Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 16 feb 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE FEBREIRO DE 2012.

1.- Acta da sesión ordinaria do 2 de febreiro de 2012.

ALCALDÍA
2.- Dar conta da Resolución, de data 8.02.2012, referente ó nomeamento de Dª Patricia Rodríguez Calviño, como asesora do PSOE.

3.- Proxecto de convenio de constitución do Consorcio "Centro de Internacionalización enseñanzas del Campus Noroeste de la UNED en Vigo". Expte. 8119/101.

ASESORIA XURIDICA
4.- Dar conta das seguintes Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 230/11 P.A. Demandante: Jose L. González Ferreira. Obxecto: filtracións nun garaxe. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6896/111.

b) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 530/10 P.O. Demandante: Dª Celsa Santiago Raña. Obxecto: resolución do 16.09.2010. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6364/111.

c) Sentenza do X. do Social nº 1 de Vigo nº 831/11 P.A. Demandante: Dª M.C. Alonso Costas e 12 persoas máis. Obxecto: contrato administrativo de servizos. Sentenza non firme que desestima a demanda. Expte. 6936/111.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 24/11 P.O. Demandante: Dª Celia Barbosa Amorin. Obxecto: resolución do 18-10-2010, caída. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6436/111.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 389/11 P.A. Demandante: Dª Olga Pérez Domínguez. Obxecto: resolución do 20-07-2011, taxa lixo industrial, devolución ingresos indebidos. Declara o desistimento da actora. Expte. 6964/111.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 203/11 P.A. Demandante: D. Jose I. González Paz. Obxecto: resolución do 18-05-2011 (en reposición), sanción de tráfico. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6821/111.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 451/11 P.A. Demandante: D. Jose Antonio González Vaz. Obxecto: danos en vehículo. Acepta o desistimento do demandante. Expte. 7032/111.

BENESTAR SOCIAL
5.- Concesión do Servizo de Axuda no Fogar. Exptes. 1390/01, 14/53 e 1944/06.

DEPORTES
6.- Autorización II MARCHA CICLISTA 2012- Agarimo San Xoán Poulo, para o 26 de febreiro 2012. Expte. 11018/333.

7.- Convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños de Lavadores, para a dinamización do parque deportivo aberto de Barreiro. Expte. 11012/333.

8.- Revisión de tarifas presentada pola empresa AQUA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA, S.A., piscinas de Barreiro e Florida. Expte. 11073/333.

EDUCACIÓN
9.- Desestimación do recurso contra a resolución da convocatoria das Bolsas "Alcaldía de Vigo" para estancias lingüísticas no estranxeiro para alumnado da Escola Oficial de Idiomas. Expte. 13573/332.

EMPREGO
10.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e os axentes sociais AJE, APE, CCOO, CEP, CIG E UXT para a execución do Proxecto denominado "IMOS TRABALLAR II". Expte. 8675/77.

FOMENTO

11.- Proxecto Modificado nº 1 de "Ampliación abastecemento ao Morrazo dende Vigo". Expte. 64549/250.

IGUALDADE
12.- Autorización ao Consello Municipal da Muller para organizar, con motivo do 8 de marzo "DIA INTERNACIONAL DA MJULLER" actividades lúdicas na Prza. da Constitución o sábado 3 e manifestación o xoves 8 de marzo. Expte. 5403/224.

13.- 4º Revisión de prezos do contrato para o tratamento dos RSU de Vigo con SOGAMA. Expte. 3272/252.

MEDIO AMBIENTE
14.- Programa de Sensibilidade e Educación Ambiental a través das rutas medioambientais por Vigo e bisbarra xaneiro-marzo 2012. Expte. 8314/306.

15.- Convalidación de gasto para o pagamento da factura da Asociación Protectora de Animais por mor da prestación do servizo de recollida e atención do refuxio de animais do mes de xaneiro de 2012. Expte. 8298/306.

RECURSOS HUMANOS
16.- Proposta de nomeamento como funcionaria de carreira de Dª Mª Pilar Vilaby Freire, con cargo a praza vacante de técnica Auxiliar de Bibliotecas correspondente á oferta de emprego público do ano 2008. Expte. 22817/220.

17.- Proposta de cese de doce auxiliares de administración xeral nomeados/as interinos con cargo a prazas vacantes incluídas na Oferta de Emprego público correspondente ao ano 2008. Expte. 22816/220.

18.- Dar conta da Resolución do Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de data 3.02.12, de aceptación renuncia de D. Juan Carlos González Vila (peón-Util). Expte. 22805/220.

19.- Dar conta da resolución do Sr. Concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal de data 9.02.12 de cumprimento de sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo promovido a instancia de Dª Ana Mª Quirós García. Expte. 22807/220.

URBANISMO
20.- Aprobación da memoria -programa e ficha, modificadas, de actuacións segundo o artigo 48 do RD 2066/2008 para rehabilitacións no Casco Histórico de Bouzas- Vigo. Expte. 502/431/2012.

21.- Aprobación da memoria -programa e ficha, modificadas, de actuacións segundo o artigo 48 do RD 2066/2008 para rehabilitacións no Casco Vello- Vigo. Expte. 502/431/2012.

22.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 17 de febreiro de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 15 de febreiro de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
P.A.Dª Isaura Abelairas Rodríguez.