Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 23 out 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE OUTUBRO DE 2008.


1.- Acta da sesión ordinaria do 15 de setembro, extraordinarias e urxentes do 16 de setembro, e ordinarias do 22 e 29 de setembro de 2008.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
2.- Proxecto de convenio para a colaboración na organización da Cabalgata de Reis 2009 e do XXVIII Concurso de Rondallas. Expte. 2860/335.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: alta expte. 1875/301.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
4.- Expediente de contratación do Servizo de conservación e reposición de parques forestais do Concello de Vigo. Expte. 4052/446.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
5.- Expediente de contratación das obras de acondicionamento da oficina de Persoal da Casa do Concello. Expte. 12444/444.

6.- Devolución de garantía:
a) Producción e Xestión Cultural S.L. Expte. 2468/241.
b) Calfensa Proxectos S.L. Expte. 2426/241.

7.- Segunda resolución da convocatoria de axudas á rehabilitación de fachadas e cubertas de edificios e locais comerciais no PEPRI Bouzas: San Miguel 1. Expte. 4451/307.

8.- Produtividade do terceiro trimestre de 2008 a Dª Ana Mª Soto Sobrado. Expte. 1609/321.

9.- Dar conta resolución sobre concesión de permiso retribuído á funcionaria Dª Mª Dolores Capelo González. Expte. 18505/220.

10.- Complemento de produtividade a Dª Carolina Vicente Rodríguez (terceiro trimestre 2008). Expte. 18509/220.

11.- Complemento de produtividade a D. Javier Pinal Falque (1º semestre 2008). Expte. 18381/220.

12.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de setembro 2008. Expte. 18498/220.

13.- Produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de setembro de 2008. Expte. 18499/220.

14.- Complemento de produtividade do persoal do Parque Móbil por toxicidade correspondente ao mes de setembro 2008. Expte. 18500/220.

15.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de setembro de 2008. Expte. 18501/220.

16.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de setembro de 2008. Expte. 18506/220.

17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos por xornada reducida de verán 2008. Expte. 18507/220.

18.- Complemento de produtividade a persoal de diversos servizos por conducir vehículo municipal sen ser oficiais-conductores correspondente ao 3º trimestre 2008. Expte. 18510/220.

19.- Complemento de produtividade por manexo de maquinaria pesada do persoal do Parque Móbil correspondente ao 3º trimestre 2008. Expte. 18514/220.

20.- Complemento de produtividade por conducir vehículo lixeiro sen ser oficial-conductor de D. José Antonio Sande Vázquez, correspondente ao 3º trimestre 2008. Expte. 18519/220.

21.- Xornadas de reforzos da Policía Local correspondentes ao mes de setembro 2008. Expte. 33778/212.

22.- Complemento de produtividade dos oficiais condutores adscritos á Alcaldía correspondente ao 3º trimestre 2008.


PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
23.- Ampliación do equipo directivo do programa UTIL en un novo encargado. Expte. 5386/77.

24.- Proposta de aboamento de liquidación de subvención concedida no ano 2007 á Fundación Secretariado Xitano. Expte. 5207/77.

SERVIZOS XERAIS
25.- Proxecto construtivo de planta piloto de membranas a instalar na EDAR do Lagares. Expte. 36/440.


26.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 24 de outubro de 2008, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 22 de outubro de 2008.
me.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.