Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 22 out 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:


1. ACTA ANTERIOR. (16.10.08).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DO CONTIDO, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO REXISTRO MUNICIPAL DE SOLARES E EDIFICIOS A REHABILITAR. EXPTE 4720/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS E VIVENDAS DO INMOBLE SITO NA RÚA RAMÓN ANTONIO ALVAREZ Nº5-PRAZA DE FERREIROS Nº 14. EXPTE 388/431.

4. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E VIVENDA SITA NA NA RÚA MARTÍN ALONSO PINZÓN Nº 11-2º. EXPTE 366/431

b) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO SITO NA RÚA ALFREDO BRAÑAS Nº 2. EXPTE 365/431.

c) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E A VIVENDA SITA NA PRAZA DA CONSTITUCIÓN Nº 9-4º. EXPTE 355/431.

d) ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE SITO NA RÚA SAN BERNARDO Nº 5. EXPTE 344/431.

e) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E DA VIVENDA NA RÚA FERREIROS Nº 29. EXPTE 383/431.

f) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E DA VIVENDA NA RÚA SUAREZ LLANOS Nº 11. EXPTE 377/431.

g) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E DA VIVENDA NA RÚA TOMÁS A. ALONSO 293-1. EXPTE 379/431.

h) ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO E DA VIVENDA EN TOMÁS ALONSO Nº 192. EXPTE 375/431

i) ELEMENTOS COMÚNS E VIVENDA NA RÚA MARTIN ALONSO PINZÓN Nº 10. EXPTE 372/431.

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 19.06.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4424/2006 INTERPOSTO POR D. PAULINO PAPILLÓN PÉREZ E " CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CONSTRUPROYEC S.L." CONTRA SENTENZA DE 26.07.06 DESESTIMATORIA DO RCA INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 21.03.05 POR DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL CON MOTIVO DA ANULACIÓN XUDICIAL DA LICENZA DE LEGALIZACIÓN DA EDIFICACIÓN SITA NA PRIMEIRA TRAVESÍA DE MARQUÉS DE ALCEDO Nº 4. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

b) SENTENZA DE DATA 28.04.08 RECAÍDA NO RCA PO 231/2007 INTERPOSTO POR " ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA S.A." CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 19.10.06 POLO QUE SE IMPOÑÍA UNHA MULTA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA CONSISTENTE NA CONSTRUCCIÓN DUNHA NAVE NO CAMIÑO DA LAGOA-TEIS.EXPTE 13353/423. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

c) SENTENZA DE DATA 30.06.08 RECAÍDA NO RCA PO 26/2008 INTERPOSTO POR D. CARLOS BLANCO PLAZA CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENZO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DA DELEGADA DA AREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 14.11.07 POLA QUE SE DECLARAN SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO VIXENTE AS OBRAS EXECUTADAS NO CAMIÑO POUSA Nº 37-CASTRELOS. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

d) AUTO DE DATA 20.06.08 RECAÍDO NO RCA PO 184/2008 INTERPOSTO POR DONA DOSINDA RODRIGUEZ ALVAREZ CONTRA RESOLUCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XERENCIA DE URBANISMO DE 23.10.07 SOBRE SANCIÓN URBANÍSTICA RECAÍDA NO EXPEDIENTE 12617/423. TENSE POR DESISTIDA E APARTADA NO PROCEDEMENTO Á PARTE ACTORA.

e) SENTENZA DE DATA 19.06.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4458/2006 INTERPOSTO POR "COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO Nº 187 DA RÚA TOMÁS A. ALONSO " CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 29.11.04 E DE 18.04.05 SOBRE RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DA UNIDADE DE ACTUACIÓN II DO PERI II-03 CASTRO-CASTRIÑO. EXPTE 23025/250. DESESTIMA A APELACIÓN INTERPOSTA.

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS
1. 34067/422 "GAME STOP IBERIA, SL" VENDA MIUDO
2. 33918/422 "FUNDACION F. JOSE TRASPUESTO MIGUEL" OFICINA
3. 33954/422 "ANTUNEZ FITEC ONSULTORES SL" OFICINA
4. 64942/421 "PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL" DEVOLUCION AVAL
5. 60434/421 JAVIER ARTETA LOREDO CAMBIO TITULARIDADE
6. 62923/421 "RESIDENCIAL GRAN VIA 54 VIGO SL" CAMBIO TITULARIDADE
7. 63379/421 IRMANDIÑOS, 11 COMUNIDADE DE PROPIETARIOS REFORMA
8. 63824/421 "GAME STOP IBERIA, SL" REFORMA
9. 64583/421 CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO REFORMA
10. 62483/421 DELMIRO ALVAREZ FERNANDEZ PECHE
11. 63232/421 "INGENIARTE HOTELES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL" DERRIBO
12. 64555/421 MARIA CONCEPCION BANDIN VILLAMARIN DERRIBO
13. 64556/421 MARIA CONCEPCION BANDIN VILLAMARIN DERRIBO
14. 64557/421 MARIA CONCEPCION BANDIN VILLAMARIN DERRIBO
15. 63563/421 COM PROP JENARO DE LA FUENTE 54 VARIOS
16. 58649/421 JAVIER ARTETA LOREDO PRIMEIRA OCUPACION
17. 62406/421 "FUNDACION F. JOSE TRASPUESTO MIGUEL" REFORMA COMERCIAL
18. 63581/421 "ANTUNEZ FITEC ONSULTORES SL" REFORMA COMERCIAL
19. 64388/421 JULIA MARTINEZ SANCHEZ CAMBIO CUBERTA
20. 64579/421 OLIVA 8 CDAD DE PROPIETARIOS CAMBIO CUBERTA
21. 64696/421 SERGIO MORENO ALFONSO Y TRES MAS CAMBIO CUBERTA

DESESTIMADAS
22. 63745/421 JOSE IGLESIAS RODRIGUEZ DEVOLUCION AVAL
23. 63582/421 ALFREDO JOSE BOUZAS TOBIO CAMBIO TITULARIDADE
24. 63461/421 ANTONIA BASTERO COSTAS REFORMA
25. 58071/421 CAROLINA PRADO COSTAS PECHE

CADUCIDADE
26. 43140/421 JOSE CARLOS COSTAS ALVAREZ PECHE

INFORME
27. 59189/421 DELFIN FERNANDEZ NUÑEZ CAMBIO CUBERTA

RECTIFICACION
28. 59464/421 "INTER NIU SL" EDIFICIO
29. 62246/421 MARIA MAR GONZALEZ GONZALEZ PRIMEIRA OCUPACION

DESESTIMENTO
30. 33688/422 "TECNICAS DE EFICACIA SOCIAL SL" VENDA MIUDO
31. 62764/421 "TECNICAS DE EFICACIA SOCIAL SL" REFORMA

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS

ESTIMADAS
32. 34140/422 "BLUCON REDES Y COMUNICACION S.L." CAMBIO TITULARIDADE
33. 34206/422 M. ANGELES SANTAMARINA MOSQUERA CAMBIO TITULARIDADE
34. 34452/422 GANFENG CHEN CAMBIO TITULARIDADE
35. 34455/422 ISABEL CORTES VAZQUEZ CAMBIO TITULARIDADE
36. 34463/422 "MEDALLA DE ORO, S.L." CAMBIO TITULARIDADE
37. 32150/422 "TAPICES, CB" TALLER/FABRICA
38. 32085/422 "MULE SYSTEN SA" ALIMENTACION
39. 20138/422 "DOAS SOCIEDAD COOPERATIVA" OFICINA
40. 30540/422 MARIA JOSE MARTIN CALOTO ALONSO OFICINA
41. 33235/422 "PUENTES Y CALZADAS INFRA, SLU" OFICINA
42. 34261/422 A MESA POLA NORMALIZACION LINGÜISTICA OFICINA
43. 34354/422 "GRG SOLUCIONES INFORMATICAS S.L." OFICINA
44. 29417/422 "MONTE LIBANO SL" CAFEBAR/RESTAURANTE
45. 31622/422 "BOMBAY DONER KEBAP SC" CAFEBAR/RESTAURANTE
46. 33349/422 JOSE ANTONIO CALVO PEREIRA CAFEBAR/RESTAURANTE
47. 53171/421 "MONTE LIBANO SL" REFORMA
48. 55472/421 ALONSO MARIA JOSE MARTIN CALOTO REFORMA
49. 56864/421 ABUL KAZAL REFORMA
50. 58518/421 "MULE SYSTEN S.A." REFORMA
51. 58667/421 "TAPICES, CB" REFORMA
52. 61807/421 JOSE ANTONIO CALVO PEREIRA REFORMA

DESESTIMADAS
53. 32443/422 "PLAZACOMPOS S.L." CAMBIO TITULARIDADE
54. 20251/422 "IMPIFER S.A." GASOLINEIRA
55. 28457/422 "PLAZACOMPOS S.L." CAFEBAR/DISCOTECA

DESESTIMENTO
56. 17480/422 "COMERCIAL COSTAS NUÑEZ S.L." GASOLINEIRA

INFORME
57. 29323/422 "ROEIRASA S.A." ALMACEN
58. 31422/422 MARCIAL PÉREZ VIÉITEZ CAFEBAR/RESTAURANTE
59. 33362/422 MANUEL PRIMO LAGO CARRERA CAFEBAR/RESTAURANTE
7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 17 de outubro de 2008
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 23 de outubro de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.


Vigo, 17 de outubro de 2008


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMOAbel Caballero Álvarez David Prada Puentes