Escoitar

Xunta de Goberno Local

mércores, 16 mai 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE MAIO DE 2012.


1.- Acta da sesión ordinaria do 11de maio de 2012.

ASESORÍA XURIDICA
2.- Dar conta das Sentenzas remitidas por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do TSXG, sala do Contencioso-Administrativo, sección 2ª no RC-A nº 02/4906/1994. Obxecto: acordo do Concello de Vigo do 20.06.94 sobre modificación E.D. UE-104. AUTO DO 24.02.2012. Auto firme que fixa a indemnización na cantidade de 9.000,00 €. Expte. 3104/111.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 80/2012. Demandante: D. ROBERTO AMIGO GARCIA. Obxecto: sanción de tráfico (uso teléfono móbil). Sentenza firme que desestima o recurso, con custas de oficio. Expte. 7258/111.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 11/2010. Demandante: AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO. Obxecto: PLU suspensión cautelar. Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 5827/111.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 16/2010. Demandante: D. VICTOR MORENO GONZALEZ. Obxecto: caída ó atravesar a rúa. Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 6044/111.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 132/11. Demandante: D. MANUEL LOPEZ PAMPIN. Obxecto: transmisión de licenza de autotaxi nº 228. Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 6623/111.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 194/11. Demandante: FCC,S.A. Obxecto: revisión de prezos do contrato do servizo de RSU e limpeza. Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 6704/111.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 38/10. Demandante: Dª Mª ANGELES RODRÍGUEZ BERNARDEZ Obxecto: caída na vía pública. Sentenza non firme que estima parcialmente o recurso e condena ao Concello ó pago de 16110,24€ mais xuros. Expte. 5972/111.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 343/11. Demandante: D. PABLO ALVAREZ GONZALEZ. Obxecto: sanción de tráfico, condución temeraria moto. Expte. 7235/111.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 25/12. Demandante: R.C. CELTA DE VIGO, S.A.D. Obxecto: requirimento de pagamento de consumo eléctrico E. Balaidos. Auto que acepta o desestimento da actora. Expte. 7186/111.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 166/11. Demandante: D. LUIS ROBERTO ALVAREZ MARTÍN. Obxecto: accidente na proba ciclista. Sentenza non firme que desestima o recurso. Expte. 6666/111.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.O. 107/2011. Demandante: Dª CRISTINA BARREIRO COSTAS. Obxecto: caída na vía pública. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6934/111.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda a Domicilio. Alta expte. 1488/25.

4.- Dar conta do expedientes de contrato menor tramitados polo departamento de Política de Benestar nos meses de marzo e abril de 2012. Expte. 73064/301.

5.- Indemnización substitutiva a favor de "Atención Social en Emergencias Grupo 5, S.L.U." pola prestación dos servizos do programa de redución do dano en medio aberto durante o mes de abril de 2012. Expte. 72930/301.

6.- Indemnización substitutiva a favor da "Fundación Aldaba" pola prestación dos servizos de atención á infancia e á familia durante o mes de abril de 2012. Expte. 72941/301.

7.- Adhesión do Concello de Vigo ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para a realización de programas de atención e protección da saúde, ano 2012. Expte. 73032/301.

CONTRATACION
8.- Prórroga das actuais autorizacións para ocupación das praias con postos de temporada para a temporada 2012 (1de xuño-30 setembro). Expte. 2618/241.

9.- Alleamento de embarcación 8-VI-5-5-11, que se atopa no servizo de Extinción de Incendios. Expte. 4070/241.

10.- Alleamento de chatarra procedente do taller de Electromecánicos. Expte. 4103/241.

11.- Devolución de garantía a COVSA, constituída para responder das obras de soterramento de infraestruturas eléctricas na rúa Cesáreo Vázquez e na rúa Manuel Cominges. Expte. 1339/440.

EMPREGO
12.- Memoria do proxecto "Abrindo paso á Innovación" para a súa presentación ao programa convocado pola "Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia". Expte. 8853/77.

IGUALDADE
13.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Asociación de Mulleres Dorna e o Concello para o mantemento do "Punto Informa" e a realización dun taller de creatividade literaria durante o ano 2012. Expte. 5412/224.

PATRIMONIO
14.- Revisión ordinaria do prezo do contrato de xestión da Escola Municipal de Danza e Percusión Tradicional, dende o 1.10.2011 ata o 31.12.2011. Expte. 19398/240.

15.- Extinción da autorización administrativa do quiosco ubicado nos xardíns da Alameda de Compostela. Expte. 19419/240.

POLICIA LOCAL
16.- Indemnización substitutiva a favor da mercantil Taelpo, pola prestación do servizo de infraestruturas e mantemento da rede trunking de comunicacións, meses de xaneiro e febreiro 2012. Expte. 35507/212.

RECURSOS HUMANOS
17.- Execución títulos xudiciais 97/2012 do Xulgado do Social nº 5, no procedemento 397/2011, en concepto de cantidades (Mª Eugenia Cruz Lorenzo). Expte. 23079/220.

18.- Proposta de nomeamento de Oficial Carpinteiro correspondente á oferta de emprego público do ano 2008. Expte. 23098/220.

URBANISMO
19.- Aprobación inicial da modificación puntual nº 4 do PXOM relativa ao fondo edificable nas ordenanzas 3 e 4, versión V.1. Expte. 13145/411.

20.- Rectificación de erro material no proxecto expropiatorio da "Actuación illada nº 2 do PEPRI de Bouzas aprobado definitivamente o 11.11.2011 pola XGL. Expte. 227/413.

VERBUM
21.- Relación de expedientes de contrato menor tramitados no Verbum nos meses de xaneiro a abril do 2012. Expte. 2128/340.

22.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 18 de maio de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 15 de maio de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,Dª. Mª Jesús Lago Rey.