Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 11 set 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE SETEMBRO DE 2009.


1.- Acta da sesión ordinaria do 24 de agosto e da extraordinaria e urxente do 27 de agosto de 2009.

ADMÓN TRIBUTOS
2.- Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

3.- Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica.

4.- Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas.

5.- Ordenanza Fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola prestación dos Servicios dos Cemiterios Municipais.

6.- Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola recollida do lixo.

7.- Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servizos de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza.

8.- Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación dos Servizos de Sanidade preventiva, Desinfección, Desinsectación, Desratización e destrución de calquera clase de materias e produtos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo.

9.- Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo das escolas de 1ª etapa de educación infantil.

10.- Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

11.- Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola utilización privativa e Aproveitamento especial constituído no Solo, Subsolo ou Voo da vía publica a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil.

12.- Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de Licenzas para Construcións, Obras e Instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello.

13.- Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por Licenzas de Actividades e Instalacións.

14.- Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servizos de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.


15.- Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos pola prestación de Ensinanzas Especiais e outras actividades en establecementos municipais.

16.- Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos por utilización das Instalacións Deportivas Municipais, pertencentes o "Instituto Municipal dos Deportes.

BENESTAR SOCIAL
17.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: alta expte. 2333/22.

18.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Fondo Galego de cooperación e Solidariedade para o fomento e a homologación das políticas municipalistas de cooperación ó desenvolvemento no exercicio 2009. Expte. 46691/301.

CULTURA
19.- Convalidación de gasto correspondente á prestación do servizo de limpeza do Verbum-Casa das Palabras. Expte. 1021/340.

20.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Provigo e a súa Área, relativo á aportación do Concello para o funcionamento e actividades do Instituto de Estudios Vigueses. Expte. 11737/331.

DEPORTES
21.- Proposta de autorización ao Club Ciclista Vigués para organizar o Díptico Ciclista Internacional de Galicia os días 19 e 20 de setembro. Expte. 8762/333.

EMPREGO
22.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Secretariado Xitano para o desenvolvemento de accións dirixidas á poboación xitana no marco dos programas de loita contra a discriminación. Expte. 6119/77.

INTERVENCIÓN
23.- Asistencia da técnica de Fiscalización e Control ao curso "A execución do contrato de Obra Pública no ámbito das corporacións locais" en Valladolid. Expte. 101494/140.

MERCADO PROGRESO
24.- Solicitude efectuada por Ricardo Pérez Prado, NIF 36096211B, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C06 do Mercado do Progreso Expte 150/551

25.- Solicitude efectuada por Rosa Mª Lago Alonso, NIF 52500345Q, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado M07 do Mercado do Progreso Expte 151/550

26.- Solicitude efectuada por Raúl Fontán Villanueva, NIF 36052781M, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F03 do Mercado do Progreso Expte 152/551

27.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Oya Amoedo, NIF 35998898B, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B47 do Mercado do Progreso Expte 153/551

28.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Oya Amoedo, NIF 35998898B, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B25 do Mercado do Progreso Expte 154/551

29.- Solicitude efectuada por María Dolores Oya Amoedo, NIF 36037159T, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B48 do Mercado do Progreso Expte 155/551

30.- Solicitude efectuada por María Dolores Oya Amoedo, NIF 36037159T, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B45 do Mercado do Progreso Expte 156/551

31.- Solicitude efectuada por María Dolores Oya Amoedo, NIF 36037159T, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B46 do Mercado do Progreso Expte 157/551

32.- Solicitude efectuada por Josefina Marcos Vidal, NIF 35995188G, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B12 do Mercado do Progreso Expte 159/551

33.- Solicitude efectuada por AMEIXOA S.L., NIF B36349553, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F17 do Mercado do Progreso Expte 160/551

34.- Solicitude efectuada por AMEIXOA S.L., NIF B36349553, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F16 do Mercado do Progreso Expte 161/551

