Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 15 abr 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (26.03.09)

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. SOLICITUDE DE DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓN DO P.E.R.I. DA PLAZA ELÍPTICA. EXPTE. 3384/407.

3. APROBACIÓN DE OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.E. 2 PENÍS DE ARRIBA. EXPTE. 4869/401.

4. SOLICITUDE DE INSTRUCIÓN PARA A COORDINACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA U.E. I-06 ROSALÍA DE CASTRO II E CONSTRUCIÓN DO APARCADOIRO. EXPTE. 15/403.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 29.01.09 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 0004190/2007 INTERPOSTO POR JUAN PRESA CASTRO E ANA MARÍA JUNCAL ALONSO CONTRA SENTENZA DE DATA 11.12.06 POLA QUE SE DESESTIMA EL RCA PO 180/05 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 12.05.05 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO 22.01.04 QUE DECLARA REALIZADAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR. DESESTIMA A APELACIÓN.

b) SENTENZA DE DATA 29.01.09 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4137/2007 INTERPOSTO POR TRAGAMASA, S.L. CONTRA SENTENZA DE DATA 20.11.06 POLA QUE SE DESESTIMA O RCA PO 191/2005 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 16.06.05 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DO 28.10.04 QUE DENEGABA SOLICITUDE DE LICENZA MUNICIPAL PROVISIONAL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, ALMACENAMENTO DE MAQUINARIA E ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS AO AIRE LIBRE NUNHA PARCELA NO NÚCLEO DE NOVA CREACIÓN 04.24 COTOGRANDE. DESESTIMA A APELACIÓN.

c) SENTENZA DE DATA 04.12.08 RECAÍDA NO RCA PO 24/07 INTERPOSTO POR HERMENEGILDO GÓMEZ ÁLVAREZ E OUTRAS TRES PERSOAS CONTRA ACORDO DO 11.12.06 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE INADMISIÓN DE PETICIÓN DO 26.10.06 POR PRESENTACIÓN FORA DE PLAZO. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO E VALIDA A DENEGACIÓN MUNICIPAL DA PRETENSIÓN DE REALOXAMENTO.

d) SENTENZA DE DATA 26.02.09 RECAÍDA NO RCA PO 27/08 INTERPOSTO POR C.P. SALAMANCA 17 CONTRA RESOLUCIÓN PRESUNTA DESESTIMATORIA DE RECLAMACIÓN DO 13.09.06 CONTRA LICENZA DE ACTIVIDADE E INSTALACIÓN DE APARCAMENTO PRIVADO DE VEHÍCULOS. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

e) SENTENZA DE DATA 22.02.09 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4585/2007 INTERPOSTO POR MILAGROS DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ CONTRA SENTENZA DE DATA 28.06.07 POLA QUE SE DESESTIMA O RCA PO 296/05 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 27.10.05 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN DO 29.06.05 CONTRA RESOLUCIÓN DO 18.11.04 EN RELACIÓN A SOLICITUDE DE LICENZA DE AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADE DE CAFÉ-BAR CON MÚSICA. DESESTIMA A APELACIÓN.

f) SENTENZA DE DATA 02.01.09 RECAÍDA NO RCA PO 29/08 INTERPOSTO POR PROMOCIONES VISTACÍES S.L. CONTRA RESOLUCIÓN DO 15.11.07 QUE SUSPENDE O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE LICENZA PARA CONSTRUCIÓN DE TRES VIVENDAS UNIFAMILIARES NUNHA FINCA NA CARRETERA DE CAMPOSANCOS. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

g) SENTENZA DE DATA 05.02.09 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4259/2007 INTERPOSTO POR MARÍA OLIVIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ CONTRA SENTENZA DE DATA 09.02.07 POLA QUE SE DESESTIMA O RCA PO 367/06 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 22.05.06 DESESTIMATORIA DAS ALEGACIÓNS Á REALIZACIÓN DAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DA EDIFICACIÓN SITA NO NÚMERO 27 DA RÚA DE POLICARPO SANZ. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

