Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

xoves, 12 xuñ 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE XUÑO DE 2014.

1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 30 de maio e extraordinaria e urxente do 3 de xuño de 2014.

CEDRO
2.- Indemnización substitutiva por importe de 5.530,96 € a favor de EULEN SEGURIDAD S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia e seguridade na U.A.D. CEDRO e nas UBAS – maio 2014. Expte. 2158/315.

CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de xestión parcial, docencia e desenvolvemento da escola municipal de Música. Expte. 15772/332.

4.- Devolución de garantías:
a) Stradia Infraestructuras S.L. Expte. 4839/241.
b) Espina Obras Hidráulicas S.A. Expte. 4829/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
5.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo servizo da Área de Cultura, Festas e Museos durante o mes de maio de 2014. Expte. 318/330.

6.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas, no mes de maio de 2014. Expte. 5652/335.

DEPORTES
7.- Proposta de autorización para a organización da "I Marcha Ciclista Popular de Bembrive 2014" e "I Trofeo Entidad Local Menor de Bembrive de ciclismo infantil", o vindeiro 15 de xuño. Expte. 13099/333.

DIRECCIÓN DE INGRESOS
8.- Prórroga do contrato de servizos de colaboración cos servizos municipais de Xestión Catastral delegada e administración electrónica para a realización de determinadas funcións catastrais. Expte. 2047/500.
EDUCACIÓN
9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de alumnos/as de Vigo e comarca (FOANPA) para o ano 2014. Expte. 16027/332.

10.- Proposta de aprobación da conta xustificativa do ano 2013 do Aula da UNED en Vigo. Expte. 15891/332.

EMPREGO
11.- Contratación de persoal no programa de inserción laboral Vigo Emprega correspondente ao ano 2014. Expte. 10972/77.

INTERVENCIÓN XERAL
12.- Xustificantes de libramentos. Expte. 10236510/140.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
13.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas Recreativas el Olivo" pra o fomento das actividades da entidade realizadas entre xaneiro e outubro de 2014. Expte. 6573/320.

PATRIMONIO HISTÓRICO
14.- Prórroga do prazo de execución das obras da 2ª Fase de Construcción do Centro Galego de Fotografía. Expte. 7299/307.

POLICÍA LOCAL
15.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados pola Policía Local durante o primeiro trimestre do ano 2014. Expte. 40480/212.

RECURSOS HUMANOS
16.- Solicitude aboamento de cantidades deixadas de percibir entre a praza de Auxiliar e Administrativo de Admón. Xeral derivadas de execución de sentenza. Expte. 25303/220.

17.- Axudas especiais do Fondo de Acción Social. Expte. 25326/220.

18.- Dar conta de resolucións do concellerio delegado de Xestión Municipal:

a) Resolución de encomenda de funcións a D. Antonio Villanueva Guimeráns. Expte. 24904/220.

b) Resolución de modificación da reducción de xornada laboral de Dª. Sofia Méndez Camaño. Expte. 25319/220.

c) Resolución de declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Antonio Sampil Veiga, con efectos de 26/06/2014SERVIZOS
19.- Dar conta da acta de comprobación de replanteo de obra do Novo colexio Deportivo en Navia. Expte. 2457/440.

20.- Proposta de autorización para a redacción do "Proxecto modificado nº 1 sen incremento económico do Proxecto básico e de execución para a construción dunha Escola Infantil en Navia". Expte. 2486/440.

21.- Aprobación do anexo nº 1 ao plan de seguridade e saúde da rúa Juan Ramón Jiménez, incluída nas obras de reforzo da capa de rodadura do firme en diversas rúas do núcleo urbano do termo municipal. Expte. 2474/440.

22.- Aprobación do anexo nº 2 ao plan de seguridade e saúde da rúa Juan Ramón Jiménez , incluída nas obras de reforzo da capa de rodadura do firme en diversas rúas do núcleo urbano do termo municipal. Expte. 2475/440.

23.- Aprobación do anexo nº 2 ao plan de seguridade e saúde da rúa Paz , incluída nas obras de reforzo da capa de rodadura do firme en diversas rúas do núcleo urbano do termo municipal. Expte. 2473/440.

URBANISMO
24.- Dar conta do pase a vía de constrinximento para o cobro de cotas adebedadas á Entidade Urbanística de conservación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo. Expte. 7474/407.

25.- Dar conta do pase a vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte. 7457/407.

26.- Rogos e preguntas.