Escoitar
Patrimonio Histórico

Información pública do expediente de regulamento do sevizo municipal de préstamo de bicicletas eléctricas

<br />

venres, 6 mai 2011
En cumprimento co artigo 49 da Lei 7/1985, de bases do réxime local, o servicio de Patrimonio Histórico do Concello de Vigo somete o expediente nº 6101-307 DE Patrimoino Histórico: Rregulamento do servizo municipal de préstamo de bicicletas eléctricas do Concello de Vigo a información pública e audiencia ás persoas interesadas para que poidan presentar, no seu caso, reclamacións e suxestións, por un prazo de trinta días hábiles contados a partir do seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, que tivo lugar na data do 05/05/2011 (BOP nº 86), mediante anuncios no taboleiro da Casa do Concello e en un dos periódicos de maior difusión no municipio.
HORARIO DE CONSULTA: Dende as 9.30 horas ata as 13.30 horas de luns a venres.