Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 15 feb 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (10. 02. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. EXPEDIENTES DA OFICINA DE REHABILITACIÓN:
a. ANULACIÓN DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE INMOBLE NA RÚA ANGUIA Nº 7. EXPTE 470/431.
b. ANULACIÓN DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE INMOBLE NA SUBIDA AO CASTELO Nº 11. EXPTE 484/431.

3. DAR CONTA DO INFORME MUNICIPAL SOBRE O PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DAS ÁREAS EMPRESARIAIS NA COMUNIDADE AUTONÓMA DE GALICIA E ORDEAR A SÚA REMISIÓN AO INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO. EXPTE 13615/411.

4. TOMA DE COÑECEMENTO DOS INFORMES MUNICIPAIS SOBRE O DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE POLO CONCELLO DE MOS "REFORMADO DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS E DOTACIÓNS PARA EQUIPAMENTO SOCIOSANITARIO". EXPTE 13639/411.

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DEURBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS SOBRE EXPEDIENTES DA OFICINA DE PLANEAMENTO E XESTIÓN:
a. RESOLUCIÓN DE DATA 31.01.12 SOBRE INCOACIÓN DE PROCEDEMENTO PARA A SUBSCRICIÓN DUN CONVENIO URBANÍSTICO DE CESIÓN ANTICIPADA DE TERREOS NO ÁMBITO DO SECTOR " S-23-PARROCHA B" PARA MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO ACCESO AO "PLAN PARCIAL GANDARIÑA 2". EXPTE 5050/401.
b. RESOLUCIÓN DE DATA 01.02.12 SOBRE DEVOLUCIÓN DE AVAL OU ESCRITO LIBERATORIO PARA RESPONDER DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE ENTRE AS RÚAS SANTA MARTA E GERARDO CAMPOS (HOXE PI Y MARGALL INTERIOR. EXPTE 5045/401.
c. RESOLUCIÓN DE DATA 07.02.12 SOBRE CERTIFICADO DEINNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN DA FINCA SITA NO CAMIÑO DA SIMONA-VALADARES. EXPTE 75340/421.

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a. SENTENZA DE DATA 22.11.11, RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN 1571/2006, INTERPOSTO POLA ENTIDADE "TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA A APROBACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS CONDICIÓNS URBANÍSTICAS DE TELECOMUNICACIÓNS DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO DE CASACIÓN INTERPOSTO.
b. SENTENZA DE DATA 02.12.11, RECAÍDA NO RCA PO 462/2010, INTERPOSTOPOR ESTRELLA VIEITEZ GARCÍA, CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN POLA QUE SE ACORDA DECLARAR SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO VIXENTE AS OBRAS EXECUTADAS NA RÚA LOUREIRO Nº 43, ORDEANDO A SÚA DERRUBA. EXPTE 15202/423.
ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
c. SENTENZA DE DATA 30.11.11, RECAÍDA NO RCA 276/2011, INTERPOSTO POR D. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA DENEGACIÓN PRESUNTA DA RECLAMACIÓN DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONAIS Á XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EN CALIDADE
DE AVOGADO. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
d. SENTENZA DE DATA 13.11.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4331/2011, INTERPOSTO POLA ENTIDADE "VODAFONE ESPAÑA S.A.", CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE URBANISMO DE DATA 21.05.09 POLA QUE SE DESESTIMOU AS LICENZAS DE OBRA E ACTIVIDADE PARA A INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN BASE DE SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS SOBRE A CUBERTA DUN EDIFICIO NA RÚA POLICARPO SANZ Nº 12. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
e. SENTENZA DE DATA 20.10.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4462/11, INTERPOSTO POLA ENTIDADE "TINTOPRESS S.L." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN POLA QUE SE DECLARA A CADUCIDADE E ARQUIVO DA SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS E ADAPTACIÓN DE LOCAL E ACTIVIDADE PARA LAVANDERÍA-TINTORERÍA NA RÚA ROSALÍA DE CASTRO Nº 51-BAIXO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
f. SENTENZA DE DATA 13.10.11, RECAÍDA NO RCA PO 8622/2008 E 7386/2009 (ACUMULADO), INTERPOSTO POR "CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO" E MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CONTRA ACORDO DE 20.12.07 SOBRE XUSTIPREZO DA FINCA Nº 8 EXPROPIADA POLO CONCELLO DE VIGO PARA A CONSTRUCCIÓN DA GLORIETA DE CONEXIÓN DO SEGUNDO CINTO CO PARQUE TECNOLÓXICO DE VALADARES. EXPTE 199/413. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
g. AUTO DE DATA 03.10.11 RECAÍDO, NO RCA PO 184/2005, INTERPOSTO POR SAMUEL JANEIRO CARRETE, JOSÉ VARELA GARRIDO E OUTROS CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA ESTIMACIÓN POR SILENZO DE LICENZA DE OBRAS. EXPTE 46619/421. TENSE POR APARTADOS E DESISTIDOS DO PROCEDEMENTO.
h. DECRETO DO TRIBUNAL SUPREMO DE DATA 03.11.11, RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN 8/4484/2011, INTERPOSTO POR EGERIA VAZQUEZ PIÑEIRO CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA PRESENTADO CONTRA ORDE DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO DE 16.05.08 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. DECLARA DESERTO O RECURSO DE CASACIÓN.
i. SENTENZA DE DATA 27.10.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4335/2011, INTERPOSTO POR FERNANDO GÓMEZ ALONSO CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 25.11.09 POLA QUE SE DECLARA SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO AS OBRAS REALIZADAS NO CAMIÑO SOUTO Nº 7- BEMBRIVE E SE ORDEA A SÚA DERRUBA. EXPTE 15119/423. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.
j. SENTENZA DE DATA 27.10.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4244/2011, INTERPOSTO POLA ENTIDADE "TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A."CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 30.11.09 POLA QUE SE DECLARAN SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO AS OBRAS DE INSTALACIÓN
DUNHA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓBIL NA ESTRADA CAMPOSANCOS Nº 58 E SE ORDEA A SÚA DERRUBA. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.
k. DECRETO DE DATA 14.11.11 RECAÍDO NO RCA PO 335/2011 INTERPOSTOPOR JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ CONTRA SILENZO ADMINISTRATIVO NA DENUNCIA URBANÍSTICA DAS OBRAS REALIZADAS NA RÚA COMBRO Nº 169. DECLARA CONCLUSO O PROCEDEMENTO.
l. SENTENZA DE DATA 03.11.11 RECAÍDA NO RCA PO 1041/2011 INTERPOSTO POR "EMBUTIDOS VAQUEIRO S.L." CONTRA ORDEN DE 16.05.08 DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
m. AUTO DE DATA 11.11.11, RECAÍDO NO RCA PO 298/2011, INTERPOSTO POR JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ DÍZ CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO EN CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO RELACIÓN COA SOLICITUDE DE INFORMACIÓNS SOBRE LICENZAS DE ACTIVIDADES. EXPTE 15937/423. DECLARA TERMINADO O
PROCEDEMENTO POR RECOÑECEMENTO EN VÍA ADMINISTRATIVA.
n. SENTENZA DE DATA 20.10.11, RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 963/2011, INTERPOSTO POR "PRODUCTOS CONGELADOS S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 23.04.09, CONFIRMATORIA DOUTRA DE 29.01.09 SOBRE DESESTIMACIÓN DE LICENZA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN E REFORMA E PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE ALMACÉN E ENVASADO DE PRODUCTOS CONXELADOS DUNHA NAVE SITUADA NO NÚMERO 46 DO CAMIÑO LAMEIRO. DESESTIMA O RECURSO.
