Escoitar

Publicación exposición padrons de lixo

venres, 13 xuñ 2014
Segundo a publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 111 de data 11 de xuño de 2014, estarán en exposición pública dende o 12 ata o 26 de xuño:
1.Padrón de Exaccións Unificadas Industriais Lixo Industrial, Entrada de vehículos e reserva de aparcamento do ano 2014

Lugar : Na oficina de Exaccións Unificadas Industriais de luns a venres, no terminal sito na Lonxa do Concello de luns a sábado e na paxina www.vigo.org accedendo á carpeta do cidadán co seu identificador, DNI electrónico ou certificado dixital.

2.Padrón da Taxa Pola Recollida de Lixo-Vivendas do ano 2014.

Lugar : Na oficina de Lixo-Vivendas de luns a venres, no terminal sito na Lonxa do Concello de luns a sábado e na paxina www.vigo.org accedendo á carpeta do cidadán co seu identificador, DNI electrónico ou certificado dixital.

Os/as interesados/as poderán consultar ditos padróns e interpoñer con carácter potestativo recurso de reposición ante o órgano que aproba este acto, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao de finalización do período voluntario de pagamento ou ben directamente interpoñer recurso ante o Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo, no mesmo prazo, segundo consta nos art. 222 e 223 da Lei 58/2003 xeral tributaria e art.137 da Lei 7/1985 da basés de réxime local.