Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 6 mar 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 9 DE MARZO DE 2009.


1.- Acta da sesión ordinaria do 20 de febreiro de 2009.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
2.- Prórroga do convenio de colaboración con Cine Club Lumière Vigo para a organización da programación de cine para o ano 2008. Expte. 2990/335

ASESORÍA XURÍDICA
3.- Dar conta das seguintes sentenzas e autos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A P.A. nº 343/08. Demandante: AQUALIA FCC VIGO UTE. Obxecto: Desestimación de reposición contra acordo de reclamación patrimonial (expte.: 1037/243). Estimado.

b) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p. a. nº 275/08. Demandante: Dª MARÍA CARIDE ÁLVAREZ. Obxecto:Desestimación "presunta" en reclamación patrimonial (expte. nº.: 1737/243). Rematado o procedemento.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A P.A. nº 414/08. Demandante: Dª Mª CARMEN ARESES VIDAL E D. JESÚS LORENZO CUERVO. Obxecto: Sanción de tráfico (expte.: 088621231). Rexeitado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.a. nº 125/08. Recorrente: COREN GRILL, S.A. Obxecto: Acto do 1-8-2007. Procedemento sancionador de medio ambiente, contaminación acústica. Expte. 4482/306. Desestimado recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A. nº 231/08. Demandante: D. JOSÉ PEDROUZO CAMPOS. Obxecto: Resolución do 27/05 e 5/02/08. Sanción de tráfico (expte.: 078658115). Estimado o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.a. Nº 307/2007. Recorrente: D. FRANCISCO J. RIAL LAVIA. Obxecto: Resolución do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo do 19/07/2007 desestimatoria de reclamación en relación con IAE 2002 (expte. 6479/700 e 4864/111). Desestimado recurso.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p. a. nº 248/2008. Demandante: Dª M. MAR ALONSO CONDE. Obxecto: Desestimación "presunta" en reclamación patrimonial (expte. nº.: 1654/243. Desestimado o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A. nº 296/08. Demandante: D. JOSÉ J. PELETEIRO LOGROÑO. Obxecto: Desestimación "presunta" de reclamación retributiva en período de baixa médica. Bombeiros. Desestimado o recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no RCA p.a. 300/2008. Demandante: D. JOSE JOAQUÍN GARCÍA PIRALLO. Obxecto: Acto administrativo de 22/4/2008, que desestimaba o recurso de reposición interposto contra sanción de tráfico (expte. nº 078659908). Rematado o procedemento.

k) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A. nº 267/08. Demandante: Dª Mª LUISA VILA TORRIJOS. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial (expte.: 1956/243). Rematado o proceso.


BENESTAR SOCIAL
4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: denegación, expte. 2/2172.

IGUALDADE
5.- Solicitude de subvención ó Servizo Galego de Promoción e Igualdade do Home e da Muller para desenvolver liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres. Expte. 3859/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Expediente de contratación dos servizos de vixilancia da saúde 2009. Expte nº 18404/220.

7.- Revisión de prezos do contrato de xestión da escola infantil "Atalaia". Expte nº 6584/332.

8.- Prórroga do contrato do dispositivo de atención á infancia e a familia. Expte nº 38319/301.

9.- Indemnización substitutiva por importe de 185.792,90 € polo pago da póliza de seguros de vida e accidentes do Concello de Vigo. Expte. 18569/240.

10.- Indemnización substitutiva por importe de 444.958,31 € polo pago da póliza de seguros de responsable civil do Concello de Vigo e os organismos autónomos. Expte . 18589/240.

11.- Solicitude de rebaixa dos prezos das prazas de residentes nos aparcadoiros das rúas Areal, Policarpo Sanz, Pintor Colmeiro, Rosalía de Castro, Jenaro de la Fuente e Avda. Castelao. Expte. 18534/240. Denegada.

12.- Autorización para a ocupación de zona verde para a realización de xogos populares por parte da gardería Escola Infantil Canguriños S.C. Expte. 18397/240

13.- Rectificación do acordo sobre aboamento de cotas de Comunidade de propietarios da rúa Quintela,25, anos 2004 ó 2008. Expte. 17432/240.

14.- Devolución garantías:
a) Ofimática Gal-Sur. Expte. 2546/241.
b) Movexvial S.L. Exptes. 8047443, 803/443, 43822/250.

PARQUE MÓBIL
15.- Indemnización substitutiva a favor de Groupama pola contratación da póliza de seguro da flota municipal. Expte. 6401/445.

PERSOAL
16.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal de Cemiterios, xaneiro-2009 Expte. 18804/220

17.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios, decembro-2008. Expte. 18805/220.

18.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de Xaneiro-2009. Expte 18808/220.

19.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de Xaneiro-2009. Expte. 18809/220.

20.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios por traballos realizados os días 24, 25 e 31 de Decembro-2008 e Xaneiro-2009. Expte. 18819-220.

21.- Domingos, festivos e nocturnidade correspondente ao mes de Xaneiro-2009. Expte. 18823/220.

22.- Axudas de estudios do curso 2008-2009, con cargo ó Fondo Social. Expte. 188287220.

23.- Gastos de locomoción do persoal Municipal, mes de xaneiro 2009. Expte. 18832/220.

24.- Dar conta do decreto do Concelleiro-Delegado de Xestión Municipal de encomenda provisional de funcións a Dª. Juana Abalde Posada. Expte. 18838/220.

POLICIA LOCAL
25.- Proxecto de reorganización da Policía Local. Expte. 33904-212


SERVIZOS XERAIS
26.- Modificación do Convenio de colaboración entre o Concello e a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes para a urbanización das rúas: Manuel Álvarez, Severino Cobas e Escultor Gregorio Fernández. Expte. 89/440.

27.- Devolución de fianza á CDAD. Propietarios García Olloqui 8, por ocupación da vía pública para reparación de fachada do inmoble. Expte. 56562/250.

28.- Plan de Seguridade e Saúde e Aviso Previo das obras de "humanización do ámbito da rúa Val Miñor". Expte. 865/443.


URBANISMO
29.- Recepción definitiva das obras de urbanización do encontro entre as rúas Quintela e Fotógrafo Angel Llanos. Expte. 4822/401.30.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 9 de marzo de 2009, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 5 de marzo de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.