Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local reunirase o luns, 2 de agosto, ás 8.00 horas en 1ª convocatoria e ás 9.00 horas en 2ª convocatoria, para resolver un total de 33 asuntos.

venres, 30 xul 2004
ORDE DO DÍA:

BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de axuda no fogar. Alta exptes. 13/30836/04 , 11/30731, 14/3120/04 e 14/19526/04.

2.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Xordos de Vigo para a posta en marcha dun servizo de interpretes de lingua de signos. Expte. 10945/301.

3.- Proposta de concesión de subvencións ás asociacións de interese social para o ano 2004. 10951/301.

4.- Prestación do Centro de día para persoal maiores: alta expte. 15/52549/04.


EDUCACIÓN
5.- Adhesión ao Convenio marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o regulamento dos gastos de funcionamento dos centros públicos integrados. Expte. 6163/332.


INVESTIMENTOS
6.- Liquidación das obras do proxecto "Mellora do abastecemento na parroquia de Beade dende a donducción de subministración ao Parque Tecnolóxico". Expte. 317017/250.

7.- Liquidación de honorarios en concepto de redacción do proxecto e dirección de obra do "proxecto modificado do de subministración de auga ao Concello de Vigo, conexión o Casal-Valladares e peche perimetral". Expte. 41179/250.


MOBILIDADE E SEGURIDADE
8.- Solicitude do Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valadares para a celebración das festas do Polbo, do Socio e do Veciño e o Revoltallo de música emerxente. Expte. 69881/210.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9.- Subvención para o alugamento do local da "Asociación Madres en Defensa de los jóvenes drogodependientes (MADRO)". Expte. 2189/320.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
10.- Revisión de prezos do contrato de vixiancia e mantemento das instalacións do Verbum –Casa das Palabras- adxudicado a Securitas, Seguridad España S.A. Expte. 8350/331.

11.- Contrato de arrendamento coa sociedade Merflo S.L. do local da súa propiedade sito na Praza de Compostela nº 22. Expte. 17008/240.

12.- Reclamación de Dª Concepción Pérez Alonso de danos por rotura dos seus anteollos. Desestimada. Expte. 16424/240.
13.- Adxudicación das obras de emerxencia no Estadio municipal de Balaídos.


PERSOAL
14.- Complemento de productividade do persoal do Parque Mobil por manexar maquinaria pesada correspondente o 2º trimestre de 2004. Expte. 15163/220.

15.- Complemento de productividade do persoal do Parque Mobil por toxicidade correspondente ó mes de xuño de 2004. Expte. 15164/220.

16.- Complemento de productividade do Servicio de Desinfección correspondente ó mes de xuño de 2004. Expte. 15165/220.

17.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios correspondente ó mes de xuño de 2004. Expte. 15166/220.

18.- Complemento de productividade do persoal do Servicio de Extinción de Incendios por conducir un vehículo oficial correspondente ó 2º trimestre de 2004. Expte. 15167/220.

19.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ó mes de xuño de 2004. Expte. 15168/220.

20.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente ós meses de febreiro-xuño 2004 (inclue horas de setembro, decembro e xaneiro). Expte. 15171/220.

21.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de xuño de 2004. Expte. 15172/220.

22.- Xubilación forzosa por idade de D. Alfredo García Areán con efectos do 28 de xuño de 2004. Expte. 15154/220.

23.- Prolongación da situación en servicio activo de D. José Luis Sendra Ortega. Expte. 15173/220.

24.- Xubilación voluntaria de D. José Ramón Araujo Ramil con efecots do 30 de xuño de 2004. Expte. 15174/220.

25.- Xubilación forzosa de D. José Amoedo García con efectos do 22 de agosto de 2004. Expte. 15185/220.

26.- Xubilación forzosa de D. José Antonio Montenegro Pueyo con efectos do 14 de setembro de 2004. Expte. 15186/220.

27.- Xubilación forzosa de D. Abelardo Pardo Rodríguez con efectos do 28 de agosto de 2004. Expte. 15187/220.

28.- Abono retribucións complementarias a gardas do corpo da Policía Local en prácticas. Expte. 15189/220.

29.- Complemento de productividade ó persoal adscrito ó posto de conductor da Alcaldía e o persoal subalterno que colabora co departamento de relacións públicas nas cerimonias e recepcións oficiais. Expte. 15177/220.


TURISMO
30.- Fixación do prezo público da tarxeta turística "Vigo Card". Expte. 1464/104.


URBANISMO
31.- Proxecto de Urbanización do Peri II-05 Rocío. Aprobación inicial. Expte. 4487/401.

32.- Permuta da parcela expropiada no Proxecto de ampliación do camiño de Maceiras. Proposta desestimatoria. Expte. 4467/401.


XESTIÓN MUNICIPAL
33.- Xustificantes de libramentos.