Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 13 mar 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 16 DE MARZO DE 2009.


1.- Acta das sesións extraordinarias do 23, 25 e 27 de febreiro e 4 e 6 de marzo, e ordinaria do 2 de marzo de 2009.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 23/1872.

DEPORTES
3.- Solicitude da Escudería Rias Baixas de autorización para celebrar a Edición XI de Rallye o día 21 de marzo do 2009. Expte. 8512/333.

4.- Solicitude da Asociación Deportiva RP3 de autorización para celebrar o IX trofeo Cidade de Vigo mountain bike os días 20, 21 e 22 de marzo do 2009. Expte. 8500/333

MEDIO AMBIENTE
5.- Dar conta da relación de expedientes de gastos menor tramitados no Servizo de Medio Ambiente durante o mes de febreiro 2009. Expte. 6286/306

6.- Plan de seguridade e saúde do proxecto de execución de acondicionamento da protectora de animais para gateira, nas dependencias da caneira municipal na subida á Madroa no Concello de Vigo. Expte. 6138/306.


MOBILIDADE E SEGURIDADE
7.- Subhasta para chatarra de 22 vehículos do depósito municipal. Expte. 76013/210.

8.- Subhasta para chatarra de 28 vehículos do depósito municipal. Expte. 76014/210.

9.- Servizo urbano de transportes a Cidade Universitaria, mediante lanzadeiras, dende a Praza de España e Praza América. Expte. 75763/210.

PARQUE MÓBIL
10.- Proposta para dar de baixa motocicletas como despezamento no patrimonio municipal. Expte. 6488/445.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Prórroga do contrato do servizo de vixilancia do Museo municipal Quiñones de León. Expte. 2122/337.

12.- Revisión das tarifas do Aparcamento da rúa Urzáiz. Expte.18558/240.

13.- Revisión das tarifas do Aparcamento da Praza de Portugal. Expte. 18559/240.

14.- Revisión das tarifas do Aparcamento da Porta do Sol. 18560/240.

15.- Recurso de reposición contra acordo da Xunta de Goberno Local desestimatorio de rectificación inventarial de baixa do Ramal 2 do camiño a Baixada ó Río-Moledo. Expte. 17909/240. Desestimado.

16.- Devolución garantía a Eulen S.A. Expte. 2610/241.


PATRIMONIO HISTORICO
17.- Revisión de prezos do contrato da xestión do Centro de Artesanía Tradicional e da Casa do Cesteiro. Expte. 4799/307.

TURISMO E COMERCIO
18.- Plan de seguridade e saúde e a dirección de obra para a execución dos traballos de "cubrición da rúa das Ostras". Expte. 2794/104.

19.- Plan de seguridade e saúde e a dirección de obra para a execución dos traballos se "reforma do Mercado de A Pedra". Expte. 2795/104.

20.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do Mercado do Progreso. Expte. 65/551.

21.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do Mercado do Calvario. Expte. 66/551.

22.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do Mercado de Teis. Expte. 67/551.

23.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do mercado de travesas. Expte. 68/551.

24.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do Mercado de Cabral. Expte. 69/551.

25.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do Mercado do Berbés. Expte. 70/551.

26.- Solicitude de subvención (liña merca) á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 31 de decembro de 2008 para a modernización do Mercado de Bouzas. Expte. 71/551.

VIAS E OBRAS
27.- Devolución de fianza a Distribuciones Froiza S.A. por obras de canalización eléctrica na rúa Teixugueiras nº 13. Expte. 57868/250.

28.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 16 de marzo 2009, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 12 de marzo de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.