o. SENTENZA DE DATA 21.11.11 RECAÍDA NO RCA PO 106/2011 INTERPOSTO POR JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ ESTEVEZ CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO EN RELACIÓN CO ESCRITO DE DENUNCIA DE DATA 01.06.05 POR OBRAS NA RÚA CARRAZÓNS Nº 23-MATAMÁ. DESESTIMA O RECURSO.
p. SENTENZA DE DATA 17.11.11 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4577/2010 INTERPOSTO POR " ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE
12.04.07 SOBRE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA NA NAVE INDUSTRIAL SITA NO CAMIÑO LAGOA-TEIS. DESESTIMA A APELACIÓN .
7. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.
8. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 33487/422.- SUSANA CORNIDE GONZÁLEZ PERRUQUERÍA/BELEZA
2. 74947/421.- ESAMVIGO, SLU CAMBIO TITULARIDADE
3. 74948/421.- ESAMVIGO, SLU CAMBIO TITULARIDADE
4. 74949/421.- ESAMVIGO, SLU CAMBIO TITULARIDADE
5. 67534/421.- RIERA BESADA, SL EDIFICIO
6. 68782/421.- Mª BELÉN GESTEIRO RODRÍGUEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
7. 72474/421.- DANIEL GOIRIZ ESCANCIANO VIVENDA UNIFAMILIAR
8. 73611/421.- CONST. Y PROMOCIÓN MARIO PUENTES DERRUBAMENTO EDIF.
9. 74976/421.- CARMEN GARCÍA MARNOTES DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10. 75186/421.- LUIS COLLAZO LAGO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11. 75200/421.- TELMO PÉREZ MARTÍNEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
12. 75201/421.- JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ FERNÁNDEZ DERRUBAMENTO EDIF.
13. 75202/421.- PEDRO ESTÉVEZ ALONSO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
14. 75338/421.- ALBERTO PRIEGO ALONSO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
15. 72325/421.- JUAN CARLOS BURGUILLO RIAL PRIMEIRA OCUPACIÓN
16. 73805/421.- EDELMIRO COMESAÑA ÁLVAREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
17. 62267/421.- SUSANA CORNIDE GONZÁLEZ REFORMA COMERCIAL
18. 73217/421.- CALIXTO ESCARIZ, SL REFORMA COMERCIAL
19. 73437/421.- SA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y CONSERVACIÓN RF. COMERCIAL
20. 74595/421.- ENRIQUE JIMÉNEZ BORJA REFORMA COMERCIAL
21. 73593/421.- Mª DEL MAR BECEIRO PÍO CAMBIO DE CUBERTA
22. 75570/421.- ANTONIO VIDAL HERBELLO CAMBIO MAT. CUBERTA (MÉT.SIMP.)
23. 75393/421.- HUMBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
24. 75394/421.- HUMBERTO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
25. 75553/421.- JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DOCAMPO PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
26. 75364/421.- COM. PROP. URZÁIZ 91 REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.)
27. 75594/421.- ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.)
CADUCIDADE:
28. 39983/421.- CLAUDIO CABO MERINO REFORMA/AMPLIACIÓN
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
29. 37545/422.- SAN JOSÉ TECNOLOGÍAS, SA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
30. 33635/422.- WALTER OMAR ASCUETA GARCÍA PERRUQUERÍA/BELEZA
31. 69254/421.- FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO RF. COMERCIAL
32. 69341/421.- VIGONZARA, SLNE REFORMA COMERCIAL
33. 71206/421.- HOME CENTER MODA, SL REFORMA COMERCIAL
34. 36939/422.- HOME CENTER MODA, SL COMERCIO
35. 36190/422.- FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO SANITARIO
36. 36230/422.- VIGONZARA, SLNE SANITARIO
CADUCIDADE:
37. 22003/422.- ROTELPA, SA TALLER/FÁBRICA
38. 25231/422.- AMADOR COMESAÑA VILA BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
39. 37799/421.- ROTELPA, SA REFORMA/AMPLIACIÓN
40. 44352/421.- AMADOR COMESAÑA VILA REFORMA COMERCIAL
DESESTIMENTO:
41. 34738/422.- PASAXE MOTOR, SLU TALLER/FÁBRICA
42. 34010/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA INSTAL. TELECOMUNICACIÓNS
43. 63658/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA VARIOS
44. 35587/422.- SINDICATO TRABALLADORES ENSINO GALIZA OFICINAS
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
45. 32325/422.- DOPESO & JUSTO ASOCIADOS, SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
46. 74963/421.- JOSÉ F. GONZÁLEZ IMBERNON REFORMA/AMPLIACIÓN
47. 59041/421.- DOPESO & JUSTO ASOCIADOS, SL REFORMA COMERCIAL
48. 71238/421.- PRICEWATERHOUSECOOPERS, SL REFORMA COMERCIAL
49. 73873/421.- COM. PROP. MARQUÉS DE VALLADARES 17 CAMBIO DE CUBERTA
50. 263/420.- DOPESO & JUSTO ASOCIADOS, SL BARES/RESTAURANTES
51. 36535/422.- SISTEMAS DE INGENIERÍA GLOBAL, SA OFICINAS
52. 36950/422.- PRICEWATERHOUSECOOPERS, SL OFICINAS
53. 71059/421.- RAMOS Y RUIPÉREZ HOTELES S.L. REHABILITACIÓN EDIFICIO
EXCEPCIONALIDADE:
54. 71532/421.- JUAN CARLOS PEREIRA ALONSO REFORMA/AMPLIACIÓN
RECTIFICACIÓN:
55. 74183/421.- PELUQUERÍA BELLEZA Y MODA, SL REFORMA COMERCIAL
56. 38287/422.- PELUQUERÍA BELLEZA Y MODA, SL COMERCIO
DESESTIMENTO:
57. 21325/422.- DECORACIÓN DE INTERIORES BREZO, SL VENDA POLO MIÚDO
58. 25533/422.- LOALMA RÍAS BAJAS, SA ALMACÉN (ACTIV. NON MOLESTA)
REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
59. 33005/422.- SUSANA SOTELO ESTÉVEZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 13 de febreiro de 2012
A Xerente de Urbanismo, María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 16 de febreiro de 2012, ás 9 horas , en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 13 de febreiro de 2012

O Alcalde, Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo, PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011), Gustavo Rodríguez Bartol