Escoitar
Administración de Tributos

Exposición pública do Padrón de Exaccións unificadas Industriais Lixo Industrial e Padrón da Taxa pola recollida de Lixo-Vivendas ano 2011

venres, 3 xuñ 2011
Segundo a publicación no BOP núm. 105 de data 2 de xuño de 2011, estarán en exposición pública dende o 3 de xuño ata o 17 de xuño:

1.Padrón de Exaccións Unificadas Industriais Lixo Industrial, Entrada de vehículos e reserva de aparcamento do ano 2011

Lugar: Na oficina de Exaccións Unificadas Industriais de luns a venres, no terminal sito na Lonxa do Concello de luns a sábado e na paxina www.vigo.org accedendo á carpeta do cidadán co seu identificador, DNI electrónico ou certificado dixital.


2.Padrón da Taxa Pola Recollida de Lixo-Vivendas do ano 2011.

Lugar: Na oficina de Lixo-Vivendas de luns a venres, no terminal sito na Lonxa do Concello de luns a sábado e na paxina www.vigo.org accedendo á carpeta do cidadán co seu identificador, DNI electrónico ou certificado dixital.

As persoas interesadas poderán consultar ditos padróns e interpoñer con carácter potestativo recurso de reposición ante o órgano que aproba este acto, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao de finalización do período voluntario de pagamento ou ben directamente interpoñer recurso ante o tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo, no mesmo prazo, segundo consta nos art. 222 e 223 da Lei 58/2003 xeral tributaria e art.137 da Lei 7/1985 da basés de réxime local.