Escoitar

APROBACION INICIAL DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DA COLONIA HISTÓRICA DO COUTO

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente do 23 de maio de 2014, adoptou o acordo de aprobar inicialmente o «Plan Especial da Colonia Histórica do Couto», redactado en abril de 2014 pola Oficina de Planeamento e Xestión (versión V1) a iniciativa municipal, en cumprimento da Resolución do Vicepresidente da XMU do 27.07.2012.<br />

venres, 13 xuñ 2014
SEGUNDO:Abrir un trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante a publicación de anuncios no DOG e en dous xornais de maior circulación da provincia.

TERCEIRO:Acordar, de acordo co artigo 77.2 da LOUGA, a suspensión de licenzas no ámbito afectado no que resulte incompatible coa nova ordenación, significando que o mesmo confórmase polo ámbito definido no plano I.02. V1, escala 1/2000, do Plan Especial da Colonia Histórica do Couto que será, así mesmo, obxecto da publicación referida no apartado segundo deste acordo.

CUARTO:Publicar este acordo, xunto cos documentos integrantes do Plan Especial da Colonia Histórica do Couto na web do Concello de Vigo.

QUINTO: Notificar o presente acordo individualmente, na forma prevista nos artigos 58 e 59 da LRXAP-PAC, a todas as persoas propietarias dos terreos afectados que figuren como titulares no catastro coa indicación expresa de que ao tratarse dun mero acto de trámite non é susceptible de recurso."