Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 15 abr 2005
Asuntos que tratará na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do 18 de abril, a partir das nove horas.

1.- Acta da sesión ordinaria da sesión do 29 de marzo de 2005.

ALCALDIA
2.- Dar conta da resolución de Alcaldía de data 31.03.05 en relación coa execución de obras de infraestructura rural no Concello de Vigo.

3.- Ratificación do convenio de colaboración asinado entre o Concello de Vigo e a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, para a celebración do Concurso Nacional de piano. Expte. 2043/101.

BENESTAR SOCIAL
4.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Universidade de Vigo para a realización dun programa de voluntariado interxeracional. Expte. 11313/301.

5.- Modificación do convenio entre o Concello de Vigo e Médicos del Mundo para o desenvolvemento dun proxecto de promoción da saúde. Expte. 11094/301.

6.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta Exptes. 21/943/2005,23/572/2005,23/467/2005, 04/654/2005.

CULTURA
7.- Subvención á Fundación Laxeiro por importe de 66.000 € para programación de actividades e funcionamento da Fundación durante o ano 2005. Expte. 8799/331.

DEPORTES
8.- Solicitude da Agrupación Deportiva RP3 de autorización para realizar o evento lúdico deportivo "Dirt Jump Show"(Mountain Bike) no cruce das ruas Príncipe con Velázquez Moreno,o 29.04.05. Expte. 5124/333.

9.- Solicitude da APA Lameira do CEIP Josefa Alonso de autorización para realizar o Cross Escolar "Matamá 05" na rúa Manuel Cominges, o 24.04.05. Expte. 5157/333.

10.- Solicitude da Agrupación Deportiva RP3 de autorización para celebrar a "Copa do Mundo de Mountain Bike Vigo" nos montes de Fragoselo, os días 29, 30 de abril e 1 de maio de 2005.Expte. 5215/333.

EDUCACION
11.- Substitución, por traslado, de reprensentante municipal nos Consellos Escolares de Centros públicos de Vigo. Expte. 6384/332.

ELECTRO-MECÁNICOS
12.- Proxecto de humanización da rúa Velázquez Moreno (tramo entre a rúa Príncipe e Policarpo Sanz). Expte. 11.211/444.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
13.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados no servizo de Festas e Animación Sociocultural no mes de marzo de 2005.Expte. 1485/335.

14. Solicitude da Agrupación Deportiva Castro San Miguel de autorización de cesión de uso do Auditorio de Castrelos o 24.04.05. Expte. 1487/335

MOBILIDADE E SEGURIDADE
15.- Solicitude da Comisión de Festas de San Lorenzo de autorización para a realización da "Festa de S. Lorenzo" en Coruxo, os días 10,11 e 12 de agosto de 2005. Expte. 70864/210.

16.- Solicitude da Comisión de Festas de San Sebastián de autorización para a realización da "Festa de S. Sebastián" en Fragoselo, os días 3,4,5 de xuño de 2005. Expte. 70863/210.

17.- Solicitude de Agrupación de Festas de Vigo de autorización para a realización de diversas festas nas parroquias de Vigo. Expte. 70860/210.

18.- Solicitude da Agrupación de Festas de Vigo de autorización para a realización de diversas festas nas parroquias de Vigo. Expte. 70859/210.

19.- Solicitude da Asociación Cultural Triana de autorización para a realización da "IV Feira Trianera de Vigo" nos aparcadoiros de Samil, dende o 31 de maio até o 6 de xuño de 2005. Expte. 70756/210.

20.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Universidade de Vigo en materia de mobilidade. Expte. 70814/210.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
21.- Indemnización substitutiva por importe de 470.307,98 € a favor da empresa Cespa, S.A.en concepto da prestación do servizo de mantemento e conservaicón da zonas verdes. Expte. 3047/446.

MUSEO "QUIÑONES DE LEÓN"
22.- Fixación de prezo de venda ao público da exposicón "Arte sacra-Vigo, tradición e fé" da Casa das Artes de Vigo que se realizará durante os meses de abril e maio de 2005. Expte. 1530/337.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
23.- Renovación anual da cesión en uso dos locais do Viveiro de Asociacións, a favor da "Asociación Legais" e "Asociación de Comerciantes y Hosteleros Vigo Vello". Expte. 2447/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
24.- Expediente de contratación para a subministración e instalación de dous ascensores na Casa do Concello. Expte. 10261/444.

25.- Adxudicación do concurso para a xestión do servizo de escola infantil de Saians. Expte. 6251/332.

26.- Expediente de contratación das obras de construcción da segunda fase do muro de conteción e peche no CEIP Coutada Beade. Expte. 6508/332.

27.- Ratificación do acordo plenario de cesión gratuita de parcela no Meixoeiro á Tesourería Territorial da Seguridade Social para destino a Residencia Sanitaria (Hospital Meixoeiro). Expte. 17254/240.

28.- Recurso de reposición de Dª Elvira García García contra acordo da X.Goberno Local de 31.01.05, desestimatorio de reclamación patrimonial. Expte. 4/423. Desestimado.

29.- Recurso de reposición de Dª María Angeles López Rochela contra acordo da X.Goberno Local de 24.01.05, desestimatorio de reclamación patrimonial. Expte. 15128/240. Desestimado.

30.- Recurso de reposición de Dª Manuela Domínguez Novoa contra acordo X.Goberno Local de 10.01.05, desestimatorio de reclamación patrimonial. Expte. 15462/240. Desestimado.

31.- Reclamación de D. José Manuel Villa Collazo por danos ocasionados no seu vehículo por mor dun colector do lixo dezprazado polo vento. Expte. 15472/240. Estimada.

32.- Devolución de fianzas:
a) New Technology. C. Expte. 610/241.
b) Informix Software Ibérica S.A. Expte. 640/241.

PERSOAL
33.- Distribución do presuposto do Fondo Social para o ano 2005. Expte. 15583/220.

34.- Productividade da funcionaria Dª Ana Mª Soto Sobrado polo desempeño de funcións de superior categoría. Expte. 695/321.

35.- Dar conta da resolución da Alcaldía de 7.04.05 relativa á gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Extinción de Incendios correspondente ao mes de marzo de 2005. Expte. 15706/220.

36.- Declaración en situación de servizos especiais do funcionario D. Xesús M. Costas Abreu. Expte. 15712/220.

TURISMO
37.- Bases da convocatoria de subvencións para a promoción de investimentos e actividades turísticas durante o ano 2005. Expte. 1601/104.

URBANISMO
38.- Recepción das obras de urbanización da Praza da U.A. Axencia (Montero Ríos, Pablo Morillo, esquina Luis Taboada). Expte. 4590/401.

39.- Aceptación de cesión gratuíta de Dª Olga Novoa Abalde para ensanche e mellora do camiño de Maquías-Gándara, en Valadares. Exptes. 41427/250.

40.- Aceptación de cesión gratuíta de Dª Margarida Novoa Abalde para ensanche e mellora do camiño de Maquías-Gándara, en Valadares. Exptes. 41426/250.

41.- Substitución de aval por outro proporcional á parte da Urbanización pendente de execución da U.A. I do PERI II-03 Castro Castriño. Expte. 3724/401.

42.- Recurso de reposición contra acordo acordo da X.Goberno Local de 29.11.04 sobre recepción das obras de urbanización da U.A. II do PERI II-03 Castro-Castriño. Expte. 23025/250.

VIAS E OBRAS
43.- Devolución da fianza por importe de 18.000 € a favor de Sánchez Alvarez S.L. constituída por posibles danos no percorrido de camións pola rúa Palma. Expte. 44376/250.

44.- Rogos e preguntas.