Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 15 dec 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:
1.ACTA ANTERIOR (09.12.11).
ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2.DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL NAS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS XA CONSTITUÍDAS. EXPTE. 5043/401.
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
3.PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA DO CONCELLO DE VIGO 2012. EXPTE 15975/423.
4.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS, RELATIVA Á SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE AVAL FORMULADA POLA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑÁIS EN MAN COMÚN DE CABRAL. EXPTE 28/433.
5.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA SEVERINO COBAS Nº 152. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 14436/423.
b.PROCEDEMENTO SANCIONADOR POR OBRAS SEN LICENZA NA AVDA DE SAMIL Nº 61. EXPTE 15857/423.
6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS CON DATA DO 09/12/2011.
EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.74567/421.- CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO. REFORMA/AMPLIACIÓN
2.75253/421.- CARMEN PRADO RAÑA REFORMA/AMPLIACIÓN
3.74638/421.- OTERO Y LÓPEZ PROMOCIONES, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
4.75193/421.- Mª DOLORES FERNÁNDEZ ALONSO CAMBIO DE CUBERTA
5.74765/421.- COM. PROP. ESCULTOR GREGORIO FDEZ. 5 CAMBIO MAT. CUBERTA
6.74940/421.- COM. PROP. TRAVESÍA DE VIGO 161 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
7.74943/421.- COM. PROP. TRAVESÍA DE VIGO 159 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
8.74991/421.- ALICIA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ CAMBIO MATERIAL CUBERTA
9.75055/421.- COM. PROP. PROVINCIAL 84 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
10.75133/421.- COM. PROP. ZAMORA 33 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
11.75223/421.- Mª ÁNGELES IGLESIAS FERNÁNDEZ CAMBIO MAT. CUBERTA
12.74953/421.- Mª OLGA ROMÁN GONZÁLEZ PECHE
13.75181/421.- DANIEL GOIRIZ ESCANCIANO PECHE
14.75213/421.- JOSÉ ANTONIO SOTO HERMIDA PECHE
15.74342/421.- Mª TERESA SENDÍN ÁLVAREZ REFORMAS

INFORME:
16.64522/421.- SARA COLLAZO GARCÍA REFORMA/AMPLIACIÓN
EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
17.33461/422.- LOOMIS SPAIN, SA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
18.34706/422.- COMP. INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIÓN TALLER/FÁBRICA
19.68139/421.- CODITEX, SL REFORMA COMERCIAL
20.35902/422.- OPEN WORLD 24 HORAS, SL COMERCIO

INFORME:
21.74827/421.- SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD INFORME

7.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 16 de decembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.