Escoitar

Xunta de Goberno Local

Asuntos que tratará a Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que celebra o luns ao remate do pleno.

venres, 21 abr 2006
ASESORÍA XURÍDICA
1.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4065/2002 interposto por D. MANOEL SOTO FERREIRO, en relación con acordo do Concello de 26.11.01 sobre actividade funeraria. Estimado.

2.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 04/4552/2003 interposto por Dª. BERTA VEIGAS FANO contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

3.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4028/2002 interposto por Dª AURORA CARRERA COVELO contra resolución de 21.05.02 desestimatoria de rec. reposición contra resolución de inadmisibilidade de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 63/06 interposto por Dª MARIA TERESA RAMOS SÁNCHEZ contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

5.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 80/06 interposto por D. MANUEL CARLOS MODELO PEREIRA contra resolución do concelleiro de Seguridade desestimatoria de rec. reposión interposto contra sancnión de tráfico. Estimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 15/06 interposto por Dª. MARÍA CORAL REY FERRÁN contra resolución do concelleiro de Seguridade desestimatoria de rec. reposión interposto contra sancnión de tráfico. Desestimado.

7.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 03/8395/01 interposto por D. JESUS CONDINES IGLESIAS contra actuación en vía de feito de Augas de Galicia consistente na ocupación de parte de finca polas obras do proxecto "Recuperación de cauces naturais, separaicón de augas pluviais e actuacións puntuais na rede de saneamento". Estimado parcialmente.

BENESTAR SOCIAL
8.- Bases de axudas municipais escolares de libros e comedor para o curso 2006/07. Expte. 13632/301.

DEPORTES
9.- Solicitude de autorización para a realización da II Carreira solidaria co lema "Correr por Solidaridad" o día 30.04.06 na Travesía de Vigo. Expte. 6115/333.

10.- Solicitude do ANPA Lameira do CEIP Josefa Alonso de autorización para a organización do "Cross Escolar Josefa Alonso-Matamá 06" o día 30.04.06. Expte. 6116/333.

11.- Solicitude da Agrupación Deportiva RP3 de autorización para a organización da "Copa do Mundo de Mountain Bike" os días do 4 o 7 de maio en Coruxo. Expte. 6121/333.

12.- Solicitude da Agrupación deportiva RP3 de autorización para a realización do "Gran Premio Guak de Mountain Bike" os días 29 e 30 de abril en Coruxo. Expte. 6122/333.

13.- Solicitude da Agrupación Deportiva RP3 de autorización para a realización do "II Dirt Jump Show" o 5.05.06 na rúa Príncipe. Expte. 6123/333.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
14.- Prórroga do convenio de colaboración entre o Concello de Vvigo e as Unións Comarcais dos Sindicatos: UGT, CCOO e CIG en materia de información e atención cidadá. Expte. 2854/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
15.- Expediente de contratación para a subministración de placas cos nomes de vías públicas de Vigo do Concello de Vigo. Expte. 271/234.

16.- Devolución de fianzas:
a) COVSA, Construccións, Obras e Viais S.A. Expte. 1228/241.
b) Movex Vial S.L. Expte. 1224/241.
c) Xestión Ambiental de Contratas. Expte. 1205/241.

17.- Recurso de reposición interposto por D. Manuel Pazos Otero contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de reponsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16058/240.

PERSOAL
18.- Productividade de D. Miguel Miranda Pan e D. Luis Rodríguez-Cadarso de la Peña por substitucións no Tribunal Económico Administrativo- primeiro trimestre 2006. Expte. 16350/220.

19.- Bases rectoras do proceso selectivo para a cobertura con carácter interino dunha praza de técnico superior de Normalización Lingüística. Expte. 16376/220.

20.- Resolución de recursos de reposición contra bases do concurso de traslados correspondentes ao ano 2005. Expte. 16399/220.

21.- Rogos e preguntas.