Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 7 dec 2011
CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (02.12.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. INDENNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA ENTIDADE MERCANTIL "CONSULTORA GALEGA S.L." POLOS SERVIZOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA NOS CASCOS HISTÓRICOS DE VIGO E BOUZAS (XULLO-OUTUBRO 2011). EXPTE 5851/407.

3. INDENNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA ENTIDADE MERCANTIL "LINORSA S.A." POLO SERVIZO DE LIMPEZA DO EDIFICIO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DA OFICINA DE REHABILITACIÓN (XANEIROOUTUBRO
2011). EXPTE 5865/407

4. EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO PLANEAMENTO NA ESTRADA DO BAO Nº 141-CORUXO. EXPTE 13125/423.
b. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO POUSA-CASTRELOS. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 15100/423.
c. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO FIGUEIRO S/N. EXPTE 15509/423.
d. EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA AVDA RICARDO MELLA Nº 317. EXPTE 15545/423.
5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS CON DATA DO
25/08/2011.

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
ESTIMADAS:
1. 75190/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS S.L. DEVOLUCIÓN AVAL
2. 69065/421.- JOSÉ LUIS PRADO OTERO VIVENDA UNIFAMILIAR
3. 71107/421.- JUAN ANTONIO VARELA OTERO VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 72181/421.- DIOCESIS DE TUI-VIGO REFORMA/AMPLIACIÓN
5. 70382/421.- TEIFRO S.L. DERRUBA
6. 74488/421.- MARÍA CRISTINA PIÑEIRO SALGUEIRO DERRUBA
7. 75029/421.- CONSORCIO CASCO VELLO DERRUBA
8. 70454/421.- JOSE CARLOS DAVILA COSTA PRIMEIRA OCUPACIÓN
9. 72192/421.- CELSO CABALEIRO PRADO PRIMEIRA OCUPACIÓN
10. 72335/421.- JOSÉ LUIS GRANDE SALGADO PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 74651/421.- JOSÉ RAMÓN ANTA MERA PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 71661/421.- ROGELIO VIDAL CORTIZO CAMBIO CUBERTA
13. 73392/421.- CCPP CEDRO 6 CAMBIO CUBERTA
14. 70065/421.- ANABEL FERNÁNDEZ PUENTES PARCELACIÓN
15. 315/420.- MUEBLES HERMANOS ALMAIEDA S.L. ALMACÉN/VENDA MAIOR
16. 269/420.- MARÍA MANUELA ÁLVAREZ MIRANDA COMERCIO
17. 74292/421.- CCPP PINO 51 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
18. 74293/421.- FRANCISCO SANCHEZ VAZQUEZ CAMBIO MATERIAL CUBERTA
19. 74241/421.- CARMEN ROSARIO SERRA RODRIGUEZ PECHE M. SIMPLIFICADO
20. 74386/421.- JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GUENAGA PECHE M. SIMPLIFICADO
21. 73801/421.- FLORIDA 48 CCPP REFORMAS M. SIMPLIFICADO
22. 75065/421.-AEAT REFORMAS M. SIMPLIFICADO
INFORME:
23. 73296/421.-CCPP TRAVESÍA DE VIGO 207 REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
24. 34592/422.- INDI3 COMUNICACIONES S.L. OFICINA
25. 318/420.-DIROMALVAZ S.L. BAR/RESTAURANTE
26. 38385/422.-GECRERI S.L. EDUCACIÓN
27. 38303/422.-ESTRUCTURAS SALVATERRA S.L. GUINDASTRE
28. 38638/422.-DECORACIÓN INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN GUINDASTRE
RENUNCIA:
29. 30789/422 INMOBILIARIA JB S.L. ACTIVIDADE SANITARIA
30. 54602/421.-JULIO GONZÁLEZ BABÉ OZORES EDIFICIO
CADUCIDADE:
31. 32556/422.-MATILDE ALFAGEME GONZÁLEZ VENDA POLO MIÚDO
32. 33745/422.- INVERSIONES BASE S.L. OFICINA
33. 33284/422.- CONTRATAS VINCIOS S.L. GUINDASTRE
34. 34557/422.-ONÉSIMO MARTINEZ ALONSO BAR/RESTAURANTE
DESESTIMENTO:
35. 34075/422.-ZOUINE SOUMIA ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
36. 33649/422.-PERSIANAS GALICIA S.L. VENDA POLO MIUDO
CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
37. 33737/422.-VENDA POLO MIÚDO VENDA POLO MIÚDO
38. 31614/421.- ATIA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L. OFICINA
39. 33653/422.-AUDITORÍA Y ENTORNO FINANCIERO S.L. OFICINA
40. 33836/421.- ACELEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. OFICINA
41. 33655/422.- ENRIQUE PINTOR LOURIDO S.L. ALMACÉN
6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 2 de decembro de 2011

A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 9 de decembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 2 de decembro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Abel Caballero
Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol