Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

venres, 15 xuñ 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1.ACTA ANTERIOR (08. 06. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2.RECEPCIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA " UA-03 CHANTADA". EXPTE 5055/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA:
3.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA CAEIRO Nº 8-CABRAL. EXPTE 15537/423.
b)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA AVDA DE CAMELIAS Nº 31. EXPTE 16047/423.
c)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA ESTRADA PORTAL Nº 165-VALLADARES. EXPTE 14680/423.
d)EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE NA AVDA DE CASTRELOS Nº 13. EXPTE 15922/423.

4.APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DO INMOBLE NA RÚA GAMBOA Nº 3. EXPTE 507/431.

5.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.63230/421.- ARFEL, CB EDIFICIO
2.59290/421.- ROSA FERNÁNDEZ ABOLLO VIVENDA UNIFAMILIAR
3.73272/421.- JAIME ÁLVAREZ CUÑA VIVENDA UNIFAMILIAR
4.67471/421.- ESPERANZA VAQUEIRO TESTAS REFORMA/AMPLIACIÓN
5.73957/421.- JOSÉ MANUEL RAMOS ESPADA REFORMA/AMPLIACIÓN
6.74528/421.- Mª DEL CARMEN ESTÉVEZ ÁLVAREZ DERRUBAMENTO EDIFIC.
7.54366/421.- GUIXABAR 2000, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.73169/421.- ISABEL RODRÍGUEZ PÉREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.73448/421.- GRUPO ARINES 7, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.73853/421.- JOSÉ ALONSO COSTAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
11.75602/421.- JAVIER NOVOA MÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
12.76012/421.- Mª DEL CARMEN ÁLVAREZ CASAL PRIMEIRA OCUPACIÓN
13.67578/421.- COM. MONTES VECIÑAIS M.C. ZAMÁNS CONSULTA PREVIA
14.74008/421.- FAUSTINO CRESTAR DOMÍNGUEZ CAMBIO DE CUBERTA
15.75854/421.- DOLORES FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ CAMBIO DE CUBERTA
16.76100/421.- COM. PROPIETARIOS CASTRELOS 27 CAMBIO DE CUBERTA
17.74724/421.- FRANCISCO ÁLVAREZ OTERO PARCELACIÓN
18.71524/421.- COM. PROPIETARIOS CAMELIAS 42 CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
19.75864/421.- COM. PROPIETARIOS URZÁIZ 77 CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
20.76062/421.- Mª JESÚS CANOSA CASTELLANO CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
21.76483/421.- COM. PROP. ALONSO OJEDA 5 CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
22.76512/421.- ANTONIO PARDO ROMÁN CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
23.76544/421.- MARGARITA HERNÁNDEZ RGUEZ. CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
24.76522/421.- Mª DOLORES ESTÉVEZ FERNÁNDEZ PECHE (MÉTODO SIMPLIF.)
25.76543/421.- HERMINIA VILLA FUENTES PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
26.76547/421.- Mª DOLORES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PECHE (MÉT. SIMPLIF.)
27.76556/421.- JOSÉ ALONSO VILA PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
28.76600/421.- ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
29.74915/421.- JOSÉ CARLOS PÉREZ GÓMEZ REFORMAS (MÉTODO SIMPLIF.)
30.76488/421.- Mª CARMEN GONZÁLEZ GLEZ. RESTAURACIÓN FACHADAS (M.S.)

CADUCIDADE:
31.63078/421.- ROSALÍA PORTELA TEODOSIO REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
32.26139/422.- YEPING CHEN CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
33.33519/422.- SEMANFER, SA TALLER/FÁBRICA
34.34644/422.- GALIPOL, SL TALLER/FÁBRICA
35.34114/422.- Mª JOSÉ PÉREZ LAGO PERRUQUERÍA/BELEZA
36.62345/421.- SEMANFER, SA REFORMA COMERCIAL
37.68729/421.- GALIPOL, SL REFORMA COMERCIAL
38.75371/421.- BRICOKING, SA REFORMA COMERCIAL
39.38585/422.- Mª ESTHER CODESEDA PAZO COMERCIO
40.38775/422.- BRICOKING, SA COMERCIO
41.39012/422.- ÁNGEL BALADO MOREIRA COMERCIO
42. 347/420.- OBRAS E INMUEBLES SOCIALES Y CULTURALES SOCIOCULTURAL
RENUNCIA:
43.18396/422.- Mª DEL PILAR SÍO REY PERRUQUERÍA/BELEZA

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
44.31639/422.- Mª CONCEPCIÓN SANABRIA LÓPEZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

EXPEDIENTES DA OFICINA DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
45.66984/421.- HOTELES DE CARBALLIÑO, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
46.64424/421.- JIAN DONG ZHOU REFORMA COMERCIAL
47.35064/422.- JIAN DONG ZHOU COMERCIO

RECTIFICACIÓN:
48.70544/421.- CONSORCIO CASCO VELLO REFORMA/AMPLIACIÓN

DESESTIMENTO:
49.29956/422.- SANTOS RIVAS, SL VENDA POLO MIÚDO
50.54413/421.- SANTOS RIVAS, SL REFORMA COMERCIAL


7.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 12 de xuño de 2012
A Xerente de Urbanismo,

María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o luns día 18 de xuño de 2012, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 12 de xuño de 2012

O Alcalde,Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodriguez Bartol