Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

martes, 21 out 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE OUTUBRO DE 2008.


1.- Acta da sesión ordinaria do 26 de agosto, ordinaria e extraordinaria e urxente do 1 de setembro e ordinaria do 8 de setembro de 2008.

2.- Dar conta das Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.a. Nº 89/07. Demandante: Dª. María del Carmen Martínez Blanco e outras 3 persoas. Obxecto: Resolución do TEA do Concello de Vigo, do 19/02/07 sobre providencia de constrinximento en liquidacións do IIVT de NU TRIBUTARIO, IIVTNU. Desestimado o recurso.

b) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p. o. Nº 64/08. Demandante: "Colectivo de propietarios afectados de San Pedro de Sárdoma", "Asociación de afectados por la Ronda de Vigo" e "Asociación de Vecinos de Santa Lucía de A Salgueira". OBXECTO: Constitución sesión plenaria do 29/12/2007 e acordos (en relación coa aprobación provisoria do PXOM-2008). Inadmisible o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p.a. Nº 154/08. Demandante: D. Amador Martínez Otero e outras 2 persoas. Obxecto: Resolución do 21/01/08 en reclamación patrimonial, expte. 1336/243. Desestimado o recurso.

d) Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p.a. Nº 226/08. Demandante: Dª. Zoila Montero Cao. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación. Reclamación patrimonial, expte. 1580/243. Arquivo de actuacións.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p. a. Nº 174/08. Demandante: D. Luis A. Aguilar Carrascal. Obxecto: Acto da Xunta de Goberno Local, de data 18/02/2008, sobre responsabilidade patrimonial. Expte. nº.: 1435/243. Estimado o recurso.

f) Sentenza do TSXG no rec. Apelación 7022/2007 contra auto de inadmisión do X.Contencioso Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A p. o. nº 10/07 (medidas cautelares) Demandante: D. Horacio de la Campa Falque. Obxecto: "Vía de feito", proxecto de saneamento en Saiáns-Oia (muíños do Fortiñón). Desestimada a apelación.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.a. Nº 74/08. Demandante: D. Eustasio Tejedor Tejedor. Obxecto: Resolución da Xunta de Goberno local 12/01/08 en reclamación patrimonial, expte. 1254/243. Desestimado o recurso.


BENESTAR SOCIAL
3.- Revisión do prezo do contrato dun dispositivo de atención á infancia e a familia do Concello de Vigo coa Fundación Aldaba. Expte. 36258/301.

4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 11/1749, 11/1722, 11/1521, 2/2267, 2/2257, 3/835, 3/2164.

CULTURA
5.- Contratación da actuación musical de Diego El Cigala no teatro Salesianos o día 30.10.08 dentro do Festival de Música de Vigo Are More 2008. Expte. 11225/331.

DEPORTES
6.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o R.C. Náutico para o desenvolvemento do Mitin Internacional Optimist. Expte. 8013/333.

7.- Solicitude da A.VV. San Xoán Poulo de autorización para a realización da Carreira Popular Fernando Nogueira o día 26.10.08. Expte. 8031/333.

8.- Solicitude de Delfin Time S.L. de autorización para organizar o evento "Futbol Park de Coca-Cola" na pista de patinaxe de Samil, o día 25.10.08. Expte. 8023/333.

EDUCACIÓN
9.- Cese e novo nomeamento de representantes en Consellos Escolares de Centro. Expte. 9961/332.


DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
10.- Proposta para promover como Iniciativa Local de Emprego (ILE) o proxecto "Aulatel Formación y consultoría S.L.". Expte. 5375/77.

11.- Proposta para promover como Iniciativa Local de Emprego (ILE) o proxecto "Bimbios Servicios Digitales S.L.". Expte. 5376/77.

MEDIO AMBIENTE
12.- Relación de expedientes de gasto menor tramitados no Servizo de medio Ambiente no mes de setembro de 2008. Expte. 5977/306.

MONTES PARQUES E XARDÍNS
13.- Indemnización substitutiva por importe de 23.762,41 € a favor de Simco S.L. polo mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de setembro de 2008. Expte. 4292/446.PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
14.- Adxudicación definitiva da contratación do servizo para a execución dos estudios de transportes ó Parque Tecnolóxico e estudio de transporte ó Campus Universitario Lagoas-Marcosende. Expte. 74785/210.

15.- Adxudicación provisional das obras de construción de beirarrúas na rúa Canteiros. Expte. 56105/250.

16.- Adxudicación provisional das obras de construción de beirarrúas na rúa Xuncal. Expte. 55339/250.

17.- Adxudicación provisional das obras de mellora da rede de abastecemento, saneamento e reposición de pavimento da Travesía Pino, Fase 1 e 2. Expte. 55587/250.

18.- Adxudicación provisional das obras de reurbanización da Praza Eduardo Chao, fase 2A. Expte. 55602/250.

19.- Adxudicación provisional das obras de construción de beirarrúas na rúa Manuel Costa Bastos. Expte. 56099/250.

20.- Adxudicación provisional das obras de construción de beirarrúas na Baixada Sta. Cristina, Fase 1. Expte. 56100/250.

21.- Adxudicación provisional das obras de construción de beirarrúas na rúa Santa Marina. Expte. 55428/250.

22.-Adxudicación provisional das obras de construción de beirarrúas na rúa Muíños. Expte. 56097/250.

23.- Ampliación do contrato de prestación de servizos de atención ó público en exposicións e actividades de dependencias culturais. Expte. 11140/331.

24.- Desestimación do recurso interposto por D. Felix Goberna Costas en relación coa entrega de enseres do restaurante As Dornas. Expte. 18367/240.

25.- Adxudicación definitiva das obras de reforma e adaptación do Auditorio Municipal. Expte. 2751/335.

26.- Expediente de contratación da produción das carrozas que se utilizarán na Cabalgata de Reis 2009. Expte. 2556/335.

PATRIMONIO HISTÓRICO
27.- Asistencia de Mª Cristina Toscano Novella ó V Congreso Internacional sobre musealización xacementos arqueolóxicos en Cartagena o 24-27 novembro de 2008. Expte. 4559/307.


PERSOAL
28.- Aboamento de produtividade das gardas realizadas por cabos do Servizo de Extinción de Incendios desenvolvendo funcións de sarxento. Expte. 18462/220.

29.- Aboamento do complemento de produtividade de condutores da 1ª Tenencia de Alcaldía no período xaneiro-xuño 2008. Expte. 18370/220.

30.- Axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 18482/220.

POLICÍA LOCAL
31.-Recurso de reposición interposto contra acordo da X.Goberno local do 24.07.08 que impón sanción disciplinaria a un funcionario da Policía Local. Expte. 33737/212. Desestimado.


SERVIZOS XERAIS
32.- Redacción do proxecto modificado do Proxecto "humanización do entorno de Povisa". Expte. 30/440.

33.-Redacción do Proxecto modificado do proxecto de "humanización da rúa Esperanto". Expte. 29/440.

34.- Redacción do Proxecto modificado nº 1 do proxecto de Humanización do Barrio de Bouzas, Fase 1. Alameda Suárez Llanos. Expte. 33/440.

35.- Redacción do Proxecto modificado do proxecto de Humanización e renovaicón do saneamento e abastecemento da rúa Sanjurjo Badía". Expte. 31/440.

36.- Redacción dos proxectos modificados dos proxectos de humanización do entorno do Calvario. Expte. 32/440.

37.- Aprobación técnica do Proxecto modificado nº 1 do Proxecto de aocndicionamento, mantemento e Conservación das Infraestructuras viarias do Concello de Vigo. Expte. 34/440.

38.- Devolución de fianza a favor de AFIFE S.L. pola ocupación cunha marquesina na rúa Reconquista, 4. Expte. 56268/250.TENENCIA DE ALCALDIA
39.- Devolución de aval a favor de D. José M. Sánchez Casco constituído pola celebración da IV Festa-Concerto Stelldragons no Parque de Castrelos o 4.10.08. Expte. 453/107.

TURISMO
40.- Recuncia de Dª. Patricia Torres López á bolsa de formación para a realización de prácticas nas oficinas e servizos de información turística da Concellería de Turismo. Expte. 2377/104.

41.- Rogos e preguntas.