Escoitar

Pleno da Corporación

venres, 20 feb 2009
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 3

CONVOCATORIA

ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 23 de FEBREIRO de 2009, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.

1.- Actas anteriores (S. ord. 24.11.08 e ext. 22.12.08).

ALCALDÍA
2.- Dar conta de resolución da Alcaldía do 20.01.09 nomeando a unha concelleira para exercer as súas funcións no réxime de dedicación exclusiva, así como escrito de data 03.02.09 da devandita concelleira aceptando a mesma.

XESTIÓN MUNICIPAL
3.- Dar conta da posta en funcionamento da comisión técnica de carácter mixto entre o Concello de Vigo e as asociacións concesionarias dos mercados municipais. Expte. 63/551.

4.- Dar conta da memoria do Tribunal Económico-Administrativo correspondente ó ano 2008.

5.- Rectificación do epígrafe I Vías Públicas do Inventario municipal de bens, referente ó ramal 4 do camiño Brea-Muiñeira na parroquia de Lavadores. Expte. 16889/240.

MOBILIDADE
6.- Felicitación por parte da Corporación municipal ó axente da Policía Local D. Juan Miguel Covelo Costas.

7.- Felicitación por parte da Corporación Municipal ó axente da Policía Local D. Enrique Toucedo Garrido.

CULTURA
8.- Definición do período da "Semana Grande de Vigo". Expte. 2969/335.

URBANISMO
9.- Dar conta da remisión ó Ministerio de Fomento dos informes de Planeamento e Xestión e do director dos Servizos Técnicos sobre a modificación do trazado do AVE. Expte. 11560/411.

MOCIÓNS
10.- Moción do Grupo municipal do BNG propoñendo acordos a adoptar co gallo do Día Internacional da Muller o próximo 8 de marzo.

11.- Moción do Grupo municipal Socialista co gallo do Día Internacional da Muller.

12.- Moción do Grupo municipal do PP instando se condenen as agresións acontecidas na manifestación organizada por Galicia Bilingüe en Santiago, así como recoñecer o dereito dos vigueses e viguesas e utilizar calquera das linguas oficiais recoñecidas en Galicia.

13.- Moción do Grupo municipal do PP solicitando aclaracións sobre ós convenios asinados relativos á transmisión dos terreos da ETEA.

14.- Moción do Grupo municipal do PP instando se defina a situación urbanística da parcela de Alfageme.

15.- Moción do Grupo municipal do PP instando o incremento de dotacións orzamentarias para o mantemento das instalacións dos centros educativos e axudas ás familias viguesas.

16.- Moción do Grupo municipal do PP instando o arranxo do contorno do novo centro cultural e pavillón polideportivo de Valladares.

17.- Moción do Grupo municipal do PP instando un plan inmediato para a recuperación e acondicionamento da parcela próxima ó parque da Seara.

18.- Moción do Grupo municipal do PP instando a convocatoria urxente da Xunta Local de Seguridade.

19.- Moción do Grupo municipal do PP solicitando a posta en marcha dun programa nocturno para a xuventude.

20.- Moción do Grupo municipal do PP solicitando se inste á Xunta de Galicia dotar dos recursos necesarios ó punto de encontro en Vigo.

21.- Moción do Grupo municipal do PP instando a elaboración dun Plan Integral da muller.

22.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día 23 DE FEBREIRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.
Vigo, 19 de febreiro de 2009
O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.