Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 18 abr 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE ABRIL DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 5 de abril de 2013.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta 03/1898, 06/2536.

3.- Bases reguladoras e Convocatoria específica para a concesión de Axudas municipais de libros, material escolar e comedor nos centros úblicos e privados con concerto pleno de educación infantil, educación primaria e secundaria, curso 2013-2014. Expte. 81575/301.

CEMITERIOS
4.- Indemnización substitutiva por importe de 33.750,48 € a favor de Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza S.L. -SAMYL, polo servizo de limpeza, acondicionamento e mantemento dos cemiterios municipais. Expte. 9858/255.

CONTRATACIÓN
5.- Clasificación de ofertas para a contratación da subministración de calzado para persoal do Concello. Expte. 4280/241.

6.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación do Servizo de mantemento e reparación das instalacións de contenerización soterrada do Concello de Vigo. Expte. 3121/252.

7.- Declarar deserto o procedemento para a contratación do Servizo de asistencia técnica para o proxecto "Sustainable Urban Mobility". Expte. 8966/77.

8.- Declarar deserto o alleamento de 140 unidades de colectores metálicos. Expte. 4372/241.

9.- Devolución de fianza a Centro de Observación y Teledetección Espacial SAU constituída pola subministración e instalación de local GIS no Concello de Vigo. Expte. 6526/113.

10.- Devolución de fianza a MOPAVI S.L.U. Constituída pola subministración de motocicletas para a Policía Local. Expte. 4434/241.

11.- Devolución de fianza a Angel Leirós Motos S.L. constituída pola subministración de motocicletas para a Policía Local. Expte. 4433/241.

12.- Devolución de fianza a Perkin Elmer S.L. constituída pola subministración de equipo de espectrofotometría de absorción atómica. Expte. 4427/241.

13.- Devolución de fianza a G.S.S. Atlántico S.L. constituída pola prestación do servizo de atención telefónica 010. Expte. 4442/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
14.- Subvención nominativa mediante un convenio entre o Concello de Vigo e a Federación de Libreiros de Galicia para a celebración das Feiras do Libro de Vigo 2013. Expte. 14160/331.

15.- Subvención nominativa do Concello de Vigo á Fundación Laxeiro para Programa de actividades e funcionamento para o exercicio económico 2013. Expte. 255/341.

16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación de Asociacións Veciñais de Vigo "Eduardo Chao" para a organización do Programa "Move Vigo 2013". Expte. 5006/335.

17.- Proxecto de convenio de colaboración coa Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo para a organización do Programa "Vente con Nós 2013". Expte. 5007/335.

18.- Bases e convocatoria de subvencións para programas de actividades socioculturais realizadas no exercicio 2013. Expte. 5020/335.

19.- Relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas, mes de marzo 2013. Expte. 5033/335.

DEPORTES
20.- Proposta de autorización para a realización da proba "I-Nocturna-Correndo por Vigo", o vindeiro 25 de abril. Expte. 11961/333.

21.- Proposta de autorización para realización da proba "XVI Medio Maratón de Vigo" o vindeiro 12 de maio. Expte. 11803/333.

22.- Proposta de autorización para a realización da proba "V Carreira Familiar CEIP Javier Sensat" o vindeiro 20 de abril. Expte. 12087/333.

23.- Proxecto de convenio entre a Concellería de Vigo e a entidade Traviesas Hockey Club para o desenvolvemento do proxecto de actividade do equipo de élite da Entidade, tempada 2012-2013. Expte. 12034/333.

24.- Nomeamento de dirección facultativa e da coordinación de seguridade e saúde das obras de mantemento e consolidación do actual circuíto de adestramento no Parque de Castrelos. Expte. 12095/333.

EDUCACIÓN
25.- Indemnización substitutiva por importe de 4.066,30 € a favor de Gas Natural S.U.R. SDG S.A. pola subministración de combustible-carburante para as calefaccións de Centros de Educación Infantil e Primaria. Expte. 14876/332.

26.- Indemnización substitutiva por importe de 12.679,59 € a favor de Gas Natural S.U.R. SDG S.A. pola subministración de combustible-carburante para Centros de Educación Infantil e Primaria e de Escolas Infantís. Expte. 14877/332.

IGUALDADE
27.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Federación veciñal Eduardo Chao e o Concello de Vigo para coadxuvar á financiación das "XXI xornadas das mulleres veciñais de Vigo" para o 2013. Expte. 5904/224.

INTERVENCIÓN XERAL
28.- Adxudicación da operación de préstamo por un importe de 9.100.000 € para o financiamento do Plan de Investimentos 2013. Expte. 102137/140.

PATRIMONIO
29.- Indemnización substitutiva por importe de 185.083,20 € a favor de Limpiezas del Noroeste S.A. pola limpeza de dependencias municipais- decembro 2012. Expte. 138/242.

30.- Solicitude de Dª Mª Carmen Naveira Botana, sobre o pacto de reversión da parcela do Hotel Bahía. Expte. 1378/426.

RECURSOS HUMANOS
31.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente aos meses de outubro-2012 e febreiro-2013. Expte. 23937/220.

32.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos correspondentes ao mes de febreiro de 2013. Expte. 23936/220.

33.- Productividade D. Jesus M. Garrido Marcos 2011 por ocupación de posto de superior categoría. Expte. 23971/220.

34.- Complemento productividade conductores adscritos ao Gabinete da Alcaldía correspondente aos meses de decembro 2012 a marzo 2013. Expte. 23999/220.

35.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de doce axudantes de oficios baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da Ley 7/2007, do 12 de abril (EBEP) por un período máximo de 6 meses. 23989/220.

36.- Dar conta de resolucións do concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal:

a)Resolución de autorización de permiso sen soldo da funcionaria Dª Aurora Murillo Díaz. 23931/220.

b) Resolución de declaración en situación de excedencia para o coidado de fillo de Dª Mª Dolores Capelo González. Expte. 23984/220.

c) Resolución autorizando permiso non retribuido á Dª. Mª Soledad García Riveiro. Expte. 23976/220.

d) Resolución dando conta de aceptación de renuncia presentada por D. Carlos Sahuquillo Franco. Expte. 23979/220.

e) Resolución autorizando a reincorporación ao servizo activo de D. Manuel A. Cordoba Ardao. Expte. 23961/220.

0
XUVENTUDE
37.- Bases reguladoras e convocatoria específica para a concesión de subvencións para o fomento de actividades xuvenís no ano 2013. Expte.3836/336.

38.- Modificación do Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación do Servizo de Ludotecas na Casa da Xuventude e Coia. Expte. 3731/336.

39.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 19 de abril de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 17 de abril de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.