Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 24 xuñ 2005
Quice minutos despois de rematar o pleno da corporación ,que se celebra o luns día 27 ás 9 horas, terá lugar a habitual reunión da Xunta de Goberno Local co seguinte orde do día:

ASESORÍA XURÍDICA
1.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 83/04 interposto por Dª MARIA LUISA BUJÁN PÉREZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

2.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 272/04 interposto por D. JOSE JANEIRO COMESAÑA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

3.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 274/04 interposto por D. CRISANTO CECILIO SANMARTÍN MARTÍNEZ contra sanción de tráfico. Desestimado.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 280/04 interposto por RECALVI S.L. e ANDREA COMESAÑA GONZÁLEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

5.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 281/2004 interposto por D. JULIO MARTÍN RUIZ contra desestimación de recurso de reposición interposto contra sanción de trafico (expte 1030783517). Estimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 290/2004 interposto por CRISTINA VALEIRAS ANDRADE contra desestimación alegacións formuladas contra infracción de tráfico (expte. 1040937652). Inadmisible o recurso.

7.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 311/2004 interposto por GARNICA S.A. contra desestimación presunta de solicitude de devolución de fianza constituída para garantir a licitación de concurso e contra acordo expreso de incautación da mesma. Inadmisible.

8.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 323/2004 interposto por D. VICENTE DOMÍNGUEZ VILA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 16718/240). Desestimado.

9.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 328/04 interposto por Dª MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ VIRIATO contra desestimación de rec. reposición interposto contra sanción de tráfico. Desestimado.

10.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 346/04 interposto por D. ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL contra resolución de 8.03.04 que declara responsable a SERAGUA de reclamación de danos formulada polo recorrente. Estimado.

11.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 23/2005 interposto por Dª SOCORRO PRADO IGLESIAS contra desestimación de rec. reposición formulado contra sanción de tráfico. Desestimado.

12.- Sentenza do TSXG no rec. apelación nº 3/8488/2000 interposto por FUNDITESA SANJURJO S.A. contra sentenza desestimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra en relación coa liquidación do imposto polo Incremento do Valor dos Terreos.Desestimado.

13.- Sentenza do TSXG no rec. apelación nº 3/8725/01 interposto por RENFE contra sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra que declara inadmisible recurso interposto contra sanción tributaria por imposto polo Incremento do Valor dos Terreos.Desestimado.

14.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4622/01 interposto por D. ALBINO BARCIELA MARTÍNEZ contra desestimación presunta de reclamación patrimonial. Estimado parcialmente.

15.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4717/2001 interposto por D. AVELINO ARTURO PORRUA VEITA e Dª MARGARITA ROMERO MARTÍNEZ contra resolución de Alcaldía de 23.04.01 que declara inadmisible reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado en parte.

16.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/5273/01 interposto por Dª MARIA ILDA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 13210/240). Desestimado.

17.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 4187/02 interposto por D. JUAN VILAR GONZÁLEZ contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 12776/240). Desestimado.

18.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4207/02 interposto por D. SERAFÍN FERNÁNDEZ DOVAL contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 14224/240). Desestimado.

19.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 270/04 interposto por D. JOSE MANUEL COMESAÑA IGLESIAS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

20.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 322/04 interposto por FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS contra resolución de 8.09.04 que declara o dessestimento da entidade recorrente relativo a reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

21.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 350/2004 interposto por Dª. DELFINA PEREZ ALVAREZ contra resolución desestimatoria de rec. de reposición formulado contra sanción de tráfico. Estimado.

22.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 363/2004 interposto por Dª MARGARITA MARTÍNEZ TABOAS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

23.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Ferrol no r.c.a. nº 53/2005 interposto por ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVERA contra sanción de tráfico. Desestimado.

24.- Auto do Tribunal Supremo no rec. casación nº 008/0011547/2004 interposto por Dª MARINA ESTÉVEZ VÁZQUEZ contra auto do TSXG que declara inadmisible o recurso interposto en relación coa recuperación do local municipal no Mercado do Progreso (Expte. 15107/240). Deserto o recurso.

25.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no rec. de apelación interposto polo CONCELLO DE VIGO contra sentenza estimatoria do X.Contencioso-Administrativo en relación coa desestimación presunta de reposición contra denegación de licenza. Desestimento.

