Concello de Vigo Vigo org
Xornalxornal.vigo.org
  


Noticias da semana

Suscribirse


 
venres, 18 de febreiro de 2005

Imprimir | Enviar | | Compartir:  

Bando da Alcaldía
Corina Porro presentou un Bando sobre limpeza e mantemento dos espazos públicos

O Bando xorde coa intención de embelecer a cidade e amosar a súa mellor cara ao mundo con motivo da saída da Volvo Ocean Race. Dito Bando entrará en vigor o domingo día 20.
Bando da alcaldía

Sobre o deber de mantemento, embelecemento e seguridade dos nosos inmobles, solares, tereos, construccións, vías e espazos públicos.

Vigo merece máis

Vigo merece ser un espazo máis limpo, un lugar onde a luz reflicta nos edificios e volte a nós facéndoa máis agradable.

O Concello de Vigo está a realizar un importante esforzo por mellorar as condicións estéticas dos espazos públicos no que se refire tanto ó seu embelecemento coma ás medidas de seguridade que estes requiren. De feito, e ó abeiro deste Bando, o Concello mellorará a iluminación de todos os monumentos da cidade e porá en marcha un plan de rehabilitación de fachadas nos edificios públicos. A nosa cidade mellora e con ela a calidade de vida das viguesas e vigueses así como de todos os que nos visitan. Especialmente neste ano no que a nosa cidade será eixo de todas as miradas ó acoller a Volta ó mundo a vela.

Pero Vigo é tarefa de todos. É labor de todos valorar e respeitar a nosa cidade. Pese a iso, as diferentes normativas e ordenanzas vixentes no que se refire ó mantemento das condicións estéticas no noso contorno non se están a respeitar en todos os casos.

Polo tanto lémbrase que non está permitido:

- Colocar ou rasgar carteis, propaganda, así como realizar pintadas en muros, farolas, valados, papeleiras e outros elementos da vía pública non instalados con esta finalidade.

- Tender roupa nos balcóns e fiestras que sexan visibles dende a vía pública ou sacudir alfombras ou manteis na vía pública.

- Situar fóra das edificacións testos e plantas, debendo situarse no interior das vivendas co fin de impedir que vertan auga.

- Baixar o lixo antes das horas permitidas (entre as 21.00 e as 23.00 horas) ou non pechar e introducir no contenedor as bolsas ben pechadas.

- Tirar na rede viaria ou nos espazos públicos papeis, chicles, colillas e outros desperdizos menores.

- Depositar na vía pública toda clase de entullos e residuos procedentes da construcción, reforma ou demolición de edificacións ou obras.

Soamente poderán instalarse sacos para a recollida de entullos debidamente rotulados co nome da empresa e o nº de teléfono. Deberán ser retirados da vía pública unha vez cheos e en todo caso, non poderán permaneceer na vía pública os sábados, domingos e festivos.

- Deixar na vía pública, en espazos públicos ou privados, mobles, electrodomésticos, colchóns e demais aparellos inservibles. Estes non son tarefa dos recolectores de lixo domiciliario. Existe un servizo municipal de recollida de enseres (986 485300) para tal efecto, onde lle indicarán o día e a hora de recollida.

Este Bando recorda a todos os propietarios ou titulares de edificacións, urbanizacións, terreos, solares, construccións e carteis publicitarios a obrigación de mantelos en constante estado de limpeza, ornato e salubridade, facendo especial fincapé nos que sexan visibles dende a vía pública. As obras que se deriven destas actuacións están xa definidas no vixente Planeamento Xeral e nos Especiais do seu desenvolvemento como obras menores, por non teren carácter estructural.

- Restauración e mantemento dos toldos, rótulos, anuncios luminosos e marquesiñas dos locais comerciais.

- Construcción ou reparación de vados nas beirarrúas ou colocación de toldos nas plantas baixas de fachada á vía pública.

- Adecentamento e reparación de cubertas e tellados así como as de reposición ou reparación de canles e baixantes das edificacións.

- Branqueo ou pintado de portas, fiestras, balcóns que o requiran así como a colocación de cristais ou reparacións análogas nas fachadas.

- Pechamento dos baixos e locais desocupados das edificacións con muros de fábrica e solares namentras que se produce a edificación.

- Limpeza da maleza das fachadas, terreos edificables e fincas en todo o término municipal, evitando que esta invada a vía pública. Dita obriga faise extensiva ós interiores de patio de rueiro e os camiños de vía rural.


Polo exposto, e en uso das atribucións que outorga a esta Alcaldía a lexilación vixente, en especial os apartados 3 e 4 do art. 199 e o art. 9 da Lei 9/2002, de 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en defensa do interés xeral da Cidade.

Resolvo

PRIMEIRO.- Ordenar ós propietarios ou titulares de toda clase de terreos, urbanizacións, edificacións, inmobles, carteis publicitarios ubicados no Concello de Vigo a execución na súa propiedade da realización das actuacións e obras menores necesarias para mantelos nas condicións precisas para o cumprimento dos deberes de uso, conservación, funcionalidade, seguridade e ornato público esixidos pola Lexislación vixente.

SEGUNDO.- Autorizar aos propietarios ou titulares de toda clase de terreos, urbanizacións, edificacións, inmobles, carteis publicitarios ubicados no Concello de Vigo que queiran acollerse voluntariamente á obriga de mantemento e conservación da súa propiedade a realización das actuacións e obras menores contidas na parte expositiva do presente Bando.

Para elo, deberán presentar no Rexistro Auxiliar da Xerencia Municipal de Urbanismo, con anterioridade ao día 31 de marzo de 2005 a solicitude de acollemento ao presente Bando expresando as actuacións a realizar e a data da súa realización, debendo estar totalmente finalizadas o día 31 de maio de 2005.

TERCEIRO.- Advírtese expresamente que, en ningún caso, entenderase autorizada ningunha intervención non amparada no presente Bando nin se adquirirán facultades en contra do establecido na lexislación urbanística vixente e que o incumprimento do presente Bando dará lugar, conforme dispón o apartado 4 do art. 199 da Lei 9/2002 de 30 de decembro, á execución subsidiaria da orden de execución nel contida ou a execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 €, reiterables ata conseguir a execución das obras ordenadas.

No prazo dun mes dende a publicación do presente Bando, un equipo multidisciplinar de seguimento rexido pola Policía Local de Vigo, comenzará a revisar a nosa cidade ó respecto do relatado.

Facer de Vigo un lugar limpo e cheo de luz é tarefa de todos. Respeitando o no so patrimonio, respetámonos todos. Solicito, polo tanto, a vosa colaboración neste labor que outorgará a Vigo unha nova luminosidade.
Mais noticias
O luns comezan as obras de humanización na zona da praza de Compostela
Os beneficiarios do Programa Bial reciben os seus diplomas e apréstanse a traballar
O Centro de Artesanía Tradicional ofrece unha demostración do oficio das tecedeiras
Continúan os combates de teatro improvisado no Castro
Marco presentou dous novos artistas dentro do programa "20 Desarranxos. Panorama da arte brasileira"
O Concello impulsa a realización de actividades conxuntas dos museos e coleccións públicos de Vigo
Pleno e Xunta de Goberno
Prohibición de aparcamento nas rúas Gran Vía, Uruguai, Colón e María Berdiales
Aviso de entrega dos carnés de licenzas e inscripcións dos animais considerados potencialmente perigrosos
Devolución dos carteis do "XIX Concurso de carteis do Entroido"


Volver á portada

© Gabinete de Prensa - Concello de Vigo 2003