h) SENTENZA DE DATA 29.01.09 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4133/2007 INTERPOSTO POR FÉLIX GOBERNA COSTAS CONTRA SENTENZA DE DATA 11.12.06 POLA QUE SE DESESTIMA O RCA PO 295/05 INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 17.10.05 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DO 04.04.05 QUE DENEGABA LICENZA DE OBRAS EN RESTAURANTE-CONCESIÓN EN SAMIL. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

i) SENTENZA DE DATA 11.12.06 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4294/2007 INTERPOSTO POR HERMINIA VILLA FUENTES CONTRA SENTENZA DE DATA 02.02.07 POLA QUE SE ESTIMA O RCA PA 89/06 INTERPOSTO POR MARÍA DOLORES GONZÁLEZ BÚA CONTRA A INEXECUCIÓN DE ACORDO DO 27.02.03 QUE DECLARABA OBRAS REALIZADAS SEN AXUSTARSE Á LICENZA CONCEDIDA E INCOMPATÍBEIS COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIXENTE, E ORDEABA A DEMOLICIÓN. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

j) SENTENZA DE DATA 26.02.09 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4310/2007 INTERPOSTO POR PRAZADOURO S.L. INTERPOSTO CONTRA SENTENZA DE DATA 11.12.06 QUE DECLARABA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DO 07.07.05 QUE DECLARABA A SUSPENSIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A OBTENCIÓN DE LICENZAS PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA GASOLINEIRA NA RÚA DE TOMÁS ALONSO POR FALTA DE ACHEGA DO ACORDO PARA A INTERPOSICIÓN DO RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

k) AUTO DE DATA 06.03.09 RECAÍDO NO RCA PO 373/2008 INTERPOSTO POR GONZALO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ CONTRA INACTIVIDADE EN RELACIÓN CON DENUNCIA URBANÍSTICA DO 12.05.08. DECLARA REMATADO O PROCEDEMENTO POR SATISFACCIÓN EXTRAPOCESUAL.

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTAS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 30483/422 ORDEJON Y ASOCIADOS, S.L. OFICINA
2. 31303/422 JOCAR VIGO, S.L. ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
3. 53396/421 DOMINGO VIEIRA DASILVA DEVOLUCIÓN AVAL
4. 63726/421 Mª CARMEN BASTOS IGLESIAS DEVOLUCIÓN AVAL
5. 65955/421 ALBERTO VILA VILA DEVOLUCIÓN AVAL
6. 66170/421 DOLORES GARCÍA VÁZQUEZ DEVOLUCIÓN AVAL
7. 55067/421 ANA BELÉN GÓMEZ FORTES E OUTRO CAMBIO TITULARIDADE
8. 57739/421 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MARIO PUENTES EDIFICIO
9. 63187/421 ASR ACCESORY GESTIÓN INMOBILIARIA VIVENDA UNIFAMILIAR
10. 63225/421 MIGUEL RODRÍGUEZ MOUZO VIVENDA UNIFAMILIAR
11. 64307/421 MÓNICA SALGUEIRO GONZÁLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
12. 65616/421 EVA MARÍA RODRÍGUEZ TOJO VIVENDA UNIFAMILIAR
13. 41204/421 CONTRATAS E PROMOCIONES ANGOREN REFORMA/AMPLIACIÓN
14. 58668/421 ELOY RODRÍGUEZ CARRERA REFORMA/AMPIACIÓN
15. 59320/421 TERESA DE FRUTOS FERNÁNDEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
16. 59373/421 MANUEL FIGUEIREDO PÉREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
17. 62196/421 Mª DOLORES GARCÍA BARCALA REFORMA/AMPLIACIÓN
18. 65118/421 ANFACO DERRIBO EDIFICACIÓN
19. 65922/421 JORGE JAVIER MARTÍNEZ JIMÉNEZ DERRIBO EDIFICACIÓN
20. 66225/421 VÍA NORTE 17 COMUNIDADE PROPIETARIOS VARIOS
21. 66303/421 PADRE DON RÚA 6 COMUNIDADE PROPIETARIOS VARIOS
22. 57249/421 LANZAMAR, S.A. PRIMEIRA OCUPACIÓN
23. 58301/421 PROMOCIONES VITAL VIGO, S.L.. PRIMEIRA OCUPACIÓN
24. 58715/421 PROMOCIONES VITAL VIGO, S.L. PRIMEIRA OCUPACIÓN
25. 61204/421 Mª CRISTINA PORTELA COSTAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
26. 61862/421 SANTIAGO ALONSO RODRÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
27. 62104/421 EMILIO ESTÉVEZ RODRÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
28. 63605/421 JAVIER SILVEIRA CURRAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
29. 63727/421 Mª CARMEN BASTOS IGLESIAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
30. 65756/421 EMILIO ANTONIO CRUZ RODRÍGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
31. 55360/421 ORDEJON Y ASOCIADOS, S.L. REFORMA COMERCIAL
32. 56959/421 JOCAR VIGO INSTALACIONES, S.L. REFORMA COMERCIAL
33. 66237/421 IMPERCONSTRU VIGO, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
34. 66242/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
35. 66243/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
36. 66244/421 CONSTRUCCIONES MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA

DESESTIMADAS:
37. 66277/421 EMILIO CALVIÑO RODRÍGUEZ DEVOLUCIÓN AVAL
38. 65795/421 Mª ELVA ARJONES QUINTAS VIVENDA UNIFAMILIAR
39. 65283/421 GES SEGUROS, S.A. ROTULOS Y VOLADIZOS
40. 65467/421 LINO COSTAS CARNERO VARIOS
41. 65564/421 JOSÉ MARÍA VALEIRAS ROLDÁN OBRA MENOR
42. 61125/421 JUAN GARCÍA CHOUSAL PRIMEIRA OCUPACIÓN

CADUCIDADE:
43. 29050/422 CELSO COMESAÑA ABALDE VENDA POLO MIÚDO
44. 30094/422 AREAREA, S.L. ENSINANZA
45. 51905/421 MANUEL GUITIÁN LÓPEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
46. 54293/421 BÁRBARA ROSINA GONZÁLEZ SANROMÁN REFORMA/AMPLIACIÓN
47. 51499/421 ROSA EMILIA CLARO GONZÁLEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
48. 51908/421 HERMANOS SEIJO COSTAS, C.B. MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
49. 55550/421 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VIPROXER, S.L. OBRA MENOR
50. 33208/421 DIÓCESIS TUI-VIGO PRIMEIRA OCUPACIÓN
51. 54047/421 CARMEN LAGO LAGO PRIMEIRA OCUPACIÓN
52. 54506/421 SABINA VILA PÉREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
53. 55258/421 Mª LUISA VEIGA GALLEGO PRIMEIRA OCUPACIÓN
54. 55464/421 JOSÉ ANTONIO GARCÍA VALENCIANO PRIMEIRA OCUPACIÓN
55. 51616/421 BASILIO GARCÍA RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
56. 54375/421 ANTONIO LÓPEZ PEREIRA REFORMA COMERCIAL
57. 54861/421 AREAREA, S.L. REFORMA COMERCIAL
58. 53310/421 ANTONIO COVELO IGLESIAS CAMBIO DE CUBERTA
59. 54339/421 MANUEL OTERO MONTES CAMBIO DE CUBERTA

INFORME:
60. 55024/421 MANUEL VÁZQUEZ PROMOCIONES, S.L. EDIFICIO
61. 55034/421 MANUEL VÁZQUEZ PROMOCIONES, S.L. EDIFICIO
62. 55277/421 MANUEL VÁZQUEZ PROMOCIONES, S.L. EDIFICIO
63. 48783/421 ALFONSO MARTÍNEZ PÉREZ REFORMA/AMPLIACIÓN

PRÓRROGA:
64. 59974/421 FECH SOCIEDAD ANÓNIMA DE INVERSIONES EDIFICIO
65. 61979/421 MATEO E PABLO HILETICH FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
66. 61980/421 MATEO E PABLO HILETICH FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
67. 61981/421 MATEO E PABLO HILETICH FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
68. 61982/421 MATEO E PABLO HILETICH FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
69. 61983/421 MATEO E PABLO HILETICH FERNÁNDEZ VIVENDA UNFAMILIAR
70. 61984/421 MATEO E PABLO HILETICH FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR


EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS:

ESTIMADAS:
71. 35002/422 ISMAEL GARCÍA CRESPO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
72. 33208/422 FERNANDO COVELO SÁNCHEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
73. 34580/422 AUTOMOTO NIPPON CARS, S.L. CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
74. 35035/422 MANUEL PÉREZ GARCÍA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
75. 35037/422 JOSÉ MARÍA FORINO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
76. 32817/422 PATATAS HERMANOS MELEIRO, C.B. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
77. 34763/422 AUTOESCUELA DOBLADA, S.L. OFICINA
78. 34984/422 SA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA GUINDASTRE
79. 31919/422 MILDURA, S.L. ACTIVIDADE SANITARIA
80. 58186/421 MILDURA, S.L. REFORMA COMERCIAL
81. 60387/421 PATATAS HERMANOS MELEIRO, C.B. REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:
82. 33273/422 IRMANDIÑOS DO TROPEL,SLL CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
83. 35030/422 MANUEL VALVERDE FREIRÍA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
84. 19243/422 JUVENAL ANTONIO LÓPES MENESES TALLER/FÁBRICA
85. 33343/422 AS ROTEAS, S.L. GASOLINEIRA/GARAXE/TREN LAVADO
86. 19139/422 ANTONIO CARBALLO FERNÁNDEZ ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
87. 28508/422 EUREST COLECTIVIDADES, S.A. OFICINA
88. 33743/422 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. INSTALACIÓN TELECOMUNIC.
89. 32148/421 ANTONIO CARBALLO FERNÁNDEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
90. 62856/421 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. VARIOS
91. 61924/421 AS ROTEAS, S.L. INSTALACIÓN

CADUCIDADE:
92. 25554/422 JOSÉ MANUEL AREAL GREGORES CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.
93. 23404/422 TINTO PRESS, S.L. LAVANDERÍA/TINTURERÍA
94. 28998/422 FRAGOLA BIS, S.L. ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
95. 31425/422 GUILLERMO MIGUEL, C.B. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
96. 40406/421 TINTO PRESS, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
97. 51853/421 JOSÉ MANUEL AREAL GREGORES REFORMA/AMPLIACIÓN

DESESTIMENTO:
98. 19304/422 GRENCO IBÉRICA, S.A. TALLER/FÁBRICA
99. 19361/422 ANDRÉS CASTRO BAZAGA TALLER/FÁBRICA
100. 28812/422 TALLERES ABC VIGO, S.L. TALLER/FÁBRICA
101. 18654/422 ARTE DE CONFITEROS, S.L. ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
102. 19518/422 GREGORIO JOSÉ BERNÁRDEZ MARTÍNEZ LAVANDERÍA/TINTURERÍA
103. 18582/422 REVSA, S.L. INSTALACIÓN
104. 18971/422 URBANIZACIÓN ALPARSO COMUNIDAD INSTALACIÓN
105. 19099/422 AB TÉCNICOS ASOCIADOS INSTALACIÓN
106. 19476/422 RESIDENCIA TERCERA EDAD MELEDO, S.L. INSTALACIÓN
107. 18921/422 FARGOPIT, S.L. VARIOS
108. 30999/422 ISMAEL GARCÍA CRESPO BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
109. 30943/421 ARTE DE CONFITEROS, S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
110. 32600/421 ANDRÉS CASTRO BAZAGA REFORMA/AMPLIACIÓN
111. 32938/421 GREGORIO JOSÉ BERNÁRDEZ MARTÍNEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
112. 51962/421 TALLERES ABC VIGO, S.L. REFORMA COMERCIAL

REMISION MEDIO AMBIENTE:
113. 22349/422 FLEXOCART, S.L. TALLER/FÁBRICA

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 13 de abril do 2009
A XERENTE

Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 16 de abril de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 13 de abril de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO

Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes