Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 12 dec 2013
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR (05.12.2013).
ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2.EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA MIMOSA NÚM. 4. EXPTE 17168/423.
3.TOMA DE COÑECEMENTO DA APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE NA RÚA ELDUAYEN NÚM. 47, 3º E 4º. EXPTE 1119/431.
4.RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR:
a.EDIFICACIÓN NA RÚA CHANTADA NÚM. 10. ESTIMACIÓN PARCIAL DE RECURSO. EXPTE NÚM. 6661/428.
b.EDIFICACIÓN NA RÚA LOMBEIRO NÚM. 13, BEADE. ESTIMACIÓN DE RECURSO. EXPTE 6984/428.
c.EDIFICACIÓN NA ESTRADA CAMPOSANCOS NÚM. 476. INADMISIBILIDADE A TRÁMITE DO RECURSO. EXPTE 7091/428.
d.EDIFICACIÓN NA RÚA COMBRO NÚM.39, CORUXO.ESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 7130/428.
5.REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓNS DEFINITIVAS E ARQUIVO DE EXPTES. SANCIONADORES DE ITE:
a.EDIFICACIÓN EN CAMIÑO DO CARRO NÚM. 13. EXPTE 6735/428.
b.EDIFICACIÓN NO CAMIÑO OUTEIRO NÚM. 28. EXPTE 6981/428.
6.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 11 DO PXOM/08 NO ÁMBITO DO PERI IV-01 SAN ROQUE (HOXE APR A-4-07 SAN ROQUE E API-68 SAN ROQUE). EXPTE. 14410/411.
7.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a.SENTENZA DO TSXG DO 19.09.2013 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4309/2913 INTERPOSTO POR "GRUPO DE INVERSIÓN GALAICO PORTUGUESA S.L." CONTRA SENTENZA ESTIMATORIA DO RCA PRESENTADO POR AMALIA MIGUELEZ MIGUELEZ SOBRE RESOLUCIÓN DO 31.03.2010 RECAÍDA NO EXPEDIENTE 15528/423. DESESTIMA A APELACION INTERPOSTA.
b.SENTENZA DO XCA NÚM. 2 DE VIGO DO 21.10.2013 RECAÍDA NO RCA PO 76/2013 INTERPOSTO POR "ROMA Y COMPOSTELA S.L." CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DO 28.01.2013 POLA QUE SE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA ACORDO DE 15.11.2012 POLA QUE SE ORDEA A EXECUCIÓN DE OBRAS NA EDIFICACIÓN NÚM. 15 DA PRAZA DE COMPOSTELA. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
c.AUTO DO TSXG DO 18.10.2013 RECAÍDO NO RCA 4289/2011 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA RESOLUCIÓN DO 28.02.2011 DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL SOBRE AUTORIZACIÓN P.U. A-5-71 A METALÚRXICA. DECLARA REMATADO O PROCEDEMENTO E O SEU ARQUIVO.
d.SENTENZA DO XCA NÚM. 1 DE VIGO RECAÍDO NO RCA 236/2012 P.O.INTERPOSTO POR JESÚS TAPIA GUIMAREY CONTRA RESOLUCIÓN DO 08.06.2012 (EN REPOSICIÓN) RECAÍDA NO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA SOBRE MEDIDA PROVISORIA DE CESAMENTO DE ACTIVIDADE NA RÚA RAMON NIETO NÚM. 367.EXPTE 16213/423. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
e.SENTENZA DO XCA NÚM. 1 DE VIGO RECAÍDA NO RCA 139/2011 INTERPOSTO POR DONA CARMEN PÉREZ VEIGA CONTRA RESOLUCIÓN DO 26.08.2011 RECAÍDO NO EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS DE AMPLIACIÓN NA SUBIDA AO CEMITERIO DE PUXEIROS NÚM. 58. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
f.SENTENZA DO XCA NÚM. 2 DE VIGO RECAÍDA NO RCA 154/2012 P.O. INTERPOSTO POR "ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES A LAGOA S.A." CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XMU DO 09.03.2012 E 04.05.2012 RECAÍDO NO EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA SOBRE CONTRATACIÓN PARA A EXECUCIÓN SUBSIDIARIA. DESESTIMA O RECURSO.
g.SENTENZA DO TSXG DO 24.10.2013 RECAÍDA NO RCA 02/4677/2008 INTERPOSTO POR "CMVMC DE MATAMÁ" CONTRA ORDE DA CPTOP E T DO 16.05.2008 SOBRE PXOM 2008 (S-44-I MATAMÁ VALADARES). DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.
h.SENTENZA DA SALA DO SOCIAL DO TSXG DO 31.10.2013 RECAÍDA NO RECURSO DE SÚPLICA 2546/2011 INTERPOSTO POR AUREA SOTO LAGO CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DA CONTINXENCIA DE IT COMO ENFERMIDADE COMÚN. DESESTIMA O RECURSO DE SÚPLICA PRESENTADA.
1.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DAS OFICINAS DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS, E BARRIOS HISTÓRICOS RESOLTOS POLA VICEPRESIDENTA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
1.79630/421.- JAVIER ALONSO MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
2.79667/421.- FRANCISCO ESTOR ESTÉVEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
3.80221/421.- FINCAS DEL NOROESTE, SL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
4.66046/421.- NCG DIVISIÓN GRUPO INMOBILIARIO, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
5.75534/421.- DANIEL GONZÁLEZ LEIRÓS PRIMEIRA OCUPACIÓN
6.79026/421.- NPV LOGÍSTICA, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
7.79741/421.- JUAN J. TOYOS FERREIRO PRIMEIRA OCUPACIÓN
8.76224/421.- FRANCISCO M. PÉREZ ALONSO PARCELACIÓN
9.80257/421.- COM. PP. ESTRADA 1 CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
10.80280/421.- RAÚL G. CONDE GONZÁLEZ CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
11.79688/421.- EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIFICADO)
12.80238/421.- JUAN C. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
13.80259/421.- FRANCISCO RIAL CARBALLAL PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
14.80285/421.- JULIO MARCUÑO CAMPOS REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
15.80248/421.- NANCY A. MUD GARCÍA RÓTULOS (MÉT. SIMPLIFICADO)
16.76073/421.- DAVUR ODONTOLÓGICA, SL REFORMA COMERCIAL
17.38696/422.- GENMA ROMÁN CAJARAVILLE COMERCIO
18.40681/422.- MYRIAN M. ÁLVAREZ SÁEZ SANITARIO/REF. COMERCIAL
19.39099/422.- DAMUR ODONTOLÓGICA, SL SANITARIO

DESESTIMADAS:
20.26932/421.- IFER HOTEL, SL EDIFICIO

CADUCIDADE:
21.12921/421.- JUAN M. ALONSO UCHA VIVENDA UNIFAMILIAR

DESESTIMENTO:
22.66945/421.- JAVIER ALONSO MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

RENUNCIA:
23.34175/422.- COMUNICACIÓN EUROTRÓNICA, SL OFICINA

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
24.33564/422.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA INSTALACIÓN TELECOM.
25.24259/422.- ÓSCAR RODRÍGUEZ PÉREZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
26.33640/422.- CONSUELO FERNÁNDEZ FDEZ. BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
27.40215/422.- SAINT GOBIÁN IDAPLAC, SL COMERCIO/REF. COMERCIAL
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
28. 1742/426.- GUNEYPRO, SL DEVOLUCIÓN AVAL
29. 2463/426.- COM. PP. ROMIL 7 CAMBIO DE CUBERTA

CADUCIDADE:
30.35861/422.- VIGO REHAB, SL SANITARIO

INFORME:
31.40546/422.- ESTEBAN BERNÁRDEZ TRONCOSO CAMBIO TITUL./ACTIV.

1.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.
Vigo, 9 de decembro de 2013
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 13 de decembro de 2013, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 9 de decembro de 2013
O Alcalde-Presidente da XMU, O Secretario da Xerencia de Urbanismo,Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda