Escoitar

Pleno da Corporación Municipal

venres, 24 xuñ 2005
ORDE DO DIA para a sesión ordinaria, que terá lugar o día 27 de xuño de 2005, ás nove horas, no salón de Plenos deste Concello.

1.- Actas anteriores. (Sesións extraord. 01.04 e 25.04, ordinaria 25.04 e extraordinarias 11.05 e 23.05).

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
2.- Aprobación definitiva do estudio de detalle da UE I.02 Regueiro. Expte. 8857/411.

3.- Posta a disposición de terreos a favor da Xunta de Galicia para a construcción dun cuarto hospital en Vigo. Expte. 4603/401.

XESTIÓN MUNICIPAL
4.- Establecemento da xestión indirecta mediante concesión administrativa como a forma de presentación do servizo público de mantemento e conservación das instalacións do alumeado público. Expte. 11257/444. (Pdte. Pleno 30.05.06)

5.- Autorización de comisión de servizos do funcionario municipal D. Alfonso Ramos Covelo, Presidente do Tribunal Económico Administrativo Municipal, solicitada polo Consello de Administración do ente público Consorcio Casco Vello de Vigo.

SERVICIOS XERAIS
6.- Dar conta de solicitude de subvención á Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado para o proxecto de supresión de barreiras arquitectónicas no entorno comprendido entre as rúas Velázquez Moreno, Ronda de D. Bosco, Joaquín Lóriga, Ecuador, Vázquez Varela, Urzáiz, Baixada á Estación, Alfonso XIII, García Barbón, Isaac Peral, Areal e Praza de Compostela.

MOCIÓNS
7.- Moción da Alcaldía sobre protocolo de colaboración entre Concellos da "Ruta Antonio Palacios".

8.- Moción do Grupo municipal do PG reiterando o contido de anterior moción aprobada por unanimidade no Pleno da Corporación relativa á operatividade do Aeroporto de Peinador.

9.- Moción do Grupo municipal do PG solicitando que se fagan estudos técnicos para a recuperación das vistas da ría que están a desaparecer polo crecemento das árbores.

10.- Moción do Grupo municipal do BNG solicitando dar o nome de Celso Rivas Pérez a unha rúa de Beade.

11.-Moción do Grupo municipal do BNG instando a constitución dunha comisión especial que estude a constitución dun ente público de cara á xestión pública integral da Recadación Executiva.

12.- Moción do Grupo municipal do BNG propoñendo o arranxo dos deterioros da área de xogos infantís e axardinamento do entorno do local social da AVV "Val do Fragoso".

13.- Rogos e preguntas.