Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 25 xuñ 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE XUÑO DE 2009.


1.- Acta da sesión ordinaria do 8 de xuño e das sesión extraordinarias e urxentes do 11 e 12 de xuño de 2009.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
2.- Normas para a matrícula na Escola Municipal da danza e percusión tradicional no curso 2009-2010. Expte. 3161/335.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar. Alta expte. 2/2603.

CONTRATACIÓN
4.- Expediente de contratación dun programa de divulgación do patrimonio arqueolóxico municipal. Expte. 4861/307.

5.- Renovación de diversas marcas do Museo de Arte Contemporánea. Expte. 2720/241.

6.- Proposta de non renovación da marca "Marco" e gráfico, en clase 41. Expte. 2753/241.

IGUALDADE
7.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para o proxecto "SIMMA. Abordaxe e tratamento integral do síndrome da muller maltratada". Expte. 3978/224.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
8.- Proposta de autorización á Agrupación da Comisión de Festas da Localidade de Vigo para a celebración das Festas da Consolación de Coia. Expte. 76412/210.

9.- Devolución de aval á Casa de Andalucía en Vigo constituído pola celebración da XXI Feira de Abril. Expte. 76402/210.


RECURSOS HUMANOS
10.- Gastos de locomoción - maio 2009. Expte. 19109/220.

11.- Complemento de produtividade por toxicidade de D. Antonio Amoedo García, correspondente ao mes de abril 2009. Expte. 19114/220.

12.- Solicitude de permiso sen soldo da funcionaria Dª Margarita Núñez Cuiñas. Expte. 19091/220.

13.- Rectificación de erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 22 de maio de 2009, relativo á modificación da contía de produtividade por acumulación de funcións á funcionaria Dª Ana María Soto Sobrado. Expte. 1770/321.

14.- Recurso de reposición de Dª Olga Lorenzo Bugarín en relación con probas selectivas de limpeza de praias. Expte. 19113/220.

15.- Reclamación de Dª Mª Rita Suárez Guimaraes en relación coas probas selectivas para optar a unha praza de operario-peón de limpeza de praias. Expte. 19112/220.

16.- Reclamación de D. José Leonardo Collazo Cabaleiro, en relación coas probas selectivas para optar a unha praza de operario-peón de limpeza de praias. Expte. 19111/220.

17.- Dar conta da resolución deixando sen efecto a redución de xornada no vindeiro mes de agosto e nova autorización a partir do mes de setembro de 2009, da funcionaria Dª Ana Kowalski Bianchi. Expte. 19100/220.

18.- Dar conta da resolución deixando sen efecto a redución de xornada da funcionaria Dª Mª del Carmen Soto Fernández. Expte. 19098/220.

19.- Complemento de produtividade do persoal de Cemiterios correspondente ao mes de maio 2009. Expte. 19077/220.

20.- Prolongación no servizo activo de D. Amando Diz Ocampo. Expte. 19070/220.

21.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servizo de Cemiterios correspondente ao mes de maio de 2009. Expte. 19078/220.

22.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de maio de 2009. Expte. 19080/220.

23.- Complemento de produtividade do persoal de Desinfección correspondente ao mes de maio de 2009. Expte. 19079/220.

24.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de maio de 2009. Expte. 19074/220.

25.- Solicitude de consolidación de grao persoal de Dª Yolanda Aguiar Castro. Expte. 19101/220.

26.- Solicitude de consolidación de grao persoal de Dª Marta Patricia Souto González. Expte. 19102/220.

27.- Solicitude de consolidación de grao persoal de Dª María José Porteiro García. Expte. 19103/220.

SERVIZOS XERAIS
28.- Proposta de rescisión do contrato de "acondicionamento, mantemento e conservación das infraestructuras viarias do Concello de Vigo". Expte. 105/440.

29.- Proposta para a redacción do proxecto de humanización da beirarrúa da Rúa Areal. Expte. 104/440.


30.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 26 de xuño de 2009, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 24 de marzo de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.