Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 21 mai 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE MAIO DE 2009.


1.- Acta da sesión ordinaria do 11 de maio e da extraordinaria e da extraordinaria e urxente do 14 de maio de 2009.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta da relación de Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 39/2009, p.a. Demandante: D. ALEXEI BLANCO PUENTE. Obxecto: Desestimación "presunta" de reclamación do 15/07/2008 sobre reclamación patrimonial. Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 56/2009 P.A. Demandante: D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Obxecto: Resolución de 9/12/2008. Sanción de tráfico, expte.: 0886224334.Estimado o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 69/06 P.O. Demandante: D FELIX GOBERNA COSTAS. Obxecto: Desestimación presunta de reposición do 14/02/80. Toma de posesión de concesión (restaurante) en Samil (As Dornas 3-M-1) Expte.: 17946/240. Inadmitido o recurso.

d) Sentenza do X. de Instrucción nº1 de Vigo no Xuízo de Faltas nº 233/08 (DP/PA 6184/04). Demandante: CONCELLO DE VIGO. Obxecto: Incidentes producidos pola sesión plenaria 30/12/04 aprobación PXOM.

e) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 33/2009 p.o. Demandante: Dª Mª VICTORIA RAPOSEIRA PENALBA. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial. Expte.: 1878/243. Desestimento da demandante.

f) Sentenza do TSXG no RC-A nº 01/434/05 P.O. Demandante: Sindicato Nacional de CC.OO de Galicia. Obxecto: Pleno do 28/02/05, orzamentos para 2005 (referente a "transformación de prazas" do S. de Extinción de Incendios). Desestimado o recurso.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, no RC-A nº 75/2007 P.O. Demandante: D. JUAN COMESAÑA ÁLVAREZ e outros. Obxecto: Desestimación "presunta" de solicitude do 30/01/2007 de paralización da EDAR do Lagares. Exptes. Núm.: 3610/306 e 33229/422. Desestimada íntegramente a demanda.

h) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 377/08 P.A. Demandante: D CARLOS ORDÓÑEZ PÉREZ. Obxecto: Desestimación "presunta" de reclamación retributiva (Suboficial Servizo Extinción de Incendios). Desestimento do actor.

i)Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 4052/2009 interposto polo CONCELLO DE VIGO e por HIDROFREIXA S.L.U. contra auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela no RC-A nº 116/02 P.O. que anula resolucións de Augas de Galicia sobre concesión administrativa hidráulica a Topo 2000 S.L. Desestimado o recurso de apelación.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
3.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo servizo de Animación Sociocultural durante o primeiro trimestre de 2009. Expte. 3129/335.

4.- Proposta de admisión de xustificacións de subvencións para actividades socioculturais-ano 2008 presentadas fóra do prazo estipulado. Expte. 3131/335.

BENESTAR SOCIAL
5.- Ratificación do texto de convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vigo para o desenvolvemento de programas de tratamento de drogodependencias, ano 2009. Expte. 41503/301.

6.- Ratificación de dous convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vigo para a implantación e mellora da calidade asistencial na rede do PGD co desenvolvemento do modelo de excelencia europeo EFQM. Expte. 41504/301.

CONTRATACIÓN
7.- Devolución de fianza a Seromar S.A. por "obras de reforma en local da Federación de Peñas El Olivo". Expte. 2619/241.

8.- Proposta de autorización da hipoteca de dereitos que a Asociación Alento ten sobre a parcela S-4-2 sita na 3ª fase do Plan Parcial de Navia. Expte. 18595/240.

9.- Condicións para alleamento de vehículos, restos e chatarra do Parque Central de Servizos. Expte. 75939/210.

10.- Devolución de fianzas:
a) Seromar S.A. Expte. 2619/241.
b) COVSA S.A. Expte. 794/443.
c) OCÉ España S.A. Expte. 2644/241.
d) Hormigones V. Miñor. Expte. 2635/241.CULTURA
11.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor realizados polo departamento de Cultura no mes de abril. Expte. 11614/331.

12.- Subvención a SINSALAUDIO S.L. e proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Sinsalaudio S.L. relativo á aportación do Concello para a organización do Festival Sinal 7. Expte.11520/331.

DEPORTES
13.- Solicitude de Dª. Raquel González S.L. de autorización para organizar a III Xira Galega Karting" dende o 28 de maio ao 7 de xuño de 2009. Expte. 8545/333.

EMPREGO
14.- Proposta para a creación da Unidade de Apoio á Dinamización Empresarial. Expte. 5943/77.

15.- Aceptación de subvención para o "Obradoiro Vigo-Ornamental" concedida polo Delegado Provincial da Consellería de Traballo. Expte. 5951/77.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
16.- Indemnización substitutiva por importe de 252.320,17 € a favor de VITRASA polo servizo de transporte prestado á Cidade Universitaria. Expte. 76173/210.


MONTES, PARQUES E XARDÍNS
17.- Indemnización substitutiva por importe de 23.762,41 € a favor de SIMCO S.L. polo mantemento dos Parques Forestais de Vigo-abril 2009. Expte. 4566/446.


RECURSOS HUMANOS
18.- Axudas do fondo social - reclamación estudos 2008. Expte. 18991/220.

19.- Autorización de aboamento en concepto de axudas especiais con cargo ao fondo de acción social. Expte. 18990/220.

20.- Produtividade por encomenda de funcións ao posto de técnico de actividades culturais do Servizo de Cultura - primeiro trimestre do ano 2009. Expte. 11539/331.

21.- Produtividade correspondente ao mes decembro 2008, do equipo vixilancia e apoio policial (EVAP) da Policía Local. Expte. 33880/212.

22.- Produtividade aos policías-seguridade da Tenencia Alcaldía, 4º trimestre 2008. Expte. 18996/220.

23.- Produtividade aos policías-seguridade da Tenencia de Alcaldía, 1º trimestre 2009. Expte. 18995/220.

24.- Produtividade do persoal de Conserxería -1º trimestre 2009. Expte. 18997/220.

25.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sin ser oficial de Don José Antonio Sande Vázquez, de Protección Civil, correspondente ao 1º trimestre 2009. Expte. 18982/220.

26.- Produtividade a D. Rosendo Gonzalo Covelo por encomenda de funcións, 1º trimestre 2009. Expte. 8562/333.

27.- Produtividade por acumulacións de funcións de Dª Ana Mª Soto Sobrado. Expte. 1770/321.

URBANISMO
28.- Incoación do expediente de resolución do contrato administrativo con pluralidade de obxectos adxudicado a Tegecovi S.A. (autorizada cesión a Corporación Masaveu S.A.) por acordo plenario de 27.07.04. Expte. 993/400.

VIAS E OBRAS
29.- Proposta para a indemnización por desprazamento no termo municipal da enxeñeira Da. Nancy Coromoto Rodríguez Padrón. Expte. 58601/250.

30.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 22 de maio de 2009, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 21 de maio de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.