Escoitar
Interveción

Contratación dunha operación do préstamo con apertura de póliza de crédito a longo prazo

<br />

venres, 25 mar 2011
1. - Entidade adxudicante: Concello de Vigo

2. - Obxecto: Contratación dunha operación de préstamo con apertura de póliza de crédito.

3. - Importe: 11.000.000,00 euros

4. - Obtención de documentación: A entidade financeira poderá retirar da oficina de Contabilidade entre ás 9 e ás 14 horas dos días que medie entre a publicación do anuncio e os sete días naturais seguintes a este, ou solicitala a través do correo electrónico, a seguinte documentación:

- Modelo de contrato que conformará a súa vez o modelo de oferta.

- Características particulares da operación.

- Certificación de débeda viva, de aforro neto dos dereitos liquidados por operacións correntes derivados da liquidación do orzamento do 2010 e da aprobación do orzamento do 2011.

- Remanente de Tesourería, certificado do cumprimento dá estabilidade orzamentaria de acordo o previsto non artígo 16.3 do Real Decreto 1463/2007, de 12 de decembro, de desenvolvemento da Lei 18/2001.

Non entanto o anterior, a páxina web do concello, en información económica, ten tódolos datos (ano 2010, liquidación dos orzamentos, así como os indicadores económicos máis relevantes) dispoñibles para formación da oferta. En canto ao modelo de oferta que conforma o contrato e as características da operación, podese solicitar a súa remisión por correo electrónico.

5. - Presentación de ofertas: A oferta será única sen variantes, presentarase en sobre pechado nas oficinas do Rexistro Xeral entre os días 26 de marzo e o 4 de abril ambolos dous inclusive, dende ás 9,00 h. ás 14,00 h.

6. - Apertura de ofertas: Ás ofertas abriranse o día 5 de abril ás 10,00 horas na sala do primeiro andar do Concello de Vigo, Praza do Rei s/n. CP 36202 (Tfno.de contacto, 986-81.01.30, fax 986-81.02.61).

7.- Gastos de anuncio: Serán por conta do adxudicatario.