26.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 2/05 interposto por Dª MANUELA RODRÍGUEZ PEREIRA contra desestimación por silencio administrativo de reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte. 16742/240). Desestimento.

27.- Auto do TSXG no rec. apelación nº 4023/2005 interposto por POMBO VÁZQUEZ E HIJOS S.L contra auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 2 da Coruña que se declara incompetente para o coñecemento do r.c.a. interposto en relación con expediente sancionador en materia de servizos funerarios. O Auto declara mal admitido o recurso.


BENESTAR SOCIAL
28.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar:
a) Alta exptes. 4/596, 4/984, 4/370, 4/336, 23/652, 14/356, 14/417, 13/736, 13/459, 11/901.
b) Baixa expte. 22/18.

29.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de axuda ao enfermo mental DOA para a disposición de prazas no seu centro de rehabilitación psicosocial e laboral. Expte. 12745/301.

30.- Dar conta da sinatura da 1ª e 2ª addenda da prórroga do convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Vigo para o desenvolvemento de programas e servizos de tratamento de drogodependenzas-2005. Expte. 12760/301.


CULTURA
31.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación Cultural Grupo Aletheia para a realización das XV Xornadas de Filosofía "A realidade humana: promeblática actual da persoa". Expte. 9011/331.

DEPORTES
32.- Solicitude da Fundación Vide de autorización para organizar o Parque temático lúdico-deportivo Vigo Cup 2005 os días do 6 ao 10 de xullo de 2005 en diferentes campos de fútbol da cidade.Expte. 5352/333.

33.- Solicitude do Club Ciclista Teis de autorización para organizar o XIV Gran Premio Ciclista Teis XI Memorial Pablo Moreiras o día 3 de xullo de 2005. Expte. 5241/333.

34.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Clubs de Traineras para a celebración da regata de traiñas. Expte. 5353/333.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
35.- Devolución de aval por importe de 1.500 € a favor de Construcciones Alonso Areses S.L. constituído por reserva especial da vía pública por obra na rúa México. Expte. 71080/210.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
36.- Revisión do prezo do contrato do programa educativo Vigo por dentro. Expte. 17296/240.

37.- Renuncia de D. Franciso Javier Sánchez Diez da concesión administrativa outorgada no ano 1983 para ocupación do dominio público municipal coa instalación dun quiosco na rúa Aragón con Trav. Vigo. Expte. 17316/240.

38.- Renuncia de Dª. María Isabel Alonso Iglesias da concesión administrativa outorgada no ano 1983 para ocupación do dominio público municipal coa instalación dun quiosco na Gran Vía-Illas Baleares. Expte. 17316/240.

39.- Renuncia de D. Antonio Medina Celis da concesión administrativa outorgada no ano 1985 para ocupación do dominio público municipal coa instalación dun quiosco na rúa Príncipe-rúa Ronda. Expte. 17316/240.

40.- Solicitude de Dª Carmen Vila Liboreiro de desafectación do camiño de Barros R-1 con orixe no cño. Barros e remate na finca particular nº 2. Desestimada.

41.- Rectificación no Inventario municipal de bens e dereitos do tramo final do Ramal 9 do camiño do Rial. Expte. 16938/240.

42.- Aceptación de doazón dun cadro do pintor Ignacio Arrondo Moro titulado "retrato de Laxeiro" propiedade dos seus herdeiros. Expte. 321/337.

43.- Devolución de fianzas:
a) Asociación de mulleres Progresistas de Vigo. Expte. 790/241.
b) IMES S.A. Exptes. 782 e 783/241.
c) Mª Consuelo Pampillón Alonso. Expte. 773/241.

