Escoitar
Anuncio da XERENCIA DE URBANISMO

Inspección Técnica de Edificacións (ITE) requirimento de presentación de informes do ano 2012

Ponse en coñecemento dos PROPIETARIOS das EDIFICACIÓNS CONSTRUÍDAS NO ANO 1981 que o 11 de abril de 2013 se procedeu á publicación nos taboleiros de anuncios do Concello e da Xerencia Municipal de Urbanismo (Praza do Rei, s/n - Vigo), e na páxina web do Concello (www.vigo.org/ite), da listaxe das referencias catastrais correspondentes ás edificacións das que non consta a presentación do informe de ITE durante o ANO 2012.

venres, 19 abr 2013
De conformidade co disposto no artigo 8.1 da Ordenanza municipal reguladora da ITE, toda vez que pola Xerencia Municipal de Urbanismo se comprobou a non presentación en prazo das inspeccións periódicas desas edificacións, ordénase aos interesados a súa realización, outorgando para o efecto un prazo de TRES MESES desde o recibo da oportuna comunicación ou da publicación deste anuncio.

Para tal fin, os propietarios ou comunidade de propietarios de cada inmoble deberán encargarlle a un/unha técnico/a competente a expedición do informe de inspección e facilitaranlle a visita de inspección a todas as dependencias da/s edificación/s existente/s na parcela. O/a técnico/a fará constar o resultado da inspección nun impreso normalizado que deberá presentarse no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo. O informe reflectirá o resultado da inspección desde a cimentación ata a cuberta de cada inmoble.

No caso de incumprir esa obriga incoaráselles o correspondente procedemento sancionador a cada un dos titulares da edificación, que poderá concluír cunha multa de 300 a 6000 euros, sen prexuízo de que, ademais, poderase realizar subsidiariamente o informe da ITE, repercutíndoselle o seu custo.

Para calquera aclaración pode consultar a páxina web do Concello ou chamar ao teléfono de información de atención cidadá 986 810 349