Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 11 out 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE OUTUBRO DE 2007.

1.- Acta da sesión ordinaria do 24 de setembro de 2007.

CULTURA
2.- Fixación de prezos de venda de entradas para espectáculos programados dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios no segundo semestre de 2007. Expte. 10465/331.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
3.- Devolución de aval a Construcciones Conde S.A. por reserva especial de vía pública por obra na rúa República Argentina nº 24. Expte. 74069/210.

4.- Devolución de aval a Molans C.B. por reserva especial da vía pública por obra na rúa Baixada ó Vao nº 93. Expte. 74051/210.

PATRIMONIO HISTÓRICO
5.- Indemnización substitutiva a favor da Empresa "Remolcadores Nosa Terra S.A." por execución dos traballos de reparación e mantemento do buque Bernardo Alfageme- Certif. nº 2. Expte. 3744/307.

6.- Indemnización substitutiva a favor da Empresa "Remolcadores Nosa Terra S.A." por execución dos traballos de reparación e mantemento do buque Bernardo Alfageme- Certif. nº 3. Expte. 3744/307.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
7.- Expediente de contratación dos servizos de deseño e subministración das carrozas da cabalgata de Reis do ano 2008. Expte. 2322/335.

8.- Expediente de contratación para a subministración de material eléctrico para a substitución do que se atopa deteriorado. Expte. 12239/444.

9.- Expediente de contratación para a prestación do servizo de atención ó público e conserxería dos centros cívicos. Expte. 1337/321.

10.- Expediente de contratación para a prestación dos servizos de substitución de puntos de luz por outros de menor consumo. Expte. 12226/444.

11.- Adxudicación da xestión do servizo de atención domiciliaria á infancia. Expte. 2788/224.

12.- Modificación do contrato de obras de reforma do Museo Quiñones de León. Expte. 2637/337.

13.- Devolución de garantías:
a)Mopavi S.L.U. Expte. 1926/241.
b)UTE Norvial- Hidroscivil. Expte. 1948/241.

14.- Revisión de prezos do contrato de mantemento de parques infantís da cidade. Expte. 18110/240.

15.- Modificación da catalogación da parcela do CEIP Canicouva-Castrelos. Expte. 18180/240.

16.- Reclamación de D. José Manuel Olivares Mozo (D. Carlos López Mariñas) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1097/243. Estimada.

17.- Reclamación de Agrupación Mutual Aseguradora – AMA (D. Severiana Gil Oliveira) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1123/243. Desestimada.

18.- Reclamación de Dª. Ana Gloria Monsonís García de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1130/243. Desestimada.

19.- Reclamación de D.Giuseppe Mecca Stolfi (Mecca G.S. Construcciones y Excavaciones) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1135/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

20.- Reclamación de Dª. Olga María Cabral Ventura de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1139/243. Desestimada.

21.- Reclamación de Dª. María Elena Prado Fernández de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 712/243. Estimada.

22.- Reclamación de Dª. Eugenia Velasco Pazos (D. Francisco Javier Fernández Rodríguez) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1067/243. Estimada.

23.- Reclamación de D. José Manuel Olivares Mozo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1143/243. Desestimada.

24.- Reclamación de Dª. María Eugenia Domínguez Tielas de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.1141/243. Desestimada.

25.- Reclamación de D. Clara Couto Sieiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.1134/243. Desestimada.

26.- Reclamación de D. Manuel Castro Vázquez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1330/243. Estimada.

27.- Reclamación de D. Enrique Martínez Casal de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1105/243. Estimada.

28.- Reclamación de Dª. Carmen Duarte Araujo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1136/243. Estimada parcialmente.

29.- Reclamación de D. Alberto Viejo del Real (D. David Viejo Mariño) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1145/243. Estimada parcialmente.

PERSOAL
30.- Complemento de productividade ós oficiais conductores da Alcaldía – 3º Trimestre. Expte. 17714/220.

31.- Contratación de sete ordenanzas e un alguacil-notificador por un período de 3 meses. Expte. 17705/220.

32.- Contratación dun operador de informática por un período de 3 meses. Expte. 17706/220.

33.- Ratificación da resolución de Alcaldía pola que se prórroga a contratación dunha oficial sepultureira. Expte. 17712/220.

34.- Dar conta da resolución da Alcaldía sobre gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Extinción de Incendios- Setembro 2007. Expte. 17713/220.

35.- Dar conta da resolución do concelleiro de Persoal que autoriza un permiso retribuido por enfermidade grave dun familiar a Juan A. Caride Grandal. Expte. 17568/220.

36.- Dar conta da resolución do concelleiro de Persoal pola que se traslada á funcionaria Dª. Mª Cristina Gago Alonso ó Servizo de Cultura.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
37.- Proxecto de convenio de colaboración entre o concello de Vigo e a empresa "Limber Multiservicios S.L." para o desenvolvemento do curso de "conductor/a de carretillas elevadoras". Expte. 4770/77.

TURISMO
38.- Asistencia da Concellería de Turismo e Comercio o Salón das denominacións de orixe, á Expogalaecia e a World Travel Market de Londres. Expte. 2219/104.

URBANISMO
39.- Dar conta do pase á vía de constrinximento de execucións subsidiarias. Expte. 2675/407.

40.- Proposta de aprobación definitiva de axudas para a rehabilitación de vivendas:

a)Rúa Abeleira Menéndez 1. Expte. 224/431.
b)Praza Urzáiz nº 4. Expte. 237/431.
c)Rúa Alfredo Brañas nº 9. Expte. 320/431.
d)Rúa Ferreiros nº 26. Expte. 258/431.
e)Praza de Urzáiz nº 2. Expte. 314/431.

41.- Proposta de aprobación provisional de axuda para a rehabilitación da vivenda sita na rúa Camilo Veiga, 16 – 1º. Expte. 328/431.

VIAS E OBRAS
42.- Aprobación técnica do proxecto "Modificado nº 1 do de peticións veciñais de ampliación de saneamento na parroquia de Coruxo". Expte. 616/443.

43.- Expediente de contratación para a adquisición de mesturas bituminosas e emulsións para o servizo de Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 53559/250.

44.- Devolución de fianza a Exconsa S.L. por permiso de carga e descarga por obras na rúa Colon nº 12. Expte. 53552/250.

45.- Devolución de fianza a Desarrollo de Extrategias Exteriores S.A. polo cumprimento do contrato de asistencia técnica para redacción de proxectos para a captación de fondos da Unión Europea. Expte. 47786/250.

46.- Rogos e preguntas.