35.- Solicitude efectuada por Mª Rosario Doval Fernández, NIF 36056832P, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C16 do Mercado do Progreso Expte 162/551

36.- Solicitude efectuada por Manuel Gil Rocha, NIF 35789951L, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C23 do Mercado do Progreso Expte 163/551

37.- Solicitude efectuada por Hector Soto González, NIF 36156380N, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C17 do Mercado do Progreso Expte 164/551

38.- Solicitude efectuada por Gerardo Rodríguez Rodríguez, NIF 35988281C, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C12 do Mercado do Progreso Expte 165/551

39.- Solicitude efectuada por María del Carmen Soto Vieiro, NIF 36046293A, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F07 do Mercado do Progreso Expte 166/551

40.- Solicitude efectuada por Jose Manuel Fraga Perez, NIF 36009984B, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C21 do Mercado do Progreso Expte 167/551

41.- Solicitude efectuada por Fermina Lorenza Barreiro Rial, NIF 35275521F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B06 do Mercado do Progreso Expte 168/551

42.- Solicitude efectuada por Manuel Jorge Seijo, NIF 36009461V, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B02 do Mercado do Progreso Expte 169/551

43.- Solicitude efectuada por Manuel Jorge Seijo, NIF 36009461V, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B01 do Mercado do Progreso Expte 170/551

44.- Solicitude efectuada por María del Pilar Collazo Barreras, NIF 35996792K, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B16 do Mercado do Progreso Expte 171/551

45.- Solicitude efectuada por Josefina Villanueva Gondar, NIF 35977070X, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado M01 do Mercado do Progreso Expte 172/551

46.- Solicitude efectuada por Gloria Cal Canda, NIF 35981023F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B53 do Mercado do Progreso Expte 173/551

47.- Solicitude efectuada por Josefina Villanueva Gondar, NIF 35977070X, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado M08 do Mercado do Progreso Expte 174/551

48.- Solicitude efectuada por Luisa Domínguez Amoedo, NIF 35965302H, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B05 do Mercado do Progreso Expte 175/551

49.- Solicitude efectuada por Pilar Rodríguez Alonso, NIF 36066578W, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B17 do Mercado do Progreso Expte 176/551

50.- Solicitude efectuada por María del Pilar Collazo Barreras, NIF 35996792K, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B15 do Mercado do Progreso Expte 177/551

51.- Solicitude efectuada por Gerardo Lens Fuentes, NIF 78786245K, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado VCA do Mercado do Progreso Expte 178/551

52.- Solicitude efectuada por Ana Belén García Rivera, NIF 52495893A, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B41 do Mercado do Progreso Expte 179/551

53.- Solicitude efectuada por Susana Quevedo González, NIF 36045627G, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B32 do Mercado do Progreso Expte 180/551

54.- Solicitude efectuada por Manuel Rosario Gonzalez, NIF 36034320J, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F15 do Mercado do Progreso Expte 181/551

55.- Solicitude efectuada por Manuel Rosario Gonzalez, NIF 36034320J, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F14 do Mercado do Progreso Expte 182/551

56.- Solicitude efectuada por Penélope Rodríguez Besada, NIF 36141242P, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B11 do Mercado do Progreso Expte 183/551

57.- Solicitude efectuada por Jesús Abalde Guiadanes, NIF 35990406Y, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado VPA do Mercado do Progreso Expte 184/551

58.- Solicitude efectuada por María Teresa Marcos Vidal, NIF 36007650T, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B14 do Mercado do Progreso Expte 185/551

59.- Solicitude efectuada por José Antonio Beltrán Castro, NIF 36099677G, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C19 do Mercado do Progreso Expte 186/551

60. -Solicitude efectuada por Mª Rosario Doval Fernández, NIF 36056832P, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C15 do Mercado do Progreso Expte 187/551

61.- Solicitude efectuada por Hector Soto González, NIF 36156380N, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C18 do Mercado do Progreso Expte 188/551

62.- Solicitude efectuada por Gerardo Rodríguez Rodríguez, NIF 35988281C, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C13 do Mercado do Progreso Expte 189/551

63.- Solicitude efectuada por José Luis Bugarín Hernández, NIF 36027204G, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F06 do Mercado do Progreso Expte 190/551

64.- Solicitude efectuada por Jose Manuel Fraga Perez, NIF 36009984B, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C20 do Mercado do Progreso Expte 191/551

65.- Solicitude efectuada por Marli Rodríguez Lemos, NIF 76893295V, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B21 do Mercado do Progreso Expte 192/551

66.- Solicitude efectuada por Gloria Cal Canda, NIF 35981023F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B42 do Mercado do Progreso Expte 193/551

67.- Solicitude efectuada por Francisco Guede Coello, NIF 34589134D, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C42 do Mercado do Progreso Expte 194/551

68.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Alonso Gonzalez, NIF 36043560F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B36 do Mercado do Progreso Expte 195/551

69.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Alonso Gonzalez, NIF 36043560F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B30 do Mercado do Progreso Expte 196/551

70.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Alonso Gonzalez, NIF 36043560F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B29 do Mercado do Progreso Expte 197/551

71.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Alonso Gonzalez, NIF 36043560F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B09 do Mercado do Progreso Expte 198/551

72.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Alonso Gonzalez, NIF 36043560F, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B08 do Mercado do Progreso Expte 199/551

73.- Solicitude efectuada por María Teresa Collazo Mayor, NIF 36097117C, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F13 do Mercado do Progreso Expte 200/551

74.- Solicitude efectuada por María Teresa Collazo Mayor, NIF 36097117C, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F11 do Mercado do Progreso Expte 201/551

75.- Solicitude efectuada por María del Pilar Táboas Pintos, NIF 36011020N, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F05 do Mercado do Progreso Expte 202/551

76.- Solicitude efectuada por María Manuela Táboas Pintos, NIF 36045633X, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F04 do Mercado do Progreso Expte 203/551

77.- Solicitude efectuada por Francisca Amoedo Bouzón, NIF 35983073X, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado F02 do Mercado do Progreso Expte 204/551

78.- Solicitude efectuada por Patricia Rodríguez Cendón, NIF 36084218R, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C14 do Mercado do Progreso Expte 206/551

79.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Dominguez Fernandez, NIF 35973760N, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C03 do Mercado do Progreso Expte 207/551

80.- Solicitude efectuada por Mª Angeles Bastos Besada, NIF 36008279P, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C02 do Mercado do Progreso Expte 208/551

81.- Solicitude efectuada por María Pilar Alonso Quiñónes, NIF 36059473G, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado M02 do Mercado do Progreso Expte 209/551

82.- Solicitude efectuada por Fernando Manuel González Rodríguez, NIF 36080781Z, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C54 do Mercado do Progreso Expte 210/551

83.- Solicitude efectuada por Mª Carmen Araujo Castro, NIF 35983235B, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B38 do Mercado do Progreso Expte 211/551

84.- Solicitude efectuada por Estela Araujo Castro, NIF 36020137K, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B37 do Mercado do Progreso Expte 212/551

85.- Solicitude efectuada por Vicenta Galiana Rodríguez, NIF 36087410L, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B10 do Mercado do Progreso Expte 213/551

86.- Solicitude efectuada por María del Carmen Fraga Mariño, NIF 35987710R, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B33 do Mercado do Progreso Expte 214/551

87.- Solicitude efectuada por Natividad González Cayetano, NIF 35970491D, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado C25 do Mercado do Progreso Expte 215/551

88.- Solicitude efectuada por Julia Quinteiro Quintas, NIF 35974660S, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B26 do Mercado do Progreso Expte 216/551

89.- Solicitude efectuada por Julia Quinteiro Quintas, NIF 35974660S, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B27 do Mercado do Progreso Expte 217/551

90.- Solicitude efectuada por Julia Quinteiro Quintas, NIF 35974660S, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B28 do Mercado do Progreso Expte 218/551

91.- Solicitude efectuada por Plácida Castro Castro, NIF 76888473W, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B39 do Mercado do Progreso Expte 219/551

92.- Solicitude efectuada por Plácida Castro Castro, NIF 76888473W, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B40 do Mercado do Progreso Expte 220/551

93.- Solicitude efectuada por Ana María Albes González, NIF 36003788W, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B43 do Mercado do Progreso Expte 221/551

94.- Solicitude efectuada por Victoria Alves González, NIF 35979477W, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado B44 do Mercado do Progreso Expte 222/551

95.- Solicitude efectuada por Planos desenvolvemento comercial cota e media, NIF B27714641, de outorgamento de concesión de dominio sobre o posto denominado M03 do Mercado do Progreso Expte 223/551

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
96.- Proposta de autorización á Fundación Érguete-Integración para a utilización do Parque Rivera Atienza para prácticas de xardinería. Expte. 4741/446.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
97.- Concesión de subvencións da Concellería de Normalización Lingüística- ano 2009. Expte. 910/334.

PATRIMONIO
98.- Modificación do acordo da Xunta de Goberno local do 4.05.09 en relación co concurso para a xestión mediante concesión de servizo público de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da cidade. Expte. 18620/240.

POLICÍA LOCAL
99.- Recurso de reposición interposto contra acordo da X.Goberno local do 15.06.09 sobre imposición de sanción disciplinaria a funcionario de carreira da Policía Local. Desestimado. Expte. 33743/212.

RECURSOS HUMANOS
100.- Dar conta da resolución de permiso retribuído á funcionaria Dª María Alba Chorén Puga. Expte. 19270/220.

101.- Dar conta da resolución de autorización de permiso retribuído á funcionaria Dª Rosa María Alonso Miguez. Expte. 19268/220.

102.- Dar conta da resolución sobre nomeamento en comisión de servizos de Dª Marta Molíns Otero. Expte. 19250/220.

103.- Denuncia do contrato de cobertura de continxencias profesionais por accidentes de traballo e enfermedades profesionais do persoal do Concello de Vigo. Expte. 19222/220.

SERVIZOS XERAIS
104.- Plan de Seguridade e Saúde para a reforma e acondicionamento do separador de graxas para dependencias do Parque Central de Servizos. Expte. 1415/448

105.- Proposta de aceptación da obra "mellora de infraestructura viaria do cño. Anduriña" que realizará a Consellería do Medio Rural. Expte. 59486/250.

106.- Ampliación do prazo de execución das obras de Humanización da rúa Marín. Expte. 113/440.

107.- Proxecto modificado custo cero do Proxecto de humanización da rúa Coruña. Expte. 114/440.

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
108.- Solicitude de autorización para a subscrición a "La Ley Digital Completa" por importe de 16.257’75 € para o exercicio 2009 a favor de WOLTERS KLUWERT ESPAÑA SA, CIF A58417346. Expte. 1764/550.

109.- Solicitude de autorización para a subscrición a "El Consultor on-line" por importe de 4.892’88 € para o exercicio 2009 a favor de WOLTERS KLUWERT ESPAÑA SA, CIF A58417346. Expte. 1765/550

URBANISMO
110.- Descrición e aceptación da cesión dos terreos públicos das fases I e II de Roteas. Expte. 4937/401.

111.- Protocolo de actuación para o seguimento e recepción das obras de urbanización de ámbitos de iniciativa privada no Concello de Vigo. Expte. 62/403.

XUVENTUDE
112.- Proxecto de convenio coa Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca. Expte. 2530/336.

113.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 14 de setembro de 2009, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 10 de setembro de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.