Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 30 xan 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 FEBREIRO DE 2015.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 16 de xaneiro e extraordinaria e urxente do 20 de xaneiro de 2014.

BENESTAR SOCIAL
2.- Recursos de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministracións e alimentación -2014:

a) Expte. 97920/301.
b) Expte. 99301/301.
c) Expte. 98488/301.
d) Expte. 99291/301.
e) Expte. 97733/301.
f) Expte. 97680/301.
g) Expte. 99924/301.
h) Expte. 98029/301.
i) Expte. 97365/301.
k) Expte. 98652/301.
l) Expte. 98546/301.
m) Expte. 99270/301.
n) Expte. 98653/301.
o) Expte. 98720/301.
p) Expte. 98067/301.
q) Expte. 97491/301.
r) Expte. 97119/301.
s) Expte. 96932/301.
t) Expte. 96980/301.
u) Expte. 97940/301.
v) Expte. 97636/301.


CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Asistencia de Marta Núñez Aboy á Feira Europea de teatro para nenos e nenas FETEN 2015. Expte. 14881/331.

EMPREGO
4.- Solicitude de subvención á convocatoria da Consellería de Traballo e Benestar para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social preceptoras de RISGA, ano 2015. Expte. 11584/77.

5.- Promoción polo Concello de Vigo do proxecto empresarial "Fabrica del CUCO S.L." como Iniciativa Local de Emprego (ILE) ante a Consellería de Traballo e Benestar. Expte. 11575/77.

RECURSOS HUMANOS
6.- Complemento de produtividade por conducir maquinaria pesada correspondente ao 4º trimestre de 2014. Expte. 26146/220.

7.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sen ser oficiais conductores, do persoal de distintos servizos, correspondente ao 4º trimestre de 2014. Expte. 26148/220.

8.- Complemento de produtividade por toxicidade da brigada de pavimentación do Parque Móbil, correspondente ao mes de decembro de 2014. Expte. 26137/220.

9.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal da brigada de pavimentación de Vías e Obras, correspondente ao mes de decembro de 2014. Expte. 26142/220.

10.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal, correspondente ao mes de decembro de 2014. Expte. 26127/220.

11.- Complemento de produtividade dos condutores adscritos ao Gabinete da Alcaldía, correspondente ao 4º trimestre de 2014. Expte. 26128/220.

12.- Gastos de locomoción setembro-decembro 2014. Expte. 26149/220.

13.- Axudas especiais xaneiro de 2015 (FAS). Expte. 26143/220.

14.- Convocatoria axudas Sociosanitarias 1ª fase de 2015 (FAS). Expte. 26145/220.


SEGURIDADE
15.- Devolución de garantías:
a) AA.VV. Praza da Miñoca. Expte. 91434/210.
b) Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario (ACECA). Expte. 91547/210.


16.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 2 de febreiro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 28 de xaneiro de 2015.
me.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.