Escoitar

Xunta de Goberno Local

Asuntos para incluir na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do luns, 2 de abril, 2007.

venres, 30 mar 2007
1.- Acta da sesión ordinaria do 12 de marzo de 2007.

BENESTAR SOCIAL
2.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Benestar Social durante os meses de xaneiro e febreiro de 2007.

3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 14/1278, 14/998, 11/1427.

DEPORTES
4.- Devolución de aval a Delfin Time S.L. constituído para a celebración do evento Fútbol Park en Samil. Expte. 6900/333.

5.- Solicitude do Club Ciclista Vigués para organizar a XLII Volta Vigo- Baixo Miño – Val Miñor o día 21 de abril de 2007. Expte. 6914/333.

ELECTROMECÁNICOS
6.- Devolución de aval constituido para a instalación dunha pista de patinaxe sobre xeo na Finca Reyman-Coia. Expte. 11900/444.

7.- Proxecto de moficiado "coste cero" do proxecto de vestiarios para o Campo de Fútbol sintético de Candeán. Expte. 5691/333.

EMPREGO
8.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a empresa Alcampo S.A. para o desenvolvemento do curso de azafato/a de Caixa. Expte. 4194/77.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
9.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o Cine Clube Lumière para organización da programación de cine para o ano 2007. Expte. 2143/335.

INTERVENCIÓN XERAL
10.- Xustificantes de libramentos.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
11.- Asistencia da técnica de Normalización Lingüística ó Curso de Formación de Profesores de Galego en Santiago de Compostela. Expte. 606/334.

PATRIMONIO E CONTRATACION
12.- Reclamación de D. Josefa Gómez Puente de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 293/243. Responsable UTE-Aqualia FCCSA.

13.- Reclamación de Dª. María Cristina Carballa Martínez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 661/443. Estimada.

14.- Reclamación de D. Enrique Guisande Estévez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 603/243. Desestimada.

15.- Reclamación de D. Antonio Juste Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1319/243. Desestimada.

16.- Reclamación de Dª. Virginia Vizoso Días de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 669/243. Desestimada.

17.- Reclamación de D. María Rocío Sotelo Santos de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 675/243. Responsable Estacionamientos y Servicios S.A.

18.- Reclamación de Dª. María Dolores Domínguez Barreiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 692/243. Desestimada.

19.- Reclamación de Dª. Cristina Vijande Cea de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 628/243. Desestimada.

20.- Reclamación de Dª. Filomena Castro Larrán de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 670/243. Desestimada.

21.- Reclamación de D. Bruno Croques Bautista de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 939/243. Estimada.

22.- Reclamación de Dª. Teresa Blanco Pazó de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 7090/255. Estimada.

23.- Reclamación de Dª. Celia González Rabuñade de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 667/243. Desestimada.

24.- Reclamación de D. Carlos Pagán Vázquez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 666/243. Desestimada.

25.- Reclamación de Dª. María Ángela Alonso Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 664/243. Desestimada.

26.- Reclamación de Dª. María de los Ángeles Ferreira López de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 656/243. Responsable UTE Aqualia FCCSA.

27.- Reclamación de D. Manuel Alvarez Araujo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 654/243. Desestimada.

28.- Reclamación de Dª. Luz Martínez López de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 648/243. Desestimada.

29.- Reclamación de Dª. Salud Castro González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 642/243. Desestimada.

30.- Reclamación de Dª. Mª Adelina Míguez Lorenzo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 640/243. Desestimada.

31.- Reclamación de D. Daniel Fernández Lago de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 638/243. Desestimada.

32.- Reclamación de Dª. Carmen González Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 612/243. Estimada.

33.- Recurso de reposición interposto por UTE Aqualia-FCCSA contra acordo estimatorio de reclamación patrimonial. Expte. 626/243. Desestimado.

34.- Devolución de fianzas:
a)Imes S.A. Expte. 1732/241.
b)Zumfer S.A. Expte. 6903/333.

PERSOAL
35.- Productividade por acumulación de funcións de D. Ignacio Oliveira López. Expte. 17122/220.

36.- Productividade do persoal do Servizo de Electromecánicos por limpeza especial das fontes públicas ornamentais. Expte. 17120/220.

37.- Asignación de complemento de productividade por diferencia de función de Dª. Ana Soto Sobrado – Segundo semestre 2006. Expte. 17137/220.

38.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondentes o mes de febreiro de 2007. Expte. 17162/220.

SEGURIDADE
39.- Devolución de aval a Vila Comesaña y CIA S.L. por reserva especial de vía pública por obra na rúa Fotógrafo Angel Llanos. Expte. 71919/210.

TURISMO
40.- Convocatoria de 12 bolsas de formación para práctica nas oficinas de información e servizos turísticos. Expte. 2087/104.

URBANISMO
41.- Prórroga para o remata das obras de urbanización do Polígono 1 PERI 4 Barreiro 2. Expte. 4742/401.

42.- Rectificación do acordo de aprobación definitiva do Proxecto de expropiación por taxación conxunta das fincas non incoporadas á Xunta de Compensación do Polígono 3 do PERI IV-01 San Roque A. Expte. 197/413.

43.- Estatutos e bases de actuación do Polígono IV do PEPRI de Bouzas. Expte. 4661/401.

44.- Rectificacion do acordo da X.Goberno local do 5.03.07 de desestimento de recurso de reposición contra o acordo do 30.10.06 de aprobación definitiva do Proxecto de Compensación da U.E. I-02 Regueiro. Expte. 4649/401.

VOLUNTARIADO
45.- Solicitude de subvención á Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

VIAS E OBRAS
46.- Devolución de fianza a Galería Triart S.L. constituída por ocupación da vía pública cun valado por obra. Expte. 25932/511.

47.- Rogos e preguntas.