Escoitar
Persoal

Contratación laboral-temporal dun administativo

xoves, 11 out 2007
Acordo Xunta de Goberno Local de data de 8 de octubro do 2007.
Posto de traballo: Un administrativo.
Servicio: Cultura a Animación Sociocultural.
Duración: 6 meses.
Titulación: Bacharelato superior, FP-II ou equivalente.
Outros coñecementos:
Ofimática: Tratamiento de Textos, Folla de Cálculo e Base de datos.
Paquete de Ofimática: Open Office.

O proceso de selección constará de entrevista persoal e proba de carácter práctico sobor tarefas propias do posto de traballo e coñecementos de ofimática (tratamento de textos, folla de cálculo, base de datos. Paquete de Ofimática: Open Office.

A comisión de valoración estará composta polos seguintes membros:
1. Titular do órgano de apoio da Xunta de Goberno Local ou funcionaria/o en quen delegue.
2. Ó Xefe do Servicio de Cultura ou funcionaria/o en quen delegue.
3. A Xefa do Servizo de Persoal e Tca. de Org. e X. de Recursos Humanos, actuarán como secretaria titular e suplente.

A Comisión de Valoración, unha vez realizada a selección proporá a/o candidata/o ó Iltmo. Sr. Alcalde, co obxeto de formalizar a contratación

Presentación de solicitudes: Os interesados presentarán as solicitudes no Rexistro Xeral do Concello de Vigo e o prazo de presentación será de cinco días naturais, a contar dende o dia seguinte o da publicación do presente anuncio na prensa local.

Máis información: departamento de Persoal, teléfonos: 986810164-Ext.1196.