Escoitar

Xunta de Goberno Local

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 25 DE MARZO DE 2011.

xoves, 24 mar 2011
1.- Actas das sesións: (ordinaria do 14, extr. urx. do 17, ordinaria do 18, extr. urx. do 21, 22 e 23 de marzo de 2011).

BENESTAR SOCIAL
2.- Resolución dos recursos presentados á convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro, para o mantemento e realización de actividades da área dos servizos sociais no ano 2010. Expte. 60727/301.

3.- Dar conta dos contratos menores tramitados no servizo de Benestar Social nos meses de xaneiro e febreiro de 2011. Expte. 60826/301.

CONTRATACIÓN
4.- Alleamento de vehículos para chatarra. Expte. 3447/241.

5.- Solicitude para o plan de praias 2011. Expte. 3589/241.

6.- Declarar deserta a licitación de tala de eucaliptos en Zamáns. Expte. 4442/446.

7.- Devolución de garantías:
a) Obdulia Lastra. Expte. 2364/241.
b) Temperans. Expte. 1968/241.

DEPORTES
8.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo sen ánimo de lucro, para as actividades e proxectos deportivos da tempada 2010-2011. Expte. 10335/333.

9.- Autorizar ao Club Ciclista Ría de Vigo a organizar o vindeiros domingo 27.03.2011, a volta ciclista denominada Trofeo da Entidade Local Menor de Bembrive Ciclismo. Expte. 10299/333.

10.- Autorizar á Agrupación Deportiva Castro San Miguel, a organizar o vindeiro domingo 3.04.2011, a XVII Edición do cross escolar A.D. Castro San Miguel. Expte. 10295/333.

EMPREGO
11.- Declaración de empresa PEIM de Peugeot-Citröen-Automóbiles España S.A. Expte. 8099/77.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
12.- Convocatoria e bases do programa de subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá, ano 2011. Expte. 5052/320.

POLICIA LOCAL
13.- Indemnización substitutiva a favor da mercantil TAELPO, S. COOP, pola prestación do servizo de radiocomunicación para a Policía Local e o servizo de Extinción de Incendios, correspondente ao período de xaneiro e febreiro 2011. Expte. 34625/212.

RECURSOS HUMANOS
14.- Xubilación anticipada do Bombeiro, D. Manuel Roca Mirón. Expte. 21876/220.

15.- Complemento de produtividade da funcionaria Dª Rosa Sancecilio Vieitez. Expte. 21838/220.

16.- Gastos de locomoción do persoal municipal xaneiro-febreiro 2011. Expte. 21886/220.

17.- Alegacións e recursos de reposición presentados contra acordos da XGL de datas, 20.09, 11.10 e 2.11.2010, aprobatorios de Relación de Postos de Traballo Municipal. Expte. 21900/220.

18.- Dar conta da resolución sobre o contrato coa entidade colaboradora da Seguridade Social para a cobertura das continxencias profesionais por accidentes de traballo e enfermidades profesionais do Concello de Vigo. Expte. 21903/220.

SERVIZOS XERAIS
19.- Iniciación de expediente de liquidación e resolución de contrato con Funeraria Viguesa S.A. polo que se lle transmitiron 1.230 accións de Emorvisa en execución da sentenza do TSXG de 23.02.2006. Expte. 783/440.

URBANISMO
20.- Recursos potestativos de reposición presentados por "Vallehermoso, SAU", "Viqueira Inmuebles S.A." e "Invoga S.A." contra acordo XGL do 3.12.2010 que decidiu aceptar a recepción parcial das obras de urbanización incluidas no proxecto de urbanización do PERI IV-01 S. ROQUE A, área de reparto 2 (finca Pizarro), indentificadas como "Fase 2". Expte. 4998/401.

VIAS E OBRAS
21.- Devolución de aval a Viqueira Inmuebles S.A. polas obras nas Rúas San Roque-Pizarro. Expte. 63195/250.

XUVENTUDE
22.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións para o fomento de actividades xuvenís no ano 2011. Expte. 3068/336.

23.- Devolución de garantía a C. ALDASA SLU, adxudicataria da obra de construción dun equipamento de actividades musicais no Parque Tecnolóxico de Valadares, nº rexistro 1204/252687. Expte. 3108/336.

24.- Devolución de garantías a C. ALDASA SLU, adxudicataria da obra de construción dun equipamento de actividades musicais no Parque Tecnolóxico de Valadares, números rexistro (1204/252688, 1204/252689 e 1204/252683. Expte. 3109/336.

25.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 25 de marzo de 2011, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 23 de marzo de 2011.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.