Escoitar
Mobilidade e Seguridade

Bando<br /> Normas para as fogueiras da Noite de San Xoán

1º) As persoas físicas ou xurídicas que desexan facer unha fogueira e aínda non dispoñan da correspondente autorización deberán solicitala no Rexistro Xeral deste Concello, con cando menos 15 días hábiles de antelación ao evento; terán que sinalar o lugar elixido así como o nome, enderezo, teléfono e DNI dos/as responsables das organizacións ou comunidades.

venres, 22 mai 2009
2º) A fogueira deberá estar finalizada con dous días de antelación á súa queima, para poder levar a cabo a súa revisión.

3º) O volume do material combustible da fogueira non superará os 8 metros de diámetro nin os 3 metros de altura.

4º) A separación entre as fogueiras e os edificios, árbores e demais obxectos que poidan resultar danados, será como mínimo de 12 metros. Porase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como que nos arredores non haxa almacenados produtos inflamables nin zona forestal ao redor.

5º) Prohíbese a queima de pneumáticos, plásticos, aceites, etc., e en xeral calquera outra substancia que desprenda fumes tóxicos; así mesmo coidarase de non botar ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (sprays) aínda que estean baleiros. Tamén prohíbese facer fogueiras nas praias, para evitar calquera tipo de dano ou prexuízo en materia de ambiente natural.

6º) No suposto de que a fogueira se faga sobre terreos de uso público lousados ou asfaltados e pintados, os organizadores encargaranse de protexer o pavimento e pintura cunha capa de area de 10 cm en toda a superficie da fogueira.

7º) Ao finalizar a fogueira e, antes de abandonar o lugar desta, os/as responsables da organización coidarán que as cinzas queden totalmente apagadas.

8º) É obrigatoria a presentación dunha póliza de responsabilidade civil cunha cobertura de 150.000 €.

En todos os casos os/as solicitantes serán responsables dos danos que puideran ocasionar a terceiros.