44.- Reclamación de danos:
a) Carmen de los Angeles Mosquera Mosquera. Expte. 268/243. Desestimada.
b) Benita Otero Orge. Expte. 91/243. Desestimada.
c) Manuel Aballe González. Expte. 16613/240. Estimada- Responsable UTE Aqualia FCC,S.A.
d) David Castro Martínez. Expte. 16682/240. Desestimada.
e) Rosa Valle Pérez. Expte. 16747/240. Desestimada.
f) Amador Fernández Domínguez. Expte. 28/243. Estimada.
g) Dolores Gallego Quintela. Expte. 14344/240. Estimada.
h) Victoria Martínez Míguez. Expte. 182/243. Desestimada.
i) Marcos de Miguel Otero. Expte. 311/243. Desestimada.
j) María Teresa Romero García. Expte. 16369/240. Desestimada.
k) Mª del Carmen Mur Salvador. Expte. 238/243. Desestimada.
l) Carmen Soto Cobián. Expte. 115/243. Desestimada.
m) Josefa Pousada Román. Expte. 190/243. Desestimada.
n) Pablo Blanco Rodríguez (Sara Dapena Gómez). Expte. 16403/240. Desestimada.
o) Roberto Juncal Lago. Expte. 15453/240. Estimada- Responsable UTE Aqualia FCC,S.A.

45.- Prórroga do contrato para a edición do material promocional da Concellería de Turismo. Expte. 1403/104.


PERSOAL
46.- Proposta para entregar o vestiario a tódolos traballadores municipais con independencia da condición de liberados sindiais. Expte. 15857/220.

47.- Rectificación acordo X. Goberno Local de data 6.06.05 de asignación de complemento de productividade por conducir vehículos municipais sen ser oficiais, do persoal de Desinfección, por erro na cantidade especificada. Expte. 15773/220.

48.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ó mes de maio de 2005. Expte. 15830/220.

49.- Productividade de D. Juan Jesús García Alfonso por conducir vehículo municipal sen ser oficial, correspondente ó 1º trimestre de 2005. Expte. 15808/220.

50.- Complemento de productividade do persoal do servicio de Cemiterios correspondente ó mes de maio de 2005. Expte. 15813/220.

51.- Complemento de productividade do servicio de Desinfección correspondente ó mes de maio de 2005. Expte. 15814/220.

52.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ó mes de maio 2005. Expte. 15815/220.

53.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios de Gran Gala prestados pola Policía Local con motivo da "batalla de flores".Expte. 15812/220.

54.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de maio de 2005. Expte. 15829/220.

55.- Prórroga por un período de 3 meses de 6 administrativos e 6 auxiliares administrativos, contratados por acumulación de tarefas en diferentes servicios municipais. Expte. 15841/220.

56.- Contratación en prácticas dunha auxiliar de laboratorio. Expte. 15848/220.

57.- Contratación laboral-temporal, por acumulación de tarefas, dun alguacil-notificador e 5 subalternos, por un período de 3 meses, para Conserxería e Bibliotecas. Expte. 15853/220.

58.- Proposta contratación dun médico e dunha auxiliar de laboratorio, por un período dun mes e cinco días e dous meses e cinco días, respectivamente, para o servicio de CEDRO. Expte. 15824/220.

59.- Contratación laboral-temporal, por acumulación de tarefas, dun operador de informática, por un período de 3 meses. Expte. 2001/113.

60.- Nomeamento interino de 3 diplomadas en traballo social. Expte. 15680/220.


URBANISMO
61.- Aceptación de cesións gratuítas:
a) Para ensanchamento e mellora da rúa Canteiros en Matamá. Expte. 43936/250.
b) Para ensanchamento e mellora da rúa Canteiros en Matamá. Expte. 43945/250.

62.- Indemnización substitutiva por importe de 122.573,53 € a favor de Misturas Obras e Proxectos S.A. polos gastos relativos ao Proxecto modificado nº 1 ao de demolición do antigo cuartel de Barreiro de Vigo. Expte. 1104/407.

63.- Aprobación definitiva da modificación puntual do Proxecto de Compensación da UE-I-01 Villalaura. Expte. 4580/401.

64.- Constitución da Xunta de Compensación do PERI IV-08 Baixada a San Roque. Expte. 4578/401.

65.- Aprobación inicial de cambio de sistema de compensación a concerto e exposición pública do Proxecto de equidistribución da U.A. 3 do PERI Casás. Expte. 4604/401.


XESTIÓN MUNICIPAL
66.- Xustificantes de libramento.


XUVENTUDE
67.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Plan Comunitario de Teis para o desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil. Expte. 1345/336.

68.- Rogos e preguntas.