Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 14 xul 2006
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE XULLO DE 2006.

1.- Acta da sesión ordinaria do 22 de maio e extraordinaria e urxente do 26 de maio de 2006.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no P.O. 82/05 interposto por BUCANIJO 2003 S.L. contra desestimación por silencio de rec.reposición contra acordo de suspensión de actividade do local "El Mucanijo". Desestimado.

3.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no P.A. 180/05 interposto por D. MANUEL CASTRO BAÑOS contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimado.

4.- Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no P.A. 364/05 interposto por D. IVAN PRIETO MOURIÑO contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimado.

5.- Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 246/2006 interposto por MARÍA GRACIA MORA MAESTRE contra sanción de tráfico (expte. 058625010). Estimado.

BENESTAR SOCIAL
6.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes.13/1467, 13/1006, 11/1340, 11/546, 13/1088, 2/1618, 3/1460.

7.- Bases para a concesión do I premio á solidaridade do Concello de Vigo. Expte. 16298/301.

8.- Creación da oficina técnica e procedemento de selección do Persoal do Plan Local sobre drogodependencias e outras adiccións 2006-2008.

DEPORTES
9.- Solicitude do C.C. Ría de Vigo para organizar o "2º Trofeo cidade de Vigo de ciclismo cadete e Ciclo-Master" o día 25.07.06. Expte. 6273/333.

EMPREGO
10.- Selección dos 15 beneficarios/as titulares do itinerario de teleoperador/a do Proxecto Actívate. Expte. 3849/77.

INVESTIMENTOS
11.- Autoliquidación do canon da entidade Aqualia-FCC Vigo UTE do período setembro-decembro 2005 e regulación atrasos dos meses xaneiro 1991-agosto 2005. Expte. 100855/140.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
12.- Recurso de reposición interposto por UTE Eloymar S.A. e Tranvías Eléctricos de Vigo S.A. contra estimación de reclamación de responsabilidade patrimonial de Dª. Mª del Carmen Otero Malvar. Expte. 172/243. Desestimado.

13.- Recurso de reposición interposto por UTE Aqualia FCC.S.A. contra estimación de reclamación de responsabilidade patrimonial de D.Enrique Garrido Dacuña. Expte. 435/243. Desestimado.

14.- Recurso de reposición interposto por UTE Aqualia FCC.S.A. contra estimación de reclamación de responsabilidade patrimonial de Dª Herminia Pérez-Salgado Díaz. Expte. 15942/240. Desestimado.

15.- Recurso de reposición interposto Dª. Pilar Valeiro González contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 14923/240. Desestimado.

16.- Recurso de reposición interposto por Dª. Olga Cruz Reguengo contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial . Expte. 410/243. Estimado.

17.- Reclamación de Dª Rosa Dolores Faure Mayán de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 365/243. Estimada.

PERSOAL
18.- Reclamación administrativa previa á vía xurisdiccional laboral de Dª María José Rodríguez Fernández, relativa á indemnización por danos e prexuízos por falla de medidas de seguridade en accidente laboral. Desestimada.

19.- Modificación do Programa municipal para xestión do "Cumprimento de penas en beneficio da Comunidade". Expte. 16533/220.

20.- Solicitude da funcionaria Dª Juana María Ramiro García de permiso non retribuído de un mes. Expte.16532/220.

SEGURIDADE
21.- Alleamento de 389 vehículos do depósito municipal para chatarra. Expte. 1302/241.

URBANISMO
22.- Recepción parcial doas obras de urbanizaicón do Plan Parcial o Pombal-San Pedro de Sárdoma-Vigo e ensanchamento e mellora do firme do camiño baixada a Pontenova. Expte. 4080/401.

23.- Recepción das obras de urbanización do Plan Parcial Cambeses. Expte. 4557/401.

VIAS E OBRAS
24.- Expediente de contratación da construcción de beirarrúas en diversas rúas de Vigo. Expte. 49630/250.

25.- Expediente de contratación da construcción de beirarrúas en diveras rúas de Vigo. Expte. 49578/250.

26.- Expediente de contratación das obras dos proxectos de remodelación de beirarrúas e mellora da Travesía de Vigo, fase 2ª ,e humanización da rúa Cruz Blanca. Expte. 49617/250.

XUVENTUDE
27.- Proxecto de convenio co Plan comunitario de Teis para o desenvolvemento de actividades de carácter xuvenil ata o mes de xullo de 2006. Expte. 1639/336.

28.- Proxecto de convenio coa Asociación Abertal para o desenvolvemento de actividades de dinamización xuvenil durante o ano 2006. Expte. 1608/336.

29.- Rogos e preguntas.