Escoitar

Xunta de Goberno Local

mércores, 7 dec 2011
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 9 DE DECEMBRO DE 2011.

1.- Actas anteriores: Ordinaria 25.11, extraordinarias e urxentes do 30.11 e 1.12 e ordinaria do 2.12.2011.

CONTRATACION
2.- Devolucións de garantías:
a) Neumáticos Berbés. Expte. 3881/241.
b) Tecnocom, S.A. Expte. 3850/241.
c) Hidroestructuras. Expte. 3828/241.

3.- Clasificación de oferta e requirimento documentación para a contratación do servizo de radiocomunicacións. Expte. 33606/212.

4.- Adxudicación do servizo de comprobación, revisión e actualización do Inventario Municipal de Bens e Dereitos. Expte. 18994/240.

DEPORTES
5.- Autorizar ao Club Ciclista Ría de Vigo, a organizar o vindeiro domingo 11 de decembro a proba ciclista denominada "Circuíto a Navia". Expte. 10972/333.

6.- Autorizar á Delegación da Federación Galega de Atletismo a organizar o vindeiro domingo 18 de decembro o 50 GRAN PREMIO PEDESTRE DE NAVIDAD (CARRERA DEL PAVO). Expte. 10848/333.

7.- Autorizar á Agrupación Viguesa de Atleti8smo a organizar o vindeiro domingo 11 de decembro o cros escolar "XI Memorial Andrés Abanqueiro". Expte. 10971/333.

IGUALDADE
8.- Inadmisión a concurso de varias inscricións. Concesión do primeiro premio do concurso de fotografía dixital e microvídeos "25 de novembro. Día Internacional contra a violencia de xénero-2011". Expte.5132/224.

RECURSOS HUMANOS
9.- Domingos, festivos e nocturnidade correspondentes ao mes de outubro de 2011. Expte. 22514/220.

10.- Produtividade por toxicidade do persoal do servizo de Desinfección correspondente ao mes de Outubro-2011. Expte. 22521/220.

11.- Produtividade por conducir un vehículo municipal sen ser oficial de Juan Jesús García Alfonso, correspondente ao 3º trimestre-2011. Expte. 22478/220.

12.- Produtividade por xornada partida do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de outubro-2011. Expte. 22480/220.

13.- Produtividade por campaña desinfección-2011 do persoal do Parque de Desinfección. Expte. 22298/220.

14.- Dar conta da encomenda provisional de funcións de Dª Raquel Abalde Comesaña de xefa de negociado da Alcaldía. Expte. 22565/220.

15.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes de outubro de 2011. Expte. 22479/220.

16.- Gratificación por servizo especias e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de xuño e outubro 2011. Expte. 22498/220.

17.- Corrección de erro expediente domingos, festivos e nocturnidade corresponde ao mes de setembro 2011. Expte. 22569/220.

18.- Dar conta do decreto do concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal de data 29.11.2011de readscrición de diverso persoal. Expte. 22572/220.

19.- Dar conta do decreto de 16.11.12011, de declaración da situación administrativa de xubilación obrigatoria do funcionario municipal D. Agapito González Moldes. Expte. 22528/220.

20.- Axudas por reclamacións axudas socio-sanitarias-2011 con cargo ao fondo de Acción Social. Expte. 22553/220.

21.- Axudas especiais con cargo ao fondo de Acción Social. Expte. 22552/220.

22.- Dar conta do decreto de data 8.11.2011 de adscribir provisionalmente a Dª Mª José López Formoso ao posto de xefa de negociado de Sanidade. Expte. 22573/220.

SERVIZOS XERAIS
23.- Indemnización substitutiva de gasto pola limpeza do río Pereiriño en Coruxo. Expte. 1100/440.

VIGOZOO
24.- Relación de Postos de Traballo do Organismo Vigozoo para o exercicio 2011. Expte. 3028/12.

25.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 9 de decembro de 2011, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 7 de decembro de 2011.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA ACCTAL.DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Isaura Abelairas Rodríguez.