Escoitar

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE PARA O ANO 2014

De conformidade co disposto no apartado 3º do artigo 62 da Lei Xeral Tributaria e 36 da Ordenanza fiscal xeral do Concello de Vigo, a concelleira delegada de economía e facenda do Concello de Vigo, por resolución de data 14 de xaneiro de 2014, a proposta da tesourería municipal, RESOLVEU:<br /> <br /> Fixar como datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ó exercicio 2014 (calendario do contribuínte para o ano 2014), así como as datas para o cargo en conta dos recibos domiciliados nas entidades financeiras, as seguintes:<br />

venres, 28 feb 2014
PRIMEIRO TRIMESTRE:

Imposto vehículos de tracción mecánica (IVTM)

- Data de comenzo do período voluntario: 2 de abril de 2014.
- Data de finalización do período voluntario: 5 de xuño de 2014.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de xuño de 2014.

SEGUNDO TRIMESTRE:

Taxa pola recollida do lixo nas vivendas

- Data de comenzo do período voluntario: 3 de xuño de 2014.
- Data de finalización do período voluntario: 6 de agosto de 2014.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 6 de agosto de 2014.

Exaccións unificadas industriais (Lixo industrial)

- Data de comenzo do período voluntario: 3 de xuño de 2014.
- Data de finalización do período voluntario: 6 de agosto de 2014.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 6 de agosto de 2014.


TERCEIRO TRIMESTRE:

Imposto sobre bens inmobles (IBI)

- Data de comenzo do período voluntario: 2 de setembro de 2014.
- Data de finalización do período voluntario: 5 de novembro de 2014.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de novembro de 2014.

Imposto sobre actividades económicas (IAE)

- Data de comenzo do período voluntario: 2 de setembro de 2014.
- Data de finalización do período voluntario: 5 de novembro de 2014.
- Data de cargo en conta dos recibos domiciliados: 5 de novembro de 2014.