LEGALIDADE URBANISTICA ALTERADA POR INFRACCION EN BAIXADA A RIOS Nº 157 (EXPTE 12262/423)

7. APROBACIONS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACION:

a) ELEMENTOS COMUNS NA RUA COVADONGA Nº 14 (EXPTE 235/431)
b) VIVENDA NA RUA MISERICORDIA Nº 1-5º E (EXPTE 244/431)
c) VIVENDA NA RUA ELDUAYEN Nº 22-1º B (EXPTE 259/431)

8. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27797/422.- ZARA HOME ESPAÑA, S.A.
2. 39777/421.- DAFERPA S.L.
3. 45781/421.- HOTEL RESIDENCIAL GARCIA LORCA SL
4. 48965/421.- REDEVCO ESPAÑA SA Y COMP SOC EN COMANDI
5. 52281/421.- PROMOGEST VIGO S.L.
6. 52528/421.- JOANILAR, S.L.
7. 50455/421.- MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ
8. 21602/421.- MARIA ISABEL RIAL GOMEZ
9. 51786/421.- MARIA NIEVES SOTO OLIVEIRA
10. 54462/421.- ANTONIO MAQUIEIRA VALIÑO
11. 52429/421.- LUIS MOSQUERA NUÑEZ
12. 53175/421.- EDUARDO JIMÉNEZ BOJ
13. 53814/421.- MANUEL ALEN MEJID
14. 22674/421.- JUAN COSTAS FERNANDEZ
15. 52477/421.- INVERSIONES MAR 2000 S.L.
16. 53898/421.- VIGO REAL S.A. PROMOCIONES
17. 54387/421.- RICARDO SIRVENT LOPEZ
18. 54461/421.- CONCEPCION ALVAREZ VAZQUEZ
19. 54504/421.- DOMINGO FERNANDEZ RIVERO
20. 49938/421.- ZARA HOME ESPAÑA, S.A.
21. 53608/421.- JULIA VILLAR PEREZ
22. 51960/421.- EDELMIRO GONZALEZ FERNANDEZ
23. 54448/421.- CARMEN DELIA ALVAREZ PARGA
24. 48162/421.- GABRIEL SILVERA MARCOFF
25. 47592/421.- LANZAMAR SA
26. 54166/421.- ELPIDIO FONDEVILA CASTRO
27. 28816/422.- DEICA IT DESENVOLMEMENTO E FORMACION S.L.
28. 29996/422.- OLGA BARROS GATO
29. 26845/422.- ELVIRA PEREZ BAZ
30. 25272/422.- PERFUMISTAS DE GALICIA SL
31. 28390/422.- WEIBING GUO
32. 28577/422.- MINIT COLORS ESPAÑA S.A.
33. 29356/422.- BEGOÑA RODRIGUEZ PEREIRA
34. 28665/422.- DOLMEN GRANITOS Y MARMOLES SL
35. 29186/422.- DISTRIBUCCIONES MAFERPE S.L.
36. 29397/422.- EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES AIE
37. 29724/422.- JOSE LUIS PEREZ CANCELAS
38. 29133/422.- MANUEL FERNANDEZ PIÑEIRO
39. 29786/422.- ELITE RETRACTILADOS Y MANIPULADOS S.L.
40. 28818/422.- UTE SAN PAIO XVIII
41. 29699/422.- REPUESTOS Y MONTAJES SL
42. 27363/422.- PAULA CASTIÑEIRA FERNANDEZ
43. 44600/421.- ERFUMISTAS DE GALICIA SL
44. 48110/421.- ELVIRA PEREZ BAZ
45. 51766/421.- MINIT COLORS ESPAÑA S.A.
46. 29606/422.- SERVICIOS ELECTRICOS LOGISTIC TELECO SA
47. 28269/422.- TOCA SALGADO SL (TOYSAL)

9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS