Escoitar
Anuncio Deportes

Programa municipal de escolas deportivas 2006-2007

Ábrese o prazo para a presentación dos proxectos docentes do programa municipal de escolas deportivas para todas aquelas entidades deportivas que están a desenvolver dito programa durante o actual curso, nas modalidades existentes. <br />

venres, 28 abr 2006
Asi mesmo, tamén poden presentar proxectos docentes, nas modalidades que se están a desenvolver, aquelas entidades deportivas que o desexen.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 2 de maio ata o 31 de maio.
As solicitudes deberanse presentar no Instituto Municipal dos deportes.
Os requisitos para presentar os proxectos docentes son os seguintes.

-Memoria descriptiva do proxecto de escola na modalidade deportiva que se prentende desenvolver. O proxecto contara cos seguintes apartados.

Obxectivos a desenvolver na escola deportiva:
-Especificación dos contidos a desenvolver ó longo do curso, distribuidos por idades ( primaria, secundaria) e categorías.
-Modelos de ensinanza aprendizaxe que se empregarán.
-Métodos de avaliación dos contidos. Avaliación inicial, contínua e final.
-Instalacións nas que pretenden desenvolver a súas actividades.
-Medios materiais dos que dispoñen (material docente).
-Persoal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docente.
-Coordinador da entidade para a relación con IMD. Número de alumnos ós que está disposto a impartir a mencionada escola.

Outros datos:
-Datos fiscais da entidade.
-Si é primeira vez que se presenta os estatutos de constitución da mesma.
-Datos do representante legal.
-Certificado bancario do nº de conta.

Para maís información poden chamar ós teléfonos 986-235901 ou 986-810154