Escoitar
Deportes

Programa municipal de escolas deportivas 2009-2010

<br />

venres, 15 mai 2009
Ábrese o prazo para a presentación dos proxectos docentes do programa municipal de escolas deportivas para todas aquelas entidades deportivas que están a desenvolver dito programa durante o actual curso, nas modalidades existentes.
Asi mesmo, tamén poden presentar proxectos docentes, aquelas entidades deportivas que desexen incorporarse ao programa.
O prazo de presentación de solicitudes é dende o 4 de maio ata o 31 de maio.
As solicitudes deberanse presentarse no Rexistro do Instituto Municipal dos Deportes.

Os requisitos para presentar os proxectos docentes son os seguintes:
Memoria descriptiva do proxecto de escola na modalidade deportiva que se prentende desenvolver. O proxecto contara cos seguintes apartados.
Obxectivos a desenvolver na escola deportiva.
Especificación dos contidos a desenvolver ó longo do curso, distribuidos por idades ( primaria, secundaria) e categorías.
Modelos de ensinanza aprendizaxe que se empregarán.
Métodos de avaliación dos contidos. Avaliación inicial, contínua e final.
Instalacións nas que pretenden desenvolver a súas actividades, sexan públicas ou privadas.
Medios materiais dos que dispoñen (material docente).
Persoal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docente (entrenador titulado, diplomado en Educación física ou licenciado en Ciencias da Actividade Física).
Coordinador da entidade para a relación con IMD.
Número de alumnos ós que está disposto a impartir a mencionada escola.
Outros datos:
Datos fiscais da entidade.
Si é primeira vez que se presenta os estatutos de constitución da mesma.
Datos do representante legal.
Certificado bancario do nº de conta.

Para máis información poden chamar ós teléfonos 986-235901 ou 986-810154.