Escoitar

Pleno da Corporación Municipal

A Corporación Municipal celebra sesión plenaria de carácter ordinaria o próximo lúns, ás nove horas, na que se tratará , entre outros asuntos, o proxecto do regulamento do servizo e réxime de uso de aparcadoiros subterráneos públicos de vehículos na cidade de Vigo.

venres, 21 abr 2006
1145623513concello.jpg
ORDE DO DIA
1.- Acta anterior. (Sesión 27.02.06)

ALCALDIA
2.- Proposta de cambio de representante do Grupo municipal Socialista no organismo autónomo Escola Municipal de Artes e Oficios.

3.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 30.03.07 pola que se nomea novo presidente da comisión informativa de Medio Ambiente e Patrimonio Histórico.

4.- Dar conta de escrito do voceiro do Grupo Popular de data 24.03.06 polo que comunica novos representantes do devandito grupo na comisión informativa de Medio Ambiente e Patrimonio Histórico.

XESTIÓN MUNICIPAL
5.- Dar conta da alta no Inventario municipal de bens e dereitos das parcelas 57 e 59 da Avda. de Beiramar. Expte. 17678/240.

6.- Proxecto do Regulamento do servizo e réxime de uso de aparcadoiros subterráneos públicos de vehículos na cidade de Vigo. Aprobación inicial. Expte. 72152/210.

7.- Modificación orzamentaria (crédito extraordinario) núm. 34/2006, para distintas necesidades e dar cobertura a gastos comprometidos de carácter plurianual.

ASUNTOS SOCIAIS
8.- Dar conta da solicitude de subvención á vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para a prestación de servizos sociais ó abeiro da orde do 08.03.06. Expte. 13527/301.

9.- Dar conta de solicitude de subvención para axudas destinadas á prestación de servizos sociais (Casa de Acollida) ó abeiro da orde 08.03.06. Expte. 2378/224.

MOCIÓNS
10.- Acordo da Xunta de Voceiros relativo á composición da Comisión informativa especial para a proposta e seguimento das actuacións a realizar no estadio municipal de Balaídos.

11.- Moción do Grupo municipal do PG instando a procura dun lugar para a reinstalación do grupo escultórico de Xoan Piñeiro.

12.- Moción do Grupo municipal do PG instando se realicen xestións para que a Deputación Provincial asuma o arranxo de diversas rúas.

13.- Moción do Grupo municipal do PG relativa ó monolito das Illas Cíes.

14.- Moción do Grupo municipal do BNG relativa ó cumprimento do contrato de recollida de RSU diferenciando orgánicos.

15.- Moción do Grupo municipal do BNG instando a redacción dun proxecto para acondicionamento dun "paseo verde" nas dúas marxes do vía de acceso á Universidade.

16.- Moción do Grupo municipal do PsdeG-PSOE instando a elaboración dun código do bó Goberno Local.

17.- Rogos e preguntas.
Descargar todas